Seminaria (mgr.) – logopedia

Czwartek, 01 Października 2020

SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

01.10.2019 od 20:00 – 06.10.2019 do 23:59


Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

Uchwala Rady Wydziału Filologicznego w sprawie: określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Filologicznym – POBIERZ


dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska

Limit miejsc: 8 osób

Profesor UŁ i UŚ, doktor habilitowana nauk humanistycznych. Jest pracownikiem Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych.

Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce. Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

 Proponowany zakres tematyczny:

 1. Profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci.
 2. Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci.
 3. Wczesna interwencja u dorosłych w wieku senioralnym.
 4. Opóźniony rozwój mowy o różnej etiologii.
 5. Logopedia medialna.
 6. Zaburzenia wymowy o różnej etiologii.
 7. Czynności prymarne i ich związki z zaburzeniami wymowy.
 8. Badania przesiewowe od urodzenia.
 9. Narracja i dialog u dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i bez zaburzeń mowy.
 10. Rozwój mowy w badaniach poprzecznych lub podłużnych, także wybranego aspektu, np. słownika, wymowy, dialogu, narracji itp.
 11. Współpraca logopedy z innymi specjalistami.
 12. Tematyka prac naukowych w logopedii.
 13. Inne tematy proponowane przez Studenta.

dr hab. prof. UŁ Tomasz Woźniak

Limit miejsc: 9 osób

Profesor UŁ i UMCS, logopeda i językoznawca, kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2013 roku pracownik na drugim etacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

W badaniach naukowych zajmuje się głównie psychogennymi zaburzeniami mowy – jest jednym z  pionierów w dziedzinie badań schizofazji w Polsce. Jako praktykujący logopeda specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia. Autor standardów postępowania logopedycznego w przypadku jąkania i giełkotu. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą także: teoria narracji, programy edukacyjne dla logopedów, diagnoza i terapia logopedyczna.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (w latach 2008-2014 Przewodniczący PTL i redaktor naczelny „Logopedii” oraz „Biuletynu Logopedycznego”). Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Komitetu Edukacyjnego International Association of Logopedics and Phoniatrics dla Logopedów.

Tematyka seminarium:

 1. Szeroko pojęta tematyka z zakresu neurologopedii (zaburzenia nabywania i rozwoju mowy, oligofazja, zaburzenia płynności, afazja, dyzartria, demencja, zespoły neurologiczne).
 2. Badania narracji i pamięci tekstu.
 3. Problemy logopedyczne u ludzi z uszkodzonym słuchem.
 4. Edukacja i profilaktyka logopedyczna.
 5. Przesiewowe badania wybranych populacji.
 6. Każdy temat, do realizacji którego student mnie przekona.

 Przykładowe tematy realizowane w ramach seminarium magisterskiego w UŁ

 • Funkcjonowanie językowe w demencji typu alzheimerowskiego
 • Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń dyzartrycznych u osób starszych
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z afazją. Studia przypadków
 • Zaburzenia mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich z Przedszkola Miejskiego nr 137 Integracyjnego w Łodzi
 • Zaburzenia głosu u nauczycieli. Wioski logopedyczne
 • Umiejętności narracyjne dzieci z autyzmem
 • Praca logopedy z osobami po wszczepieniu implantów ślimakowych
 • Zaburzenia wymowy i głosu u chórzystów Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej
 • Zaburzenia żucia i połykania u podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Modyfikacja postaw społecznych wobec osób jąkających się. Wnioski logopedyczne
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie wczesnodziecięcym
 • Problemy logopedyczne dzieci z uszkodzonym słuchem

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

Limit miejsc: 8 osób

Profesor UŁ doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa – dialektolog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog. Jest pracownikiem Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii  w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Prowadzi zajęcia językoznawcze i logopedyczne na studiach I stopnia kierunku logopedia z audiologią (fonologia  i fonetyka języka polskiego, rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria) oraz na studiach II stopnia kierunku logopedia (oligofazja, mózgowe porażenie dziecięce).

W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się językoznawcze podstawy logopedii, w tym kompetencje słowotwórcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych „Neurologopedia”; opiekuna Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Logopedycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Stowarzyszenia „Usłyszeć ciszę, zrozumieć dziecko z mutyzmem”.

Proponowany zakres tematyczny:

 1. Językowa i komunikacyjna sprawność dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Zaburzenia mowy (opracowania monograficzne lub studia przypadków):
 • opóźnienia rozwoju mowy: związane z uszkodzeniem słuchu, w niepełnosprawności intelektualnej, u osób ze spektrum autyzmu;
 • zaburzenia realizacji: w jąkaniu, w dyzartrii, w porażeniach mózgowych, w afazji, w mutyzmie, u osób po laryngektomii.
 1. Zaburzenia komunikacji ustnej i pisemnej w przypadkach dyslalii, dysleksji.
 2. Emisja i higiena głosu (świadomość, profilaktyka, zaburzenia, terapia).
 3. Profilaktyka logopedyczna.
 4. Wczesna interwencja logopedyczna.
 5. Ortoepia, estetyka mowy, kultura żywego słowa.
 6.  Bilingwizm.
 7. Tematy zaproponowane przez studentów.

dr hab. Katarzyna Jachimowska

Limit miejsc: 8 osób

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Jest pracownikiem Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego, który otrzymała po ukończeniu dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie logopedii, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski na Wydziale Polonistyki. Promotorem pracy był uznany psycholingwista Józef Porayski-Pomsta. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego, prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

Jej dotychczasowe zainteresowania, które znajdują wyraz w prowadzonych przez nią zajęciach oraz publikowanych w kraju i za granicą artykułach, skupiają się głównie wokół lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, nowych mediów, glottodydaktyki (surdoglottodydaktyki). Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami logopedycznymi, w tym szczególnie problematyką zaburzeń mowy i komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a także profilaktyką i terapią logopedyczną.

Proponowana tematyka prac magisterskich

 1. Prawidłowy rozwój mowy dziecka w różnych aspektach (kształtowanie się kompetencji językowej dziecka w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym na poziomie fonologicznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym oraz kompetencji komunikacyjnej na płaszczyźnie dyskursu).
 2. Zaburzenia sprawności językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 3. Niepłynność mówienia (fizjologiczna, patologiczna) u dzieci i dorosłych.
 4. Higiena i emisja głosu.
 5. Profilaktyka logopedyczna.
 6. Edukacja niesłyszących – stan (programy i metody nauczania języka polskiego), problemy (język polski jako obcy), model nauczania bilingwalnego.
 7. Język migowy jako przedmiot badań, przedmiot nauczania, metoda komunikacji; aspekty kulturowe polskiego języka migowego.
 8. Różne sposoby komunikacji głuchych (SJM, PJM, język polski wspomagany fonogestami, komunikacja totalna).
 9. Kompetencja językowa i komunikacyjna głuchych (błędy językowe – rodzaje, przyczyny; realizacje wzorców gatunkowych; bilingwizm).
 10. Sposoby przełamywania przez niesłyszących barier komunikacyjnych.

 dr Ewa Gacka

Limit miejsc: 8 osób

Doktor nauk humanistycznych; w latach 1989 – 2009 logopeda w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i terapii dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami mowy, a także osób dorosłych leczonych w klinice neurochirurgii ICZMP (pacjenci z afazją i dysartrią). W latach 2009 – 2014 adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, wykładowca na studiach podyplomowych Logopedia z Emisją Głosu UŁ. Wykładowca na studiach podyplomowych Neurologopedia na Wydziale Filologicznym UŁ.  W ramach współpracy z Sądem Okręgowym w Łodzi biegła sądowa z zakresu logopedii i konsultant z zakresu logopedii w ramach współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej AM w Łodzi. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii, wspomaganie rozwoju językowego dzieci o typowym i zaburzonym rozwoju oraz wczesna interwencja logopedyczna

Prace magisterskie oparte o badania własne obejmujące diagnozę i terapię logopedyczną, pacjenta, w ramach studium przypadku.

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z ORM o różnej etiologii.
 2. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów za całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, zespołem Aspergera)
 3. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (z oligofazją)
 4. Wczesna interwencja logopedyczna (zwłaszcza dzieci o małej urodzeniowej masie ciała np. wcześniaki lub dzieci z wewnątrzmacicznym zahamowaniem rozwoju).
 5. Badania przesiewowe mowy wybranych grup.
 6. Tematy zaproponowane przez Studentów (po uzgodnieniu ze mną).

Rejestracja na seminaria magisterskie odbywa się poprzez następującą stronę:

https://ul.uni.lodz.pl


Będzie to rejestracja żetonowa tzn. student może zapisać się tylko na jedno seminarium.