Logopedia – studia stacjonarne II°

Czwartek, 01 Października 2020

Opis programu kształcenia dla kierunku studiów II stopnia
logopedia


Opis kierunku

Studia na kierunku logopedia pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych, których nie uwzględniają programy studiów logopedycznych I stopnia. Program studiów drugiego stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu genetycznym i neurologicznym. Kształt programów studiów pierwszego i drugiego stopnia wynika m.in. z polskiej tradycji kształcenia logopedów, wg której logopedia wyrasta z nauk humanistycznych i wykorzystuje osiągnięcia innych nauk (nauki społeczne i nauki medyczne) w obszarze badań nad mową i jej zaburzeniami. Kierunek studiów drugiego stopnia:logopedia należy przede wszystkim do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych (głównie językoznawstwo). Jego program uwzględnia także niektóre psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania szeroko pojętej komunikacji, co powoduje, że wpisuje się także w dziedzinę nauk społecznych.

Ponieważ absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków logopedycznych prowadzonych na polskich uczelniach (UMCS, UG, UW, UŁ) są, zgodnie z programami studiów, wyposażeni w niezbędną wiedzę medyczną oraz wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki, psychologii i językoznawstwa, praktykę w terapii podstawowych (rozwojowych) zaburzeń mowy, student studiów drugiego stopnia kierunku logopedia rozbudowuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 •  językoznawstwa (lingwistyczne metody w logopedii: morfologia, składnia, struktura tekstu i narracja; kultura słowa; wielojęzyczność a rozwój mowy), 
 • logopedii (metodologia i profilaktyka logopedyczna; terapia logopedyczna różnych zaburzeń, m.in. dysglosji, dysleksji, dysfagii, mutyzmu, wybiórczego, zaburzeń mowy w chorobach o podłożu genetycznym, w chorobach neurodegeneracyjnych, w mózgowym porażeniu dziecięcym, w autyzmie, w upośledzeniu umysłowym, w demencji, zaburzeń mowy u osób niedowidzących i niewidomych, zaburzeń głosu; dydaktyka postępowania logopedycznego),
 • psychopedagogicznych form komunikacji (; elementy psychoterapii).

Wzorce międzynarodowe:

Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy nowoczesne programy zajęć spełniające zalecenia europejskiej organizacji CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopédes de l’Union Européenne). Celem CPLOL jest m.in. harmonizacja standardów kształcenia i rozwoju zawodowego terapeutów mowy w takich krajach, jak  np.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.


Poziom studiów: drugiegostopnia (magisterskie)

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne


Zasadnicze cele kształcenia, w tym nabywane przez absolwenta kwalifikacje: wykształcenie w absolwencie takich umiejętności i kompetencji oraz przekazanie takiej wiedzy, aby absolwent potrafił:

 • rozpoznawać i różnicować formy zaburzeń mowy,
 • diagnozować rozwojowe i nabyte zaburzenia mowy oraz odpowiednio do wyników rozpocząć postępowanie logopedyczne,
 • współpracować z pedagogami, psychologami, lekarzami różnych specjalności oraz rodziną pacjenta w celu kompleksowego wspomagania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,
 • prowadzić działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • podjąć badania naukowe w zakresie logopedii i powiązanego z nią językoznawstwa.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister


Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Absolwent kierunku logopedia będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Ponadto dyplom absolwenta umożliwia otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zarządzania zespołem i placówką, w której prowadzona jest diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.        

Absolwenci kierunku drugiego stopnia: logopedia mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia – 229402 logopeda oraz jako specjaliści nauczania i wychowania – 235906 nauczyciel logopeda(por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145;Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz.U.2016 poz.1876 i Dz.U.2018 poz. 227; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn, 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U.2019 poz.1450; por. też 86.90E działalność w dziedzinie terapii logopedycznej związana z działalnością w zakresie opieki zdrowotnej – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Absolwent przygotowany będzie również do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent będzie miał możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, tj. surdologopedii i neurologopedii.

Studia drugiego stopnia pozwalają na zdobycie wyższych kompetencji zawodowych. Absolwenci posiadający tytuł magistra logopedii są bardziej atrakcyjni na rynku pracy. 


Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość zagadnień logopedycznych na poziomie studiów licencjackich, nienaganna wymowa.


Zasady rekrutacji z limitem na kolejny rok akademicki 2020/21:

Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach logopedia, logopedia ogólna, logopedia kliniczna, logopedia z audiologią z przygotowaniem pedagogicznym, zgodnym z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli,

– limit: 40,

– studia zostaną uruchomione gdy zgłosi się min. 25 kandydatów,

– kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie konkursu dyplomów studiów wyższych – 50% oraz średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę (tę samą, która była uwzględniana przy wyliczaniu oceny na dyplomie) – 50%,

– należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.    


  Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:

Dziedzina nauk humanistycznych: 102 pkt ECTS, tj. 85,0%,

 • językoznawstwo (dyscyplina wiodąca): 102 pkt ECTS – 85,0%

 Dziedzina nauk społecznych: 18 pkt. ECTS, tj. 15,00%,

 • psychologia – 6 pkt. ECTS, tj. 5,0 %
 • pedagogika –8 pkt. ECTS, tj. 6,7%
 • ekonomia i finanse – 4 pkt. ECTS, tj. 3,3%

Kierunkowe efekty uczenia się na studiach II stopnia dla profilu akademickiego wg charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK

 W definiowaniu efektów uczenia się uwzględniono wszystkie efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów

Po ukończeniu studiów na kierunku logopedia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: logopeda we wszystkich placówkach pedagogicznych i medycznych, w prywatnych gabinetach logopedycznych i w innych placówkach (np. stowarzyszenia, fundacje itp.) zatrudniających logopedów oraz jako specjalista od emisji głosu w placówkach kulturalno-oświatowych, mediach.

Praca w ochronie zdrowia wymaga od logopedy przede wszystkim wiedzy z zakresu zaburzeń natury neurologicznej (afazje, dyzartrie, dysfagie itp.). Studia drugiego stopnia wyposażają absolwenta w wiedzę pozwalającą na pracę logopedyczną z pacjentem po udarach, wylewach, z pacjentem z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Praca nauczyciela-logopedy w oświacie wymaga od niego rzetelnej wiedzy nie tylko na temat dysleksji, ale w związku z rosnącą liczbą dzieci autystycznych, dzieci z zespołem Aspergera, dzieci z różnymi zaburzeniami natury neurologicznej (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym) także na temat wymienionych zaburzeń.

Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy, a jego celem jest kształcenie specjalistów, którzy właściwie zdiagnozują zaburzenia o charakterze neurologopedycznym i podejmą się ich terapii.

Uniwersytet Łódzki od 2011 roku prowadzi cykliczne monitorowanie karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i ich  programów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Powołana w tym celu ogólnouczelniana jednostka – Akademickie Biuro Karier Zawodowych – posiada znikome informacje na temat miejsc zatrudnienia absolwentów poszczególnych kierunków studiów Wydziału Filologicznego ze względu na mały odsetek studentów wyrażających zgodę na takie monitorowanie. Udostępnienie raportu z monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku logopedia może nastąpić najwcześniej po roku 2018, po otrzymaniu danych od jego pierwszych absolwentów, kończących studia w roku 2016/17.


Związek studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Idee wyrażone w misji UŁ (wspólnota, otwartość, jedność w różnorodności, innowacyjność dla rozwoju, elitarność) znajdują odzwierciedlenie w programie studiów.   Tworzenie kierunku na Wydziale Filologicznym, stanowiącym centrum bogatych tradycji humanistycznych w badaniach naukowych i dydaktyce uniwersyteckiej, sprzyja ich realizacji. Siłą kierunku logopedia jest jedność w różnorodności, bowiem  kierunek ten łączy w sobie wiele dyscyplin naukowych, takich jak językoznawstwo, psychologia, pedagogika. Absolwent kierunku zostaje wyposażony w wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i częściowo społecznych oraz w umiejętności, pozwalające na rozwiązywanie narastających w społeczeństwie problemów związanych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Kierunek kształci ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami (np. głuchych i niedosłyszących, niedowidzących i niewidomych, niepełnosprawnych intelektualnie) i otwartych na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciele akademiccy, studenci i absolwenci kierunku uczestniczą w tworzeniu nowego na mapie Polski logopedycznego ośrodka akademickiego, którego celem jest m.in. integrowanie lokalnego i  regionalnego środowiska logopedów, wspieranie ich codziennej działalności, stwarzanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, budowania wspólnoty opartej na współpracy dla dobra osób z zaburzeniami mowy. Koncepcja kształcenia na kierunku logopedia wpisuje się w strategię Uniwersytetu, która zakłada osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych, wysokiego poziomu działalności dydaktycznej opartej na badaniach oraz wysokiego poziomu umiędzynarodowienia w zakresie badań i dydaktyki. Szczególny nacisk został położony na realizację dwu pierwszych celów strategicznych. Kształcenie na studiach drugiego stopnia umożliwi pracownikom tworzenie zespołów badawczych z udziałem logopedia studentów, a absolwentom podjęcie samodzielnych naukowych badań logopedycznych, których wyniki mogą wskazać m.in. nowe sposoby terapii i wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia. Współpraca z innymi ośrodkami logopedycznymi (Lublin, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk), uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych i dydaktycznych (cykliczne seminaria logopedyczne, zajęcia warsztatowe dla logopedów), bezpośrednie kontakty pracowników i studentów, mogą służyć nie tylko wymianie myśli naukowej, pogłębianiu wiedzy i praktycznych umiejętności, ale także promocji kierunku i  Uczelni, budowaniu wizerunku Łodzi jako miasta posiadającego wysoko wykwalifikowaną kadrę kształcącą oraz  oferującego profesjonalną opiekę logopedyczną w różnych zaburzeniach mowy. Proponowane w programie studiów kształcenie językowe, umożliwiające studentom doskonalenie znajomości języków obcych, przygotowuje absolwentów do samodzielnego rozwijania  kompetencji zawodowych w oparciu o światowe osiągnięcia w zakresie logopedii. Ukończenie studiów drugiego stopnia, zakładających rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień logopedycznych, zwiększa szansę zdobycia pracy w zawodzie logopedy. Program powstał w oparciu o analizę zapotrzebowania rynku pracy, która wskazuje, że zarówno w placówkach medycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych brakuje specjalistów w dziedzinie korektywy mowy, zwłaszcza w zaburzeniach o podłożu genetycznym i neurologicznym.


Różnice w stosunku do innych programów studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim:

Program kształcenia na kierunku logopedia zawiera efekty uczenia się przewidywane częściowo na filologii polskiej, częściowo na pedagogice i psychologii. Jest to kierunek międzydziedzinowy, skupiający trzy bloki: językoznawczy, logopedyczny i psychologiczno-pedagogiczny. Absolwenci kierunku logopedia posiadają wiedzę związaną m.in. gramatyką języka polskiego, kulturą słowa, retoryką i z psychologią Warto podkreślić, że na żadnej łódzkiej uczelni nie ma podobnego kierunku studiów drugiego stopnia.


Plan studiów: w załączniku.

Bilans punktów ECTS :

 • liczba punktów, jaką student musi zdobyć w ciągu 4 semestrów, aby uzyskać kwalifikacje właściwe dla kierunku logopedia: 120 punktów ECTS;
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach kontaktowych (wymagających bezpośredniego udziału wykładowców i studentów): 104 punktów ECTS;
 • łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 8 punktów ECTS, w tym zajęć laboratoryjnych 5 punktów ECTS;
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia w zakresie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 3 punkty ECTS;
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych: 102, tj.85,00%,
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk społecznych: 18, tj. 15,0%.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego: 3 pkt.
 • Liczba punktów ECTS do wyboru: 37 pkt.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych: 1 pkt.

Opis poszczególnych przedmiotów

Opisy przedmiotów znajdują się w sylabusach.


Relacje między efektami kierunkowymi a efektami uczenia się zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów zajęć

Moduły zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS.

 


Opis sposobu sprawdzenia efektów uczenia się osiąganych przez studenta

Kierunkowe efekty uczenia się student będzie mógł osiągnąć podczas realizacji zajęć objętych planem studiów, w tym zajęć fakultatywnych (kierunkowych i ogólnouczelnianych), praktyk zawodowych, w toku pracy samodzielnej oraz w procesie dyplomowania Zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem, przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego  pozwala osiągnąć zamierzone kierunkowe efekty uczenia się. Sposoby i kryteria oceniania poszczególnych przedmiotów określone są przez koordynatorów, którzy w sylabusach formułują dla nich efekty uczenia się z odniesieniem do efektów kierunkowych, nadzorują przebieg kształcenia oraz weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się. Formy ich sprawdzenia są zróżnicowane, uzależnione od typu zajęć oraz zastosowanych metod nauczania. Wśród nich znajdują się egzaminy i zaliczenia na ocenę w postaci pisemnych testów otwartych i zamkniętych, analizy tekstów, prezentacji referatów, indywidualnych i grupowych projektów ćwiczeń i konspektów zajęć terapeutycznych oraz ich praktycznego wykorzystania. Zaliczenie praktyk zawodowych, w tym wolontariackiej pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stowarzyszeniach i placówkach służby zdrowia stanowi element weryfikacji efektów uczenia się w zakresie zdobytych umiejętności oraz kompetencji społecznych studenta.. Szczegółowe opisy weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do konkretnych przedmiotów znajdują się na stronie www.dialektologia.uni.lodz.pl w zakładce Sylabusy oraz w USOSweb, zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 11 z dn. 14.11.2013 r.

Określenie wymiaru, zasad i form odbywania praktyk

Program przewiduje 30 godzin praktyk zawodowych, podczas których studenci będą mogli poszerzyć umiejętności praktyczne, zdobyte podczas studiów I stopnia. Celem praktyk jest  zapoznanie się ze specyfiką pracy z dziećmi i dorosłymi, u których występują zaburzenia mowy związane przede wszystkim z zaburzeniami neurologicznymi, psychogennymi, genetycznymi, z zaburzeniami wzroku i słuchu, sposobami ich diagnozy i terapii. Praktyki będą odbywać się w placówkach, w których prowadzona jest terapia logopedyczna ww. pacjentów. Podczas praktyk zawodowych studenci zdobędą następujące efekty uczenia się: 01L-2A_W01, 01L-2A_W02, 01L-2A_W03, 01L-2A_W04, 01L-2A_W05, 01L-2A_W10, 01L-2A_W11, 01L-2A_W12, 01L-2A_W13; 01L-2A_U01, 01L-2A_U02, 01L-2A_U03, 01L-2A_U04,01L-2A_U06, 01L-2A_U07, 01L-2A_U08, 01L-2A_U09, 01L-2A_U10;01L-2A_K01, 01L-2A_K02, 01L-2A_K03, 01L-2A_K04, 01L-2A_K05, 01L-2A_K06, 01L-2A_K07; Planowane praktyki w wymiarze 30 godzin traktuje się jako praktyki uzupełniające, bowiem Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, odnoszącego się do zawodu nauczyciela-logopedy, mówi o wymaganych 120 godzinach praktyk zawodowych i 30 godzinach praktyk psychologiczno-pedagogicznych. Tę liczbę godzin praktyk (150) wszyscy studenci rekrutujący się na kierunek, już zaliczyli na studiach pierwszego stopnia.  


Przedmioty, które mogą studenta przygotować do prowadzenia badań naukowych

Są to wszystkie przedmioty uwzględnione w planie studiów, rozszerzające wiedzę studenta nt. zagadnień logopedycznych w powiązaniu z innymi dyscyplinami (pedagogika, psychologia). Szczególnie przydatne mogą okazać się zajęcia poświęcone metodom badawczym stosowanym w nauce, w tym w logopedii (Metodologia badań naukowych, Metodologia badań logopedycznych, Statystyka w naukowych badaniach logopedycznych) oraz seminaria magisterskie.


Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych, w tym szkolenia bhp

 • szkolenie bhp (online) – 5 godzin
 • kurs z przysposobienia bibliotecznego (online) – 2 godziny
 • szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – 10 godzin