Koordynatorzy przedmiotów

Niedziela, 24 Września 2017

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
BLOK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:
Alternatywne sposoby porozumiewania się – dr Ewelina Zając
Dydaktyka postępowania logopedycznego 1 – dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Woźniak
Dydaktyka postępowania logopedycznego 2 – dr Joanna Błażejewska
Dyslalia audiogenna – dr Magdalena Olempska-Wysocka
Fonetyka audytywna – dr hab. prof. nadzw. UŁ Stanisław Bednarek
Nietypowe zaburzenia rozwoju języka – dr Ewa Gacka
Technika mówienia – dr Ewelina Zając
Teoria zaburzeń mowy – dr hab. prof. nadzw. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska
Warsztaty terapii wspomagającej – dr Beata Gala-Milczarek
Wprowadzenie do surdologopedii – dr Magdalena Olempska-Wysocka
Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia – dr hab. prof. nadzw. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska
Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria – dr Renata Gliwa
Zaburzenia komunikacji językowej – afazja i oligofazja – dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Woźniak
Zaburzenia mowy w demencji – dr Renata Gliwa
Zaburzenia płynności mówienia-jąkanie – dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Woźniak


BLOK ZAJĘĆ MEDYCZNYCH:
Akustyka mowy z elem. psychoakustyki – dr Jerzy Ledzion
Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu – dr n. med. Marzena Mielczarek
Audiometria tonalna, słowna i elektrofizjolog. – prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Badanie przesiewowe słuchu – mgr Justyna Antczak-Kujawin
Centralne zaburzenia słuchu – dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska
Diagnostyka różnicowa zaburzeń słuchu – dr n. med. Piotr Pietkiewicz
Dydaktyka audiofonologii – dr n. hum. Magdalena Olempska-Wysocka
Elementy ortodoncji – prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska
Foniatria – dr n. med. Marzena Mielczarek
Hałas a narząd słuchu – dr n. med. Piotr Pietkiewicz
Implanty i aparaty słuchowe – dr hab. Jarosław Miłoński
Neurologia z elementami pediatrii – dr n. med. Andrzej Żytkowski
Otoneurologia – prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Patologia narządu słuchu – prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Podstawy techniki medycznej – dr hab. prof. nadzw. UŁ Andrzej Korejwo
Psychiatria z elementami geriatrii – dr hab. n. med. Tadeusz Pietras


BLOK ZAJĘĆ JĘZYKOZNAWCZYCH:
Fonologia i fonetyka artykulacyjna 1 i 2 – dr hab. Renata Marciniak-Firadza
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka – dr hab. Renata Marciniak-Firadza
Praktyczna stylistyka – dr hab. Katarzyna Sicińska
Psycholingwistyka – dr hab. Katarzyna Sicińska
Regionalne odmiany polszczyzny – dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
Trudności w czytaniu i pisaniu – dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
Wstęp do nauki o języku – prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk


BLOK ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Emisja głosu – mgr Justyna Antczak
Metody statystyczne – prof. zw. dr hab. Czesław Domański
Neuropsychologia – dr Iwona Kocemba
Pedagogika ogólna – dr Aneta Rogalska-Marasińska
Pedagogika pierwszych etapów edukacyjnych – dr hab. prof. nadzw. UŁ Monika Wiśniewska-Kin
Podstawy dydaktyki ogólnej – dr hab. Jolanta Fiszbak
Psychologia ogólna – dr Joanna Witkowska


BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:
Praktyki pedagogiczno-psychologiczne śródroczne – dr Renata Gliwa, dr hab. Renata Marciniak-Firadza
Praktyki z zakresu dydaktyki ciągłe** – dr Renata Gliwa, dr hab. Renata Marciniak-Firadza

BLOK ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
Etyka – dr Joanna Miksa
Informatyka – dr Mateusz Poradecki
Język obcy do wyboru 1 i 2:
Język angielski – mgr Marzena Conio, mgr Iwona Wojtacka-Kacprzak

WF
BLOK ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:
Seminarium dyplomowe

BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU:
B: zajęcia kierunkowe
C: zajęcia ogólnouczelniane/ogólnowydziałowe