Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią

Czwartek, 01 Października 2020

SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

Od 27.05.2020 (od godz. 21.00) do 29.05.2020 (do godz. 23:59)

 

POBIERZ

Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

dr hab. Katarzyna Jachimowska

Limit miejsc: 10 osób

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Jest pracownikiem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Promotorem pracy był uznany psycholingwista Józef Porayski-Pomsta. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

Jej dotychczasowe zainteresowania, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, nowych mediów, glottodydaktyki (surdoglottodydaktyki). Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami logopedycznymi, w tym szczególnie problematyką zaburzeń mowy i komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a także profilaktyką i terapią logopedyczną.

Proponowany zakres tematyczny prac licencjackich:

 1. Profilaktyka logopedyczna.
 2. Badania w logopedii artystycznej.
 3. Niepłynność mówienia u dzieci i dorosłych.
 4. Dysfonie zawodowe i ich profilaktyka.
 5. Edukacja niesłyszących – stan (programy i metody), problemy (język polski jako obcy), sposoby komunikacji/interakcji na lekcjach.
 6. Język migowy jako przedmiot badań, przedmiot nauczania, metoda komunikacji; aspekty kulturowe polskiego języka migowego.
 7. Różne sposoby komunikacji głuchych (SJM, PJM, język polski wspomagany fonogestami).
 8. Kompetencja językowa i komunikacyjna głuchych, w tym genologiczna (błędy językowe – rodzaje, przyczyny i uwarunkowania; sposoby realizacji wzorców gatunkowych). Sprawność językowa i komunikacyjna dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych przez niesłyszących. Rozwój sprawności komunikacyjnych słyszących dzieci niesłyszących rodziców (CODA).
 9. Wybrane aspekty gerontologopedii.
 10. Studium przypadku dziecka:
 • a) dziecka jąkającego się;
 • b) z dyslalią audiogenną;
 • c) z opóźnionym rozwojem mowy;
 • d) z prawidłowym rozwojem sprawności językowej i komunikacyjnej.

dr hab. n. med. Marzena Mielczarek

Limit miejsc: 9 osób

Specjalista w dziedzinie audiologii i foniatrii. Adiunkt Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Praca kliniczna związana jest z obszarem specjalizacji: audiologiczno-foniatrycznej i otolaryngologią. Badania naukowe: leczenie szumów usznych metodą elektrostymulacji narządu słuchu. 

 Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 1. Uszkodzenie słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego – studium przypadku
 2. Asymetryczny niedosłuch odbiorczy w przebiegu nerwiaka nerwu słuchowego – stadium przypadku
 3. Szumy uszne – studium przypadku
 4. Nagła głuchota – studium przypadku
 5. Uraz akustyczny – studium przypadku
 6. Głuchota starcza – studium przypadku
 7. Badania przesiewowe słuchu u noworodków
 8. Czynnościowe zaburzenia głosu – studium przypadku
 9. Otoskleroza – studium przypadku
 10. Diagnostyka słuchu studentów kierunku Logopedia z audiologią

dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Limit miejsc: 9 osób

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Adiunkt w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, logopeda.  Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z dyslalią oraz z ORM. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zaburzeń mowy i komunikacji językowej dzieci i młodzieży, profilaktyki i terapii logopedycznej, środowiskowych odmian polszczyzny oraz szeroko pojętej kultury słowa.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 1. Zaburzenia fonetyczno-fonologiczne u dzieci.
 2. Przesiewowe badania logopedyczne u dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 3. Profilaktyka logopedyczna.
 4. Kompetencja komunikacyjna dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 5. Dyslalia, ORM – studium przypadku.
 6. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera.
 7. Kultura żywego słowa, estetyka i ekspresja słowna.
 8. Wpływ odmian środowiskowych na kształtowanie się mowy dziecka.
 9. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Mile widziane tematy zaproponowane przez studentów.


dr Monika Kaźmierczak

Limit miejsc: 9 osób

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, wykładowca na studiach podyplomowych Logopedia z Emisją Głosu UŁ, polonistka w Liceum UŁ. Zatrudniona też jako logopeda w przedszkolu. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół profilaktyki logopedycznej, kompetencji językowo-komunikacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zaburzeń mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym, jak również higieny i emisji głosu oraz techniki mówienia.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:  

 1. Rozwój mowy w normie i w patologii.
 2. Profilaktyka logopedyczna.
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 4. Biopsychospołeczne determinanty funkcjonowania pacjenta z zaburzeniami mowy.
 5. Przesiewowe badania mowy wybranej populacji.
 6. Kompetencje i sprawności językowo-komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Technika mówienia, ortoepia.
 8. Higiena i emisja głosu mówionego.
 9. Czynnościowe zaburzenia głosu; profilaktyka dysfonii zawodowych.
 10. Inne tematy zaproponowane przez studentów.

dr Ewelina Zając

Limit miejsc: 10 osób

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej. Pracuje z dziećmi w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niedosłuchem.

Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół profilaktyki logopedycznej, kompetencji językowo-komunikacyjnych dzieci i młodzieży, przesiewowych badań logopedycznych dzieci w wieku przedszkolnym, techniki mówienia, komunikacji alternatywnej, zaburzeń komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Proponowany zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Rozwój mowy w normie i patologii.
 2. Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży.
 3. Przesiewowe badania logopedyczne.
 4. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 5. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), z uszkodzeniami układu nerwowego, z zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa), niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Zaburzenia sprawności językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).
 7. Zaburzenia komunikacji osób z dysleksją rozwojową.
 8. Zaburzenia komunikacji językowej osób z dyzartrią, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi.
 9. Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w porozumiewaniu się osób niemówiących.
 10. Dysfonie zawodowe i ich profilaktyka.
 11. Technika mówienia i emisja głosu – zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
 12. Tematy zaproponowane przez studentów.