Regulamin praktyk

Środa, 20 Czerwca 2018

Regulamin praktyk na studiach I stopnia „logopedia z audiologią” – POBIERZ

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku logopedia z audiologią są zobowiązani do odbycia studenckich praktyk zawodowych, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, art. 66, art. 166 ust. 2 i ust. 3, art. 189 ust. 2 pkt 2), z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 164, poz. 1166), Zarządzeniem Rektora w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim (nr 116 z dnia 14.05.2013 r.) i Statutem Uniwersytetu Łódzkiego (z dnia 23.01.2012 ).

Student kierunku logopedia z audiologią jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych, tj. praktyk opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze 30 godzin i praktyk pedagogicznych w wymiarze 120 godzin. 

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze to praktyki przygotowujące do wykonywania obowiązków wychowawczych nauczyciela. Celem praktyk pedagogicznych jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu zgodnego ze studiowanym kierunkiem.

Praktyki odbywane przez studentów kierunku logopedia z audiologią będą odbywać się w placówkach oświatowych, tj. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i będą jednocześnie praktykami przygotowującymi do wykonywania zawodu logopedy.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową w ramach praktyk opiekuńczo-wychowawczych:

a) wiedza:

 • student zna specyfikę placówki, w której praktyka jest odbywana, w  szczególności zna realizowane przez nią zadania opiekuńczo-wychowawcze, sposób jej funkcjonowania, organizację pracy oraz prowadzoną w placówce dokumentację;

b) umiejętności:

 • student potrafi podejmować działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • student potrafi organizować i prowadzić zajęcia wychowawcze (w tym zajęcia integrujące grupę i działania profilaktyczne) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze;
 • student posiada umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznej uczniów, ich potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także umiejętność określania poziomu rozwoju oraz wstępnego diagnozowania dysfunkcji i zaburzeń uczniów;
 • student potrafi ocenić własne funkcjonowanie w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych;

c) kompetencje społeczne:

 • student potrafi podejmować działania wychowawcze o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad;
 • student potrafi konfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Efekty kształcenia uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową w ramach praktyk pedagogicznych:

a) wiedza:

 • student zna organizację pracy w placówkach zatrudniających logopedów;

b) umiejętności:

 • student potrafi postawić diagnozę logopedyczną;
 • student potrafi prowadzić zajęcia z osobami wymagającymi pracy z logopedą;

c) kompetencje społeczne:

 • student potrafi podejmować współpracę z rodzicami dziecka;
 • student ma zamiłowanie do twórczej pracy logopedycznej oraz poczucie odpowiedzialności za jej wyniki.

            Praktyki pedagogiczne obejmować powinny:

 • zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem logopedy w szkole, szkoły, przychodni logopedycznej, poradni logopedycznej, pracą logopedy w innych ośrodkach, z wszystkimi formami pracy logopedy.
 • uczestnictwo studenta w prowadzonych przez logopedę zajęciach otwartych;
 • pomoc w przygotowaniu studenta do prowadzenia zajęć oraz samodzielne prowadzenie przez studenta zajęć;
 • hospitacje zajęć prowadzonych przez studenta w czasie praktyk;
 • omówienie osiągnięć studenta i trudności jakie wystąpiły w trakcie praktyk po ich zakończeniu.

Zajęcia praktyczne dotyczyć mogą udziału studentów w przygotowaniu zajęć prowadzonych przez logopedę oraz w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, narzędzi i materiałów do zajęć grupowych i indywidualnych.

Wymiar praktyk i forma praktyk:

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze 30 godzin mają formę praktyk śródrocznych, natomiast praktyki pedagogiczne w wymiarze 120 godz. mają formę praktyk ciągłych. Obie praktyki odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

luty-czerwiec 2015 r. — 30 godzin (zapoznanie się z działalnością placówki, zapoznanie z wyposażeniem i dokumentacją gabinetu logopedycznego, hospitacje zajęć prowadzonych przez logopedów);

wrzesień 2015 r. – styczeń 2016 — 120 godzin (w tym: 20 godzin zajęć prowadzonych przez studenta i 20 godzin obserwacji zajęć prowadzonych przez innych studentów).

Praktyki studenckie nie mogą kolidować z zajęciami przewidzianymi rozkładem zajęć.

Szczegółowe terminy odbywania praktyk zostaną uzgodnione z opiekunem praktyk w placówce przyjmującej studentów-praktykantów i podane studentom wraz ze skierowaniem na praktyki.

Studenci odbywają zajęcia wg ustalonego z opiekunem praktyk z danej placówki planu zajęć na podstawie porozumienia zawartego przez Uniwersytet Łódzki z jednostką, do której student jest kierowany oraz skierowania wystawionego przez UŁ.

Dokumentację praktyk stanowi skierowanie na praktyki, regulamin praktyk, dziennik praktyk oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk zawarte z Uniwersytetem Łódzkim.

Warunki zaliczenia praktyk przez studenta:

1) poświadczone przez instytucję wpisy do dziennika praktyk;

2) sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej lub recenzja nauczyciela

szkolnego z praktyki pedagogicznej – do wpisu na str. 32 w dzienniku praktyk;

3) poświadczone przez instytucję skierowanie studenta;

4) zaliczenie praktyki przez opiekuna kierunkowego na wydziale w karcie okresowych

osiągnięć.

Obowiązki studenta przebywającego na praktyce:

1) zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych;

2) zapoznanie się ze wszystkimi formami pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;

3) przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy;

4) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk;

5) uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez logopedów;

6) przygotowywanie się pisemnie do prowadzonych przez studenta zajęć i konsultowanie pracy z logopedą – opiekunem praktyk w danej placówce;

7) samodzielne prowadzenie zajęć w wymiarze 20 godz.;

8) prowadzenie w czasie trwania praktyk dziennik praktyk, w którym student zapisuje realizację poszczególnych godzin praktyk logopedycznych.

Obowiązki opiekuna praktyk w instytucji, w której odbywana jest praktyka:

1) zapoznania studenta z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz ze wszystkimi formami pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;

2) pomoc w przygotowaniu studenta do prowadzenia zajęć;

3) hospitacja lekcji i innych zajęć prowadzonych przez studenta w czasie praktyk;

4) omówienie po zakończeniu praktyk zarówno osiągnięć studenta jak i trudności, które wystąpiły w trakcie ich trwania;

5) umożliwienie hospitacji przez nauczyciela akademickiego lekcji studenta w placówce oświatowej;

6) zapis w recenzji  informacji o studencie-praktykancie na temat:

– poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,

– umiejętności dydaktyczno-wychowawczych,

– umiejętności w zakresie działalności dydaktycznej,

– stopnia przygotowania merytoryczno-metodycznego,

– stopnia przygotowania do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej,

– stopnia zaangażowania, umiejętności zastosowania teorii w praktyce, oceny predyspozycji do zawodu,

– umiejętności w zakresie działalności logopedycznej,

– stosunku do obowiązków.

Konkluzją recenzji jest ogólna ocena, wyrażona w skali ocen przyjętej w UŁ. Na ostatniej stronie dziennika praktyk logopeda-opiekun praktyk z danej placówki wpisuje (i podpisuje) ocenę opisową: oraz ocenę w skali 2-5 (2 ocena niedostateczna = niezaliczenie praktyki), na podstawie której student otrzyma zaliczenie praktyk.

Termin składania dzienników praktyk do opiekuna kierunkowego po odbyciu praktyki przez studenta:

Po zakończeniu praktyk, w ciągu 14 dni student zobowiązany jest do dostarczenia opiekunowi praktyk dziennika praktyk (wraz z wpisaną oceną) oraz:

1) planu swoich zajęć;

2) scenariuszy obserwowanych zajęć;

3) konspektów zajęć prowadzonych samodzielnie;

4) własnych uwag i spostrzeżeń.

Po zaliczeniu praktyk, dziennik praktyk przechowywany jest w teczce akt osobowych studenta.

Warunkiem zaliczenia praktyk przez uczelnię jest realizacja wymiaru godzin, uzyskanie pozytywnej opinii logopedy-opiekuna praktyk w danej placówce, terminowe złożenie dokumentacji z praktyk.

Kwestie nieuregulowane niniejszymi zasadami reguluje Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia14.05.2013 r.