Seminaria (mgr.) – logopedia

Środa, 20 Czerwca 2018

Pobierz: Seminaria magisterskie w roku akademickim 2017/2018

dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska

Proponowane zakresy tematyczne:

 1. Rozwój mowy w normie i patologii.
 2. Zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych.
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z zaburzeniami mowy.
 4. Wczesna interwencja logopedyczna.

dr hab. prof. UŁ Tomasz Woźniak

Tematyka seminarium:

 1. Szeroko pojęta tematyka z zakresu neurologopedii (zaburzenia nabywania i rozwoju mowy, oligofazja, zaburzenia płynności, afazja, dyzartria, demencja, zespoły neurologiczne)
 2. Badania narracji i pamięci tekstu
 3. Problemy logopedyczne u ludzi z uszkodzonym słuchem
 4. Edukacja i profilaktyka logopedyczna
 5. Przesiewowe badania wybranych populacji
 6. Każdy temat, do realizacji którego student mnie przekona.

Przykładowe tematy realizowane w ramach seminarium magisterskiego

 • Funkcjonowanie językowe w demencji typu alzheimerowskiego
 • Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń dyzartrycznych u osób starszych
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z afazją. Studia przypadków
 • Zaburzenia mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich z Przedszkola Miejskiego nr 137 Integracyjnego w Łodzi
 • Zaburzenia głosu u nauczycieli. Wioski logopedyczne
 • Umiejętności narracyjne dzieci z autyzmem
 • Praca logopedy z osobami po wszczepieniu implantów ślimakowych
 • Zaburzenia wymowy i głosu u chórzystów Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej
 • Zaburzenia żucia i połykania u podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Modyfikacja postaw społecznych wobec osób jąkających się. Wnioski logopedyczne
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie wczesnodziecięcym
 • Problemy logopedyczne dzieci z uszkodzonym słuchem

dr hab. Katarzyna Jachimowska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa; od roku 2002 pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych. W 2007 roku współpracowała z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przy edukacyjno-szkoleniowym, międzynarodowym projekcie Signall 2, którego część polska dotyczyła sytuacji osób niesłyszących w naszym kraju. Nadrzędnym celem projektu było opracowanie programu i materiału nauczania dostosowanego do potrzeb niesłyszących korzystających z języka migowego w komunikacji interpersonalnej. Jej dotychczasowe zainteresowania naukowe skupiają się wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, nowych mediów, w mniejszym zakresie zaś dotyczą zagadnień z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki. Od kilkunastu lat bliskie są jej wszelkie zagadnienia logopedyczne, w tym szczególnie problematyka zaburzeń mowy i komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a także profilaktyki i terapii logopedycznej.

Proponowana tematyka prac magisterskich:

 1. Profilaktyka logopedyczna.
 2. Prawidłowy rozwój mowy dziecka w różnych aspektach (kształtowanie się kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym na poziomie fonologicznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym oraz kompetencji komunikacyjnych na płaszczyźnie dyskursu).
 3. Zaburzenia sprawności językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 4. Niepłynność mówienia u dzieci i dorosłych.
 5. Higiena i emisja głosu.
 6. Edukacja niesłyszących – stan (programy i metody), problemy (język polski jako obcy).
 7. Język migowy jako przedmiot badań, przedmiot nauczania, metoda komunikacji; aspekty kulturowe polskiego języka migowego.
 8. Różne sposoby komunikacji głuchych (SJM, PJM, język polski wspomagany fonogestami, komunikacja totalna).
 9. Kompetencja językowa i komunikacyjna głuchych (błędy językowe – rodzaje, przyczyny).
 10. Sposoby przełamywania przez niesłyszących barier komunikacyjnych.

dr hab. Renata Marciniak-Firadza

 1. Językowa i komunikacyjna sprawność dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Zaburzenia mowy (opracowania monograficzne lub studia przypadków):
 • opóźnienia rozwoju mowy: związane z uszkodzeniem słuchu w upośledzeniu umysłowym, u osób ze spektrum autyzmu;
 • zaburzenia realizacji: w jąkaniu, w dyzartrii, w porażeniach mózgowych, w afazji,
  w mutyzmie, u osób po laryngektomii.
 1. Zaburzenia komunikacji ustnej i pisemnej w przypadkach dyslalii, dysleksji.
 2. Emisja i higiena głosu (świadomość, profilaktyka, zaburzenia, terapia).
 3. Profilaktyka logopedyczna.
 4. Wczesna interwencja logopedyczna.
 5. Ortoepia, estetyka mowy, kultura żywego słowa.
 6. Bilingwizm.
 7. Tematy zaproponowane przez studentów.

dr Ewa Gacka

Doktor nauk humanistycznych; w latach 1989 – 2009 logopeda w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, a także osób dorosłych leczonych w klinice neurochirurgii ICZMP (pacjenci z afazją i dysartrią). W latach 2009 – 2014 adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, wykładowca na studiach podyplomowych Logopedia z Emisją Głosu UŁ. Wykładowca na studiach podyplomowych Neurologopedia na Wydziale Filologicznym UŁ.  W ramach współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi biegła sądowa z zakresu logopedii i konsultant z zakresu logopedii w ramach współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej AM w Łodzi. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii, wspomaganie rozwoju językowego dzieci o typowym i zaburzonym rozwoju oraz wczesna interwencja logopedyczna

Prace magisterskie oparte o badania własne obejmujące diagnozę i terapię logopedyczną, pacjenta, w ramach studium przypadku.

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z ORM o różnej etiologii.
 2. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów upośledzonych umysłowo (z oligofazją)
 4. Wczesna interwencja logopedyczna (zwłaszcza dzieci o małej urodzeniowej masie ciała np. wcześniaki).
 5. Zaburzenia głosu – diagnoza, terapia, profilaktyka.
 6. Tematy zaproponowane przez Studentów (po uzgodnieniu ze mną).

 

Rejestracja na seminaria magisterskie odbywa się poprzez następującą stronę:

https://ul.uni.lodz.pl

Będzie to rejestracja żetonowa tzn. student może zapisać się tylko na jedno seminarium.