Regulamin praktyk

Piątek, 24 Marca 2023

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEBIEGU

ZAWODOWYCH PRAKTYK CIĄGŁYCH
DLA STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

KIERUNEK: LOGOPEDIA

Regulamin praktyk na studiach II stopnia „logopedia” – POBIERZ


Organizacja zawodowych praktyk ciągłych

Cel i efekty praktyki

Praktyki zawodowe są stałym elementem naukowo-dydaktycznego programu studiów na kierunku logopedia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem praktyk jest przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnego ze studiowanym kierunkiem dzięki obserwacji zajęć, ale również kształceniu umiejętności stosowania wiedzy logopedycznej, dydaktycznej i wychowawczej w toku samodzielnej diagnozy oraz/lub terapii logopedycznej pod kierunkiem wykwalifikowanego logopedy-opiekuna praktyk.

W efekcie właściwie zorganizowanej i odbytej praktyki, po zapoznaniu się ze specyfiką placówki i zasadami organizacji pracy logopedy, student:

– dokonuje analizy i interpretacji zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego, doświadczonego logopedę,

– określa indywidualne potrzeby pacjenta/-ów,

– samodzielnie planuje oraz przeprowadza różne formy zajęć logopedycznych w oparciu o przygotowane przez siebie scenariusze/konspekty,

– podejmuje współpracę z rodzicami,

– prowadzi dokumentację dotyczącą pracy logopedy.

Podczas odbywania praktyki student przyjmuje właściwe postawy względem pacjenta/-ów, rodziców/prawnych opiekunów, logopedy-opiekuna praktyki, pracowników placówki i in.


Program praktyk

Praktyki studentów kierunku logopedia odbywają się w placówkach oświatowych (w tym
np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach logopedycznych, przedszkolach bądź szkołach z oddziałami integracyjnymi), domach opieki, fundacjach, szpitalach, przychodniach lub innych placówkach zatrudniających logopedę.

Student kierunku logopedia jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze
30 godzin w wybranym semestrze (1, 2, 3 lub 4), w tym:

– 5 godzin przeznacza na hospitacje zajęć opiekuna praktyk, omówienie wniosków
z obserwacji;

20 godzin przewiduje na zajęcia prowadzone przez siebie (profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne itd. indywidualne i/lub grupowe);

– 5 godzin przeznacza m.in. na zapoznanie się ze specyfiką placówki, z prowadzeniem dokumentacji logopedycznej, jak również na spotkania z rodzicami pacjenta/-ów i omówienie prowadzonych przez siebie zajęć logopedycznych.

W trakcie praktyki następuje poszerzanie kompetencji i doskonalenie umiejętności poprzez m.in.:

  • zapoznanie ze specyfiką, organizacją i funkcjonowaniem logopedy w placówce, w której odbywana jest praktyka (poznanie realizowanych zadań, pacjentów, prowadzonej dokumentacji itp.);
  • obserwację działań podejmowanych przez logopedę-opiekuna praktyk oraz aktywności pacjentów podczas zajęć logopedycznych (poznanie organizacji zajęć logopedycznych, stosowanych form i metod pracy, pomocy logopedycznych, sposobów komunikowania się, aktywizowania i motywowania pacjentów, ich nagradzania, również organizowania przestrzeni do zajęć logopedycznych itp.);
  • współpracę z opiekunem w planowaniu oraz przeprowadzaniu zajęć logopedycznych, przygotowaniu pomocy do zajęć;
  • podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej;
  • prowadzenie dokumentacji praktyk, samoocenę podejmowanych działań;
  • omówienie z opiekunem osiągnięć studenta i trudności, jakie wystąpiły w trakcie praktyki.

 


Praktyka odbywa się w terminie określonym przez program studiów, nie może kolidować z zajęciami przewidzianymi rozkładem zajęć. Wyboru placówki student dokonuje indywidualnie. Skierowanie na praktykę odbiera u kierunkowego opiekuna praktyk.

Szczegółowy termin odbywania praktyki jest uzgadniany z opiekunem w placówce przyjmującej studenta-praktykanta i podany studentowi wraz ze skierowaniem na praktykę. Student odbywa zajęcia wg harmonogramu ustalonego z opiekunem praktyki, na podstawie porozumienia zawartego przez Uniwersytet Łódzki z placówką, do której student jest kierowany, oraz skierowania wystawionego przez UŁ. Dokumentację praktyki stanowi: skierowanie na praktyki, porozumienie o prowadzeniu praktyk, regulamin praktyk oraz dziennik praktyk wraz z załączonymi scenariuszami/konspektami prowadzonych przez studenta zajęć logopedycznych.


O przyjęciu na praktykę student informuje kierunkowego opiekuna praktyk najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, przedkładając pisemne potwierdzenie zgody na odbycie praktyki uzyskane w placówce (student zamieszcza stosowne dokumenty w grupie na platformie MS Teams). 


Obowiązki studenta przebywającego na praktyce

1) zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem placówki, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych;

2) zapoznanie się ze wszystkimi formami pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;

3) przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy;

4) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk;

5) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez logopedów;

6) przygotowywanie scenariuszy/konspektów do prowadzonych przez studenta zajęć, konsultowanie pracy z logopedą-opiekunem praktyk w danej placówce;

7) samodzielne prowadzenie zajęć w wymiarze 20 godzin;

8) prowadzenie w czasie trwania praktyk dziennika praktyk, w którym student zapisuje realizację poszczególnych godzin praktyk logopedycznych;

9) przekazanie opiekunowi praktyk w placówce dokumentów do celów podatkowych oraz informacji ich dalszego obiegu.

Obowiązki opiekuna praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka:

1) zapoznania studenta z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz ze wszystkimi formami pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;

2) pomoc w przygotowaniu studenta do prowadzenia zajęć;

3) hospitacja zajęć prowadzonych przez studenta w czasie praktyk;

4) po zakończeniu praktyki omówienie zarówno osiągnięć studenta, jak i trudności, które wystąpiły w trakcie jej trwania;

5) odnotowanie w recenzji  informacji o studencie-praktykancie na temat jego:

– poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,

– umiejętności dydaktyczno-wychowawczych,

– umiejętności w zakresie działalności dydaktycznej,

– stopnia przygotowania merytoryczno-metodycznego,

– stopnia przygotowania do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej,

– stopnia zaangażowania, umiejętności zastosowania teorii w praktyce, oceny predyspozycji do zawodu,

– umiejętności w zakresie działalności logopedycznej,

– stosunku do obowiązków.

Na ostatniej stronie dziennika praktyk logopeda-opiekun praktyk wpisuje recenzję (ocenę opisową) wraz z konkluzją, którą jest ocena wyrażona w skali przyjętej w UŁ: 2-5 (2 ocena niedostateczna = niezaliczenie praktyki).


Warunki zaliczenia praktyki przez studenta

Zaliczenia praktyki w USOS dokonuje kierunkowy opiekun praktyk na kierunku logopedia
po rozliczeniu się studenta z dokumentacji. W związku z powyższym student jest zobowiązany:

  • przekazać kierunkowemu opiekunowi praktyk skierowanie z poświadczoną zgodą na odbycie praktyki w danej placówce;
  • złożyć u kierunkowego opiekuna praktyk uzupełniony dziennik praktyk:

– z wpisami dotyczącymi przebiegu praktyki poświadczonymi przez placówkę;

– z pisemną recenzją logopedy-opiekuna praktyk;

– z uwagami i samooceną studenta po odbytej praktyce;

  • złożyć u kierunkowego opiekuna praktyk 15 scenariuszy/konspektów prowadzonych przez siebie zajęć logopedycznych.

Aby uzyskać zaliczenie, należy rozliczyć się z dokumentacji praktyk w ciągu 14 dni
od zakończenia praktyki (w przeciwnym razie praktyki nie zostaną zaliczone!).

Warunkiem zaliczenia praktyki przez uczelnię jest realizacja wymiaru godzin, uzyskanie pozytywnej opinii logopedy-opiekuna praktyk w danej placówce, terminowe złożenie dokumentacji z praktyki. Po zaliczeniu praktyki dziennik praktyk przechowywany jest w teczce akt osobowych studenta.

Zgodnie z uchwałą Senatu UŁ możliwe jest zaliczenie w poczet praktyk logopedycznych godzin pracy zawodowej studentów pracujących jako logopedzi, jeśli posiadają podpisaną umowę o pracę. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału Filologicznego
wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na stanowisku logopedy.

Kwestie nieuregulowane niniejszymi zasadami reguluje właściwe Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odbywania przez studentów praktyk zawodowych.