Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią

Środa, 20 Czerwca 2018

Pobierz: Oferta seminaryjna na rok akademicki 2018/2019

dr hab. Katarzyna Jachimowska

Limit miejsc: 10 osób

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Jest pracownikiem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Promotorem pracy był uznany psycholingwista Józef Porayski-Pomsta. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

Jej dotychczasowe zainteresowania, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, nowych mediów, glottodydaktyki (surdoglottodydaktyki). Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami logopedycznymi, w tym szczególnie problematyką zaburzeń mowy i komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a także profilaktyką i terapią logopedyczną.

Proponowany zakres tematyczny prac licencjackich:

 1. Profilaktyka logopedyczna.
 2. Kultura żywego słowa.
 3. Emisja głosu.
 4. Badania w logopedii artystycznej.
 5. Nabywanie języka przez dziecko, uwarunkowania i zaburzenia tego procesu.
 6. Dziecięcy metajęzyk.
 7. Niepłynność mówienia u dzieci i dorosłych.
 8. Logorytmika w pracy z dziećmi z różnymi deficytami.
 9. Dysfonie zawodowe i ich profilaktyka.
 10. Edukacja niesłyszących – stan (programy i metody), problemy (język polski jako obcy), sposoby komunikacji/interakcji na lekcjach.
 11. Język migowy jako przedmiot badań, przedmiot nauczania, metoda komunikacji; aspekty kulturowe polskiego języka migowego.
 12. Różne sposoby komunikacji głuchych (SJM, PJM, język polski wspomagany fonogestami).
 13. Kompetencja językowa i komunikacyjna głuchych, w tym genologiczna (błędy językowe – rodzaje, przyczyny i uwarunkowania; sposoby realizacji wzorców gatunkowych).
 14. Sprawność językowa i komunikacyjna dzieci niesłyszących i niedosłyszących.
 15. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych przez niesłyszących.
 16. Studium przypadku:
 • a) dziecka jąkającego się;
 • b) z dyslalią audiogenną;
 • c) z opóźnionym rozwojem mowy;
 • d) z prawidłowym rozwojem sprawności językowej i komunikacyjnej.

dr Renata Gliwa

Limit miejsc: 10 osób

 Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii, neurologopeda. Pracownik Poradni Neurologopedycznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszącym chorobom genetycznym i chorobom
o podłożu neurodegradacyjnym, a także afazji.

 Tematyka seminarium:  

 1. Zaburzenia mowy o podłożu neurodegradacyjnym.
 2. Zaburzenia mowy towarzyszące demencji.
 3. Zaburzenia komunikacji językowej – afazja.
 4. Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria.

dr Monika Kaźmierczak

Limit miejsc: 9 osób

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, wykładowca na studiach podyplomowych Logopedia z Emisją Głosu UŁ, polonistka w Liceum UŁ. Zatrudniona też jako logopeda w przedszkolu. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół profilaktyki logopedycznej, kompetencji językowo-komunikacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zaburzeń mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym, jak również higieny i emisji głosu oraz techniki mówienia.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:  

 1. Rozwój mowy w normie i w patologii.
 2. Profilaktyka logopedyczna.
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 4. Biopsychospołeczne determinanty funkcjonowania pacjenta z zaburzeniami mowy.
 5. Przesiewowe badania mowy wybranej populacji.
 6. Kompetencje i sprawności językowo-komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Technika mówienia, ortoepia.
 8. Higiena i emisja głosu mówionego.
 9. Czynnościowe zaburzenia głosu; profilaktyka dysfonii zawodowych.
 10. Inne tematy zaproponowane przez studentów.

 dr n. med. Marzena Mielczarek

Limit miejsc: 9 osób

Specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii. Adiunkt Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Praca kliniczna związana jest z obszarem specjalizacji: audiologiczno-foniatrycznej i otolaryngologią. Badania naukowe: leczenie szumów usznych metodą elektrostymulacji narządu słuchu. 

 Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 1. Uszkodzenie słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego – studium przypadku.
 2. Uszkodzenia słuchu typu odbiorczego – studium przypadku.
 3. Szumy uszne – studium przypadku.
 4. Nagła głuchota  – studium przypadku.
 5. Uraz akustyczny – studium przypadku.
 6. Presbyacusis – niedosłuch związany z wiekiem.
 7. Badania przesiewowe słuchu u noworodków.
 8. Czynnościowe zaburzenia głosu – studium przypadku.

dr Magdalena Olempska-Wysocka

 Limit miejsc: 10 osób

Doktor nauk humanistycznych, surdopedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta Integracji sensorycznej, pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, od ponad 10 lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami rozwojowymi. Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki zaburzeń mowy i komunikacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (z uszkodzonym narządem słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami w rozwoju), a także profilaktyki i terapii logopedycznej.

Proponowana tematyka prac dyplomowych: 

 1. Funkcjonowanie językowe i komunikacyjne dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu.
 2. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami
  w rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z alkoholowym zespołem płodowym (FAS),
  z uszkodzeniami układu nerwowego, z zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa), niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 3. Zaburzenia sprawności językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI), afazją dziecięcą.
 4. Znaczenie i wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w porozumiewaniu się osób niemówiących.
 5. Przesiewowe badania logopedyczne:
 • dzieci od 0-3 roku życia,
 • dzieci 5–6 letnich – w kontekście przygotowania do podjęcia nauki szkolnej.
 1. Społeczne determinanty funkcjonowania w grupie przedszkolnej, szkolnej i rówieśniczej dziecka z zaburzeniami w komunikacji.

dr Ewelina Zając

Limit miejsc: 9 osób

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii, neurologopeda. Zatrudniona jako logopeda w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.

Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół profilaktyki logopedycznej, kompetencji językowo-komunikacyjnych dzieci i młodzieży, przesiewowych badań logopedycznych dzieci w wieku przedszkolnym, techniki mówienia.

Proponowany zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Rozwój mowy w normie i patologii.
 2. Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży.
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 4. Zaburzenia komunikacji osób z autyzmem.
 5. Zaburzenia komunikacji osób z dysleksją rozwojową.
 6. Technika mówienia i emisja głosu – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
 7. Tematy zaproponowane przez studentów.