Logopedia – studia stacjonarne II°

Środa, 20 Czerwca 2018

Opis programu kształcenia dla kierunku studiów II stopnia

logopedia

1. Opis kierunku:

Studia na kierunku logopedia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych, których nie uwzględnia program studiów I stopnia.Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu genetycznym i neurologicznym.

Kształt programów studiów I i II stopnia wynika m.in. z polskiej tradycji kształcenia logopedów, wg której logopedia wyrasta z nauk humanistycznych i wykorzystuje osiągnięcia innych nauk (nauki społeczne i nauki medyczne) w obszarze badań nad mową i jej zaburzeniami. Kierunek studiów II stopnia logopedia należy przede wszystkim do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych (językoznawstwo, logopedia). Jego program uwzględnia niektóre psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania szeroko pojętej komunikacji, co powoduje, że wpisuje się także w obszar nauk społecznych.

Ponieważ absolwenci studiów I stopnia kierunków logopedycznych prowadzonych na polskich uczelniach (UMCS, UG, UW, UŁ) są, zgodnie z programami studiów, wyposażeni w niezbędną wiedzę medyczną oraz wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki, psychologii i językoznawstwa, praktykę w terapii podstawowych (rozwojowych) zaburzeń mowy, student studiów drugiego stopnia kierunku logopedia rozbudowuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

– językoznawstwa (lingwistyczne metody w logopedii: morfologia, składnia, struktura tekstu i narracja; kultura słowa; wielojęzyczność a rozwój mowy),

– logopedii (metodologia i profilaktyka logopedyczna; terapia logopedyczna różnych zaburzeń, m.in. dysglosji, dysleksji, dysfagii, zaburzeń mowy w chorobach o podłożu genetycznym, w chorobach neuredegeneracyjnych, w mózgowym porażeniu dziecięcym, w autyzmie, w upośledzeniu umysłowym, w demencji, zaburzeń mowy u osób niedowidzących i niewidomych; dydaktyka postępowania logopedycznego),

– psychopedagogicznych form komunikacji (pedagogika specjalna; psychologia społeczna; elementy psychoterapii).

Absolwent naszego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Ponadto dyplom absolwenta umożliwia otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zarządzania zespołem i placówką, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.

Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent będzie miał możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, tj. surdologopedii i neurologopedii.

Studia II stopnia pozwalają na zdobycie wyższych kompetencji zawodowych. Absolwenci posiadający tytuł magistra logopedii są bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Program kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz sprawdzone wzorce międzynarodowe:

Absolwenci II stopnia kierunku logopedia mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia – 229402 logopeda oraz jako specjaliści nauczania i wychowania – 235906 nauczyciel logopeda(por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145; por. też 86.90E działalność w dziedzinie terapii logopedycznej związana z działalnością w zakresie opieki zdrowotnej – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Praca w ochronie zdrowia wymaga od logopedy przede wszystkim wiedzy z zakresu zaburzeń natury neurologicznej (afazje, dyzartrie, dysfagie itp). Studia II stopnia wyposażają absolwenta w wiedzę pozwalającą na pracę logopedyczną z pacjentem po udarach, wylewach, z pacjentem z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Praca nauczyciela-logopedy w oświacie wymaga od niego rzetelnej wiedzy nie tylko na temat dysleksji, ale w związku z rosnącą liczbą dzieci autystycznych, dzieci z zespołem Aspergera, dzieci z różnymi zaburzeniami natury neurologicznej (np. zmózgowym porażeniem dziecięcym) takżena temat wymienionych zaburzeń. Przygotowany przez nas program uwzględnia potrzeby rynku pracy i zamierza kształcić takich specjalistów.

Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy nowoczesne programy zajęć spełniające zalecenia europejskiej organizacji CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopédes de l’Union Européenne).

2. Poziom: II stopnia (magisterskie)

3. Profil: ogólnoakademicki

4. Forma studiów: stacjonarne

5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

6. Zasadnicze cele kształcenia: wykształcenie w absolwencie takich umiejętności i kompetencji oraz przekazanie takiej wiedzy, aby absolwent potrafił:

–  rozpoznawać i różnicować formy zaburzeń mowy,

– diagnozować rozwojowe i nabyte zaburzenia mowy oraz odpowiednio do wyników rozpocząć postępowanie logopedyczne,

– współpracować z pedagogami, psychologami, lekarzami różnych specjalności oraz rodziną pacjenta w celu kompleksowego wspomagania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,

– prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

– podjąć badania naukowe w zakresie logopedii i powiązanego z nią językoznawstwa.

7. Po ukończeniu studiów na kierunku logopedia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: logopeda we wszystkich placówkach pedagogicznych i medycznych, w prywatnych gabinetach logopedycznych i w innych placówkach (np. stowarzyszenia, fundacje itp.) zatrudniających logopedów oraz jako specjalista od emisji głosu w placówkach kulturalno-oświatowych, mediach.

8. Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

– znajomość zagadnień logopedycznych na poziomie studiów licencjackich, nienaganna wymowa.

9. Zasady rekrutacji z limitem na kolejny rok akademicki 2015/2016:

– z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach logopedia, logopedia ogólna, logopedia z audiologią,

– kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie konkursu dyplomów studiów wyższych – 50% oraz średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę (tę samą, która była uwzględniana przy wyliczaniu oceny na dyplomie) – 50%,

– należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

10. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: językoznawstwo (i w jego obrębie logopedia), psychologia, pedagogika. Obszary kształcenia w zakresie 1/ nauk humanistycznych, 2/ nauk społecznych.

11. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych i wybranych społecznych II stopnia.

Analiza zgodności z deskryptorami obszarowymi: deskryptory obszarowe z profilu ogólnoakademickiego zostały uwzględnione.

 

Symbol efektu kształcenia
Efekt kształcenia opisujący program kształcenia
Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia opisanych w KRK
 
Wiedza
01L-2A_WO1
ma pogłębioną, rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej logopedii oraz naukach humanistycznych i społecznych z nią powiązanych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w  praktyce logopedycznej
H2A_W01S2A_W01
01L-2A_W02
zna terminologię z zakresu logopedii i powiązanych z nią nauk humanistycznych i społecznych na poziomie rozszerzonym
H2A_W02S2A_W01
01L-2A_W03
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla logopedii
H2A_W03S2A_W06
01L-2A_W04
ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, powiązanych z logopedią (tj. glottodydaktyki, językoznawstwa, statystyki, psychologii i pedagogiki)
H2A_W04S2A_W01
01L-2A_W05
ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla logopedii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami (np. językoznawstwem, pedagogiką, statystyką, glottodydaktyką), pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
H2A_W05S2A_W01

 

01L-2A_W06
ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych powiązanych z logopedią
H2A_W06S2A_W01

 

01L-2A_W07
zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych osiągnięć z zakresu logopedii i dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych z nią powiązanych
H2A_W07S2A_W06
01L-2A_W08
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
H2A_W08 

 

01L-2A_W09
ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń
H2A_W09
01L-2A_W10
ma podstawową wiedzę o instytucjach i stowarzyszeniach tworzonych przez logopedów oraz  osoby dotknięte problemami w zakresie komunikacji, zna normy i reguły związane z tymi organizacjami i instytucjami, ma rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach, gdzie zatrudniani mogą być logopedzi
H2A_W10S2A_W02

 

 

01L-2A_W11
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, pogłębioną w odniesieniu do  szeroko pojętego procesu komunikacji i jego zaburzeń
H2A_W04S2A_W05

 

01L-2A_W12
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości, zwłaszcza w obrębie funkcjonowania różnego typu stowarzyszeń, np. osób niedowidzących, niedosłyszących, upośledzonych itd.
H2A_W05S2A_W08
01L-2A_W13
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z  zakresu logopedii i nauk ją wspierających
H2A_W05
01L-2A_W14
ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
H2A_W05S2A_W04
Umiejętności
01L-2A_U01
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu wiedzy logopedycznej,  wykorzystując w tym celu różne źródła oraz umie na tej podstawie formułować krytyczne sądy; potrafi wykorzystywać zdobyte informacje do interpretacji konkretnych problemów logopedycznych; potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w tym problematyczne kwestie powiązane z logopedią oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi powiązanymi z logopedią
H2A_U01S2A_U01
01L-2A_U02
posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące: analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu praktyki logopedycznej
H2A_U02S2A_U02
S2A_U08

 

 

01L-2A_U03
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich umiejętności w praktyce logopedycznej i kierowania własną karierą zawodową jako logopeda
H2A_U03S2A_U02
01L-2A_U04
posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu logopedii i innych dyscyplin humanistycznych i społecznych powiązanych z logopedią oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach związanych z praktyką logopedyczną
H2A_U04S2A_U07

 

01L-2A_U05
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych teorii i stanowisk właściwych dla nauk powiązanych z logopedią, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki i nauk społecznych
H2A_U05S2A_U06

 

 

01L-2A_U06
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania sądów dotyczących zagadnień logopedycznych, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań; posiada umiejętność rozstrzygania konkretnych problemów logopedycznych w pracy z pacjentem
H2A_U06S2A_U02
S2A_U07
01L-2A_U07
posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych na temat rożnych stanowisk z zakresu logopedii i nauk z nią powiązanych, na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
H2A_U07S2A_U09

 

 

01L-2A_U08
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu logopedii oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu logopedii
H2A_U08S2A_U09

 

 

01L-2A_U09
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim z zakresu logopedii i nauk z nią związanych (np. z językoznawstwa, psychologii, pedagogiki)
H2A_U09 

 

01L-2A_U10
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim z zakresu tematyki oscylującej wokół zagadnień dotyczących logopedii i nauk z nią związanych (np. językoznawstwa, psychologii, pedagogiki)
H2A_U10S2A_U10

 

01L-2A_U11
ma umiejętności językowe z zakresu wiedzy logopedycznej i dyscyplin naukowych powiązanych z logopedią zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
H2A_U11
01L-2A_U12
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi), potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzone umiejętności w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm
H2A_U04H2A_U06
S2A_U05

 

 

Kompetencje społeczne
01L-2A_K01
rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu logopedii i nauk z nią powiązanych przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
H2A_K01H2A_K05
S2A_K01

 

01L-2A_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
H2A_K02S2A_K02
01L-2A_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
H2A_K03
01L-2A_K04
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu logopedy
H2A_K04S2A_K04
01L-2A_K05
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów logopedycznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
H2A_K04
01L-2A_K06
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
H2A_K06S2A_K06
01L-2A_K07
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, planując swoją karierę logopedyczną
H2A_K03

12. Program kształcenia kierunku logopedia odpowiada misji  i strategii Uniwersytetu Łódzkiego.

Idee wyrażone w misji UŁ (wspólnota, otwartość, jedność w różnorodności, innowacyjność dla rozwoju, elitarność) znajdują odzwierciedlenie w programie studiów. Tworzenie kierunku na Wydziale Filologicznym, stanowiącym centrum bogatych tradycji humanistycznych w badaniach naukowych i dydaktyce uniwersyteckiej sprzyja ich realizacji. Siłą kierunku logopedia jest jedność w różnorodności, bowiem  kierunek ten łączy w sobie wiele dyscyplin naukowych, takich jak językoznawstwo, psychologia, pedagogika.Absolwent kierunku zostaje wyposażony w wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i częściowo społecznych oraz w umiejętności, pozwalające na rozwiązywanie narastających w społeczeństwie problemów związanych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Kierunek kształci ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych w stosunku do ludzi niepełnosprawnych (np. głuchych i niedosłyszących, niedowidzących i niewidomych, niepełnosprawnych intelektualnie) i otwartych na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciele akademiccy, studenci i absolwenci kierunku uczestniczą w tworzeniu nowego na mapie Polski logopedycznego ośrodka akademickiego, którego celem jest m.in. integrowanie lokalnego i  regionalnego środowiska logopedów, wspieranie ich codziennej działalności, stwarzanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, budowania wspólnoty opartej na współpracy dla dobra osób z zaburzeniami mowy. Koncepcja kształcenia na kierunku logopedia wpisuje się w strategię Uniwersytetu, która zakłada osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych, wysokiego poziomu działalności dydaktycznej opartej na badaniach oraz wysokiego poziomu umiędzynarodowienia w zakresie badań i dydaktyki. Szczególny nacisk został położony na realizację dwu pierwszych celów strategicznych. Kształcenie na studiach II stopnia umożliwi pracownikom tworzenie zespołów badawczych z udziałem studentów, a absolwentom podjęcie samodzielnych naukowych badań logopedycznych, których wyniki mogą wskazać m.in. nowe sposoby terapii i wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia. Współpraca z innymi ośrodkami logopedycznymi (Lublin, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk), uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych i dydaktycznych (cykliczne seminaria logopedyczne, zajęcia warsztatowe dla logopedów), bezpośrednie kontakty pracowników i studentów, mogą służyć nie tylko wymianie myśli naukowej, pogłębianiu wiedzy i praktycznych umiejętności, ale także promocji kierunku i Uczelni, budowaniu wizerunku Łodzi jako miasta posiadającego wysoko wykwalifikowaną kadrę kształcącą oraz  oferującego profesjonalną opiekę logopedyczną w różnych zaburzeniach mowy. Proponowane w programie studiów kształcenie językowe, umożliwiające studentom doskonalenie znajomości języków obcych, przygotowuje absolwentów do samodzielnego rozwijania  kompetencji zawodowych w oparciu o światowe osiągnięcia w zakresie logopedii. Ukończenie studiów II stopnia, zakładających rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień logopedycznych, zwiększa szansę zdobycia pracy w zawodzie logopedy. Program powstał w oparciu o analizę zapotrzebowania rynku pracy, która wskazuje, że zarówno w placówkach medycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych brakuje specjalistów w dziedzinie korektywy mowy, zwłaszcza w zaburzeniach o podłożu genetycznym i neurologicznym.

13. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni:

Program kształcenia na kierunku logopedia zawiera efekty kształcenia przewidywane częściowo na filologii polskiej, częściowo na pedagogice i psychologii. Jest to kierunek międzyobszarowy skupiający trzy bloki: językoznawczy, logopedyczny i psychologiczno-pedagogiczny. Absolwenci kierunku logopedia posiadają wiedzę związaną m.in. gramatyką języka polskiego, kulturą słowa, z psychologią społeczną, pedagogiką specjalną. Warto podkreślić, że na żadnej łódzkiej uczelni nie ma podobnego kierunku studiów II stopnia.

14. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na cosemestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją d.s. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do gromadzenia i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem, zajmuje się Uczelniana Komisja do Spraw Jakości Kształcenia, która najlepiej opisane programy pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. UKJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web. Od 2012 roku rozpoczyna się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

Dbałość o jakość kształcenia została zapisana w następujących aktach prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Filologicznego

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 216/2013/2014 z dnia 30 maja 2014r  – System ECTS na Wydziale Filologicznym UŁ;

–       Uchwała nr 139/2013/2014 Rady Wydziału Filologicznego UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 28 marca 2014r. dotycząca zapewnienia ochrony praw autorskich;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 112 podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 25 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenie zakresu obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 374 podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 21 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 68/2013/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. podjęta na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 w sprawie prac dyplomowych;

–       Uchwała nr 192 Senatu UŁ podjęta na 10 roboczym posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2013 w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w UŁ;

–       Zarządzenie Rektora UŁ nr 129 z dnia 02.07.2013 r. w sprawie: weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia;

–       Zarządzenie nr 177 Rektora UŁ z dn. 30.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedur tworzenia i modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań) z uwzględnieniem zmian wg Zarządzenia nr 50 Rektora UŁ z dn. 13.03.2014.

–       Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie: opisu przedmiotów w UŁ;

–       Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość na platformie E-CAMPUS

–       Zarządzenie nr 129 Rektora UŁ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów dla Wydziału Filologicznego

–       Uchwała nr 458 Senatu UŁ z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

15. Plan studiów: w załączniku

16. Opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia w ramach danego programu z odniesieniem do konkretnych przedmiotów lub modułów procesu kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia student będzie mógł osiągnąć podczas realizacji zajęć objętych planem studiów, w tym zajęć fakultatywnych (kierunkowych i ogólnouczelnianych), praktyk zawodowych, pracę samodzielną oraz w procesie dyplomowania, a także dodatkowo poprzez uczestnictwo w pracach naukowych (np. w ramach działalności w studenckim ruchu naukowym – Naukowym Kole Logopedycznym) i wolontariackiej pracy w Dydaktycznej Pracowni Logopedycznej. Zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem, przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego  pozwala osiągnąć zamierzone kierunkowe efekty kształcenia. Sposoby i kryteria oceniania poszczególnych przedmiotów określone są przez koordynatorów, którzy w sylabusach formułują dla nich efekty kształcenia z odniesieniem do efektów kierunkowych, nadzorują przebieg kształcenia oraz weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia. Formy ich sprawdzenia są zróżnicowane, uzależnione od typu zajęć oraz zastosowanych metod nauczania. Wśród nich znajdują się egzaminy i zaliczenia na ocenę w postaci pisemnych testów otwartych i zamkniętych, analizy tekstów, prezentacji referatów, indywidualnych i grupowych projektów ćwiczeń i konspektów zajęć terapeutycznych oraz ich praktycznego wykorzystania. Zaliczenie praktyk zawodowych, w tym wolontariackiej pracy w Dydaktycznej Pracowni Logopedycznej, stanowi element weryfikacji efektów kształcenia w zakresie zdobytych umiejętności oraz kompetencji społecznych studenta. Ważnym składnikiem sprawdzenia efektów kształcenia w zakresie samodzielnego procesu uczenia się oraz integrowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zdobytych podczas realizacji programu studiów jest praca  oraz egzamin dyplomowy. Szczegółowe opisy weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do konkretnych przedmiotów ukażą się w USOSweb przed uruchomieniem kierunku, zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 11 z dn. 14.11.2013 r.

17. Przedmioty, które mogą studenta przygotować do prowadzenia badań naukowych. Wszystkie przedmioty uwzględnione w planie studiów, rozszerzające wiedzę studenta nt. zagadnień logopedycznych w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy (pedagogika, psychologia). Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia poświęcone metodom badawczym stosowanym w nauce, w tym w logopedii (Metodologia badań naukowych, Metodologia badań logopedycznych, Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych) oraz seminaria magisterskie.

 

18. Punktacja ECTS :

  • liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach kontaktowych (wymagających bezpośredniego udziału wykładowców i studentów): 105 punktów ECTS;
  • liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia:  120 punktów ECTS;
  • liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 8 punktów ECTS, w tym zajęć laboratoryjnych 5 punktów ECTS;
  • minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia w zakresie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 3 punkty ECTS;
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych: 104, tj.86,70%,
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: 16, tj. 13,30%.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego: 3 pkt.
  • Liczba punktów ECTS z WF: 1 pkt.
  • Liczba punktów ECTS do wyboru: 38 pkt.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych: 1 pkt.

19 . Określenie wymiaru, zasad i form odbywania praktyk:

Program przewiduje 30 godzin praktyk zawodowych, podczas których studenci będą mogli poszerzyć umiejętności praktyczne, zdobyte podczas studiów I stopnia. Celem praktyk jest  zapoznanie się ze specyfiką pracy z dziećmi  i dorosłymi, u których występują zaburzenia mowy związane przede wszystkim z zaburzeniami neurologicznymi, psychogennymi, genetycznymi, z zaburzeniami wzroku i słuchu, sposobami ich diagnozy i terapii. Praktyki będą odbywać się w placówkach, w których prowadzona jest terapia logopedyczna ww. pacjentów.

Proponowane praktyki w wymiarze 30 godzin traktuje się jako praktyki uzupełniające, bowiem Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ten przepis odnosi się także do zawodu logopedy) mówi o wymaganych 120 godzinach praktyk zawodowych i 30 godzinach praktyk psychologiczno-pedagogicznych. Tę liczbę godzin praktyk (150) wszyscy studenci, rekrutujący się na kierunek, już zaliczyli na studiach I stopnia.

20. Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych

– szkolenie bhp

– kurs z przysposobienia bibliotecznego