Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią

Sobota, 17 Lutego 2018

Pobierz: Oferta seminaryjna na rok akademicki 2017/18

dr hab. n. hum. Katarzyna Jachimowska

Limit miejsc: 10 osób

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa; od roku 2002 pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Promotorem pracy był uznany psycholingwista Józef Porayski-Pomsta. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

Jej dotychczasowe zainteresowania, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, nowych mediów, glottodydaktyki (surdoglottodydaktyki). Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami logopedycznymi, w tym szczególnie problematyką zaburzeń mowy i komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a także profilaktyką i terapią logopedyczną.

Proponowany zakres tematyczny prac licencjackich:

 1. Profilaktyka logopedyczna.
 2. Kultura żywego słowa.
 3. Emisja głosu.
 4. Nabywanie języka przez dziecko, uwarunkowania i zaburzenia tego procesu.
 5. Dziecięcy metajęzyk.
 6. Niepłynność mówienia u dzieci i dorosłych.
 7. Logorytmika w pracy z dziećmi z różnymi deficytami.
 8. Dysfonie zawodowe i ich profilaktyka.
 9. Edukacja niesłyszących – stan (programy i metody), problemy (język polski jako obcy).
 10. Język migowy jako przedmiot badań, przedmiot nauczania, metoda komunikacji; aspekty kulturowe polskiego języka migowego.
 11. Różne sposoby komunikacji głuchych (SJM, PJM, język polski wspomagany fonogestami).
 12. Kompetencja językowa i komunikacyjna głuchych (błędy językowe – rodzaje, przyczyny i uwarunkowania).
 13. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych przez niesłyszących.
 14. Studium przypadku:
 • a) terapia dziecka jąkającego się;
 • b) dyslalia audiogenna;
 • c) opóźniony rozwój mowy;
 • d) rozwój sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka.

dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Limit miejsc: 10 osób

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, logopeda; od 2004 roku pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z dyslalią oraz z ORM.

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z problematyką zaburzeń mowy i komunikacji dzieci i młodzieży, profilaktyką i terapią logopedyczną, słowotwórstwem gwarowym oraz środowiskowymi i regionalnymi odmianami polszczyzny ogólnej, a także szeroko pojętą kulturą słowa.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 1. Zaburzenia fonetyczno-fonologiczne u dzieci.
 2. Przesiewowe badania logopedyczne u dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 3. Profilaktyka logopedyczna.
 4. Kompetencja komunikacyjna u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 5. Dyslalia, ORM – studium przypadku.
 6. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera.
 7. Kultura żywego słowa, estetyka i ekspresja słowa.
 8. Wpływ odmian środowiskowych na kształtowanie się mowy dziecka.
 9. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Mile widziane tematy zaproponowane przez studentów.


dr Renata Gliwa

Limit miejsc: 11 osób

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii, neurologopeda. Pracownik Poradni Neurologopedycznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszącym chorobom genetycznym i chorobom o podłożu neurodegradacyjnym, a także afazji.

 Tematyka seminarium:

 1. Zaburzenia mowy o podłożu neurodegradacyjnym.
 2. Zaburzenia mowy towarzyszące demencji.
 3. Zaburzenia komunikacji językowej – afazja.
 4. Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria.

dr n. med. Marzena Mielczarek

Limit miejsc: 8 osób

Specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii.Adiunkt Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Praca kliniczna związana jest z obszarem specjalizacji: audiologiczno – foniatrycznej i otolaryngologią. Badania naukowe: leczenie szumów usznych metodą elektrostymulacji narządu słuchu. 

 Proponowana tematyka prac dyplomowych :

 1. Uszkodzenie słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego – studium przypadku.
 2. Uszkodzenia słuchu typu odbiorczego – studium przypadku.
 3. Szumy uszne – studium przypadku.
 4. Nagła głuchota  – studium przypadku.
 5. Uraz akustyczny – studium przypadku.
 6. Presbyacusis – niedosłuch związany z wiekiem.
 7. Badania przesiewowe słuchu u noworodków.
 8. Czynnościowe zaburzenia głosu – studium przypadku.

dr Magdalena Olempska-Wysocka

 Limit miejsc: 11 osób

Doktor nauk humanistycznych, surdopedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, od ponad 10 lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami rozwojowymi. Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki zaburzeń mowy i komunikacji dzieci i  młodzieży z niepełnosprawnością (z uszkodzonym narządem słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami w rozwoju), a także profilaktyki i terapii logopedycznej.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 1. Funkcjonowanie językowe i komunikacyjne dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu.
 2. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami w rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), z uszkodzeniami układu nerwowego, z zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa), niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 3. Zaburzenia sprawności językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI), afazją dziecięcą.
 4. Znaczenie i wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w porozumiewaniu się osób niemówiących.
 5. Przesiewowe badania logopedyczne:
 • dzieci od 0-3 roku życia,
 • dzieci 5-6 letnich – w kontekście przygotowania do podjęcia nauki szkolnej.
 1. Społeczne determinanty funkcjonowania w grupie przedszkolnej, szkolnej i rówieśniczej dziecka z zaburzeniami w komunikacji.

dr Ewelina Zając

Limit miejsc: 10 osób

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii, neurologopeda. Zatrudniona jako logopeda w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.

Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół profilaktyki logopedycznej, kompetencji językowo-komunikacyjnych dzieci i młodzieży, przesiewowych badań logopedycznych dzieci w wieku przedszkolnym, techniki mówienia.

Proponowany zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Rozwój mowy w normie i patologii.
 2. Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży.
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 4. Zaburzenia komunikacji osób z autyzmem.
 5. Zaburzenia komunikacji osób z dysleksją rozwojową.
 6. Technika mówienia i emisja głosu – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
 7. Tematy zaproponowane przez studentów.