O nas

Sobota, 17 Lutego 2018

 Zakład Dialektologii Polskiej

i Logopedii

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Łódzki

 

Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii pozostają zagadnienia związane z dialektologią, logopedią oraz onomastyką historyczną i współczesną.

Zakład… współpracuje z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Zakładem Ukrainistyki UMCS (Lublin), z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie (Białoruś). Prowadzi także współpracę personalną z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), Słoweńską Akademią Nauki i Sztuki w Ljubljanie (Słowenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytetem Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytetem Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem w Kazaniu, Wołgogradzie, Syberyjskim Uniwersytetem w Krasnojarsku.

Kierownikiem Zakładu Dialektologii Polskiej jest  dr hab. prof. nadzw. UŁ Irena Jaros.

Badania naukowe w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii

Pracownicy Zakładu… prowadzą badania nad słowotwórstwem gwarowym Polski środkowej. Opracowywane są indywidualne zagadnienia dotyczące słowotwórstwa nominalnych i werbalnych części mowy w wybranych punktach (wsiach) oraz wybrane kategorie słowotwórcze w gwarach na obszarze pograniczy dialektalnych.

Najważniejsze publikacje:

S. Gala, 1985, Polskie nazwy osobowe z podstawowym –l-, -ł– w części sufiksalnej, Łódź, wyd. 2, Łódź 1992;

S. Gala, 1987, Słownik nazwisk i przezwisk ludności ziemi piotrkowskiej, Piotrków Trybunalski, Łódź;

K. Dejna, 1991, Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, pod red. S. Gali, Łódź;

S. Gala, 1994, Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, cz. 1, Łódź, cz. 2;

Z dydaktyki języka ojczystego w szkole, 1996, pod red. S. Gali, Łódź;

W. Śmiech, 1996, Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski, redakcja naukowa, opracowanie edytorskie S. Gala, „Prace Wydziału I… ŁTN”, Łódź;

Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, 1998, pod red. S. Gali, Prace Wydziału I ŁTN, Łódź;

Atlas gwar polskich, w: „Prace Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk”, t. 1,  1998, „Małopolska” (K. Dejna), Warszawa , t. 2,  2000, „Mazowsze”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski), t. 3, 2001, „Śląsk”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala), t. 4, 2002, „Wielkopolska. Kaszuby”, Warszawa (K. Dejna).

S. Gala, E. Piotrowicz, 2001, Nazwiska historyczne piotrkowian, „Prace Wydziału I ŁTN”, Łódź;
I. Jaros, 2001, Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica”, Łódź;

Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, 2002, pod red. S. Gali, „Prace Wydziału I…, ŁTN”;

Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, cz. 1, LI, 2006; cz. 2, LII, 2007; pod red S. Gali, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”;

S. Gala, 2008, Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego, Łódź;

R. Marciniak-Firadza, 2008, Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich, Łódź;

K. Dejna, 2009, Wybór pism polonistycznych i slawistycznych, pod red. S. Gali, Łódź;

I. Jaros, 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Łódź;

 

K. Sicińska, 2009, Styl cyklu opowiadań „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, Łódź;

S. Gala, G. Frank-Rakowska, B. Gala-Milczarek, 2010, Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do „Słownictwa ludowego” Karola Dejny, „Prace Wydziału I ŁTN”, Łódź;

Scan_Pic0087

 

I. Ejsmunt-Wieczorek, 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Łódź.

R. Marciniak-Firadza, 2013, Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, cz. I. Studium słowotwórczo-leksykalne, cz. II. Słownik, Łódź.

Scan_Pic0088Scan_Pic0089

K. Sicińska, 2013, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź.

Scan_Pic0075

 

S. Gala, 2014, Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych, pod red. I. Jaros, Łódź.

Scan_Pic0086

 

„Amor verborum nos unit”. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, 2015, red. P. Stalmaszczyk, I. Jaros, Łódź.

Scan_Pic0074

 

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, 2016, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź.