SEMINARIA

Piątek, 24 Marca 2023

SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

24.05.2022 od 20:00 – 27.05.2022 do 23:59

 Szczegółowa oferta w zakładce -Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią


Uwaga!
Istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego w sprawie: określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Filologicznym – POBIERZ


WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – POBIERZ

 1. Przedmiot współczesnej logopedii. Transformacja przedmiotu logopedii.
 2. Mowa w ujęciu S. Grabiasa. Co to są kompetencje oraz sprawności?
 3. Typologia zaburzeń mowy. Przykłady jednostek nozologicznych zaburzeń mowy.
 4. Etapy rozwoju mowy i kluczowe osiągnięcia poszczególnych okresów.
 5. Sposoby stymulacji rozwoju mowy.
 6. Czynniki rozwoju mowy.
 7. Znaczenie języka w poznawaniu rzeczywistości.
 8. Fonetyczna organizacja wypowiedzi ustnych. Koartykulacja – upodobnienia wewnątrz- i międzywyrazowe, rozpodobnienia, epentezy, elizje, substytucje.
 9. Struktura rytmiczna wypowiedzi ustnej (zestroje akcentowe; akcent wyrazowy; akcent zdaniowy; odstępstwa od paroksytonezy).
 10. Rozbieżności między pisownią i wymową w języku polskim.
 11. Różne ujęcia dyslalii w analizie porównawczej.
 12. Ograniczenia koncepcji J. Kani związanej z podziałem na deformacje i substytucje.
 13. Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii. Istota diagnozy logopedycznej w zaburzeniach realizacji fonemów (elementy diagnozy, jej cele, sposób przeprowadzenia).
 14. Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii. Istota terapii logopedycznej w zaburzeniach realizacji fonemów (etapy terapii, metody wywołania głosek).
 15. Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu.
 16. Metody terapii jąkania.
 17. Podział afazji wg A.R. Łurii.
 18. Standard diagnozy afazji.
 19. Metody terapii afazji.
 20. Diagnoza logopedyczna zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 21. Terapia logopedyczna zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 22. Dyzartria – przegląd definicji i klasyfikacji.
 23. Diagnoza różnicowa dyzartrii. Dyzartria a inne zaburzenia mowy.
 24. Metody diagnozy i terapii dyzartrii.
 25. Etiologia dyzartrii.
 26. Kryteria diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.
 27. Możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 28. Metody wspomagające terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 29. Istota komunikacji wspomagającej.
 30. Metody komunikacji alternatywnej.
 31. Opóźniony rozwój mowy (ORM) – znaczenie terminu, rodzaje ORM (NORM, SORM, ORM związany z SLI/DLD), przyczyny ORM.
 32. Diagnoza logopedyczna w przypadkach ORM, jej cele, elementy składowe postępowania diagnostycznego.
 33. Terapia logopedyczna opóźnień rozwoju mowy (ORM) o znanej etiologii lub występujących bez ewidentnej przyczyny (jej istota, zasady postępowania).
 34. Zasady prawidłowej emisji głosu.
 35. Czynniki wywołujące zawodowe schorzenia głosu (dysfonie zawodowe).
 36. Różnica między niespecyficznymi (LD) i specyficznymi (SLD) trudnościami w uczeniu się.
 37. Diagnoza dysleksji – cel i etapy diagnozy, kryteria diagnostyczne, model wczesnego diagnozowania.
 38. Wpływ zaburzeń analizatorów: wzrokowego i słuchowego na proces nabywania przez dziecko umiejętności czytania i pisania.
 39. Ogólne zasady terapii stosowane w dysleksji (w tym metody stosowane w nauce czytania i pisania).
 40. Komunikacja i jej rodzaje. Cechy znaków językowych. Funkcje języka. Budowa języka i podsystemy językowe. Schemat komunikacji interpersonalnej.
 41. Biologiczne i społeczne podstawy zachowań językowych. Produkcja i percepcja mowy. Modele wytwarzania mowy oraz modele percepcji mowy.
 42. Słownik umysłowy (znaczenie słów, metody badania słownika umysłowego, organizacja słownika umysłowego). Proces przetwarzania zdań.
 43. Proces przyswajania języka – metody badań, koncepcje i modele przyswajania języka.
 44. Zróżnicowanie współczesnego języka polskiego. Czynniki różnicujące język. Odmiany współczesnej polszczyzny: odmiany terytorialne (gwary i dialekty, polszczyzna regionalna), język mówiony i pisany, style funkcjonalne, socjolekty.
 45. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem.
 46. Trudności związane z opanowaniem systemu językowego przez dzieci z uszkodzonym słuchem.
 47. Diagnoza i terapia surdologopedyczna – etapy postępowania diagnostycznego oraz etapy i zasady programowania języka u osób z uszkodzonym słuchem.
 48. Wychowanie słuchowe – etapy i zasady pracy.
 49. Metoda audytywno-werbalna w terapii logopedycznej.
 50. Metody, techniki i strategie pracy w rehabilitacji słuchowej i terapii logopedycznej dziecka z uszkodzonym słuchem.
 51. Odbiorcze uszkodzenie słuchu – etiologia, diagnostyka, obraz kliniczny.
 52. Przewodzeniowe uszkodzenie słuchu – etiologia, diagnostyka, obraz kliniczny.
 53. Rodzaje implantów słuchowych, wskazania do poszczególnych typów.
 54. Rodzaje protezowania słuchu, wskazania.
 55. Czynnościowe zaburzenia głosu – podział, obraz kliniczny, podstawowe elementy rehabilitacji.
 56. Dyslalia audiogenna – definicja, przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie.
 57. Dysfonia audiogenna – definicja, przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie.
 58. Obraz kliniczny oraz diagnostyka audiologiczna przerostu migdałka gardłowego.
 59. Niewydolność podniebienno gardłowa – przyczyny i konsekwencje kliniczne.
 60. Klasyfikacje niedosłuchów, podstawowe metody diagnostyki, różnicowanie.
 61. Demencja – definicja i klasyfikacja, etiologia otępień.
 62. Charakterystyka zaburzeń komunikacji u osób dotkniętych różnymi typami demencji.
 63. Standardy diagnozy i terapii logopedycznej w demencji.