Logopedia z audiologią – studia stacjonarne I°

Środa, 20 Czerwca 2018

Uchwala Rady Wydziału Filologicznego w sprawie: określenia wymogów dotyczących prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Filologicznym – POBIERZ


Wykaz pytań na egzamin dyplomowy na kierunku logopedia z audiologią – POBIERZ


Opis programu kształcenia dla kierunku studiów I stopnia

logopedia z audiologią

1. Opis kierunku

W ostatnich latach powstało wiele ośrodków zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem logopedów. Ośrodki te prowadzą kwalifikacyjne studia podyplomowe lub specjalności logopedyczne na dziennych studiach polonistycznych lub pedagogicznych. Ostatnie lata to okres rozkwitu badań naukowych nad zaburzeniami mowy związany z rozwojem wiedzy nad komunikacją społeczną, rozwojem neurobiologii i dyscyplin medycznych, takich jak audiologia, neurologia czy psychiatria.

Ponieważ logopedzie potrzebna jest wiedza o języku i komunikacji, tworzona przez dyscypliny lingwistyczne, biologiczne (związane z naukami medycznymi), psychologiczne oraz pedagogiczne a także wiedza na temat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego został utworzony kierunek Logopedia z audiologią łączący w jedną całość dotychczasową wiedzę z wymienionych wyżej dyscyplin.

Studia na kierunku logopedia z audiologią pozwalają na uzyskanie najnowocześniejszej wiedzy na temat diagnozowania i korekty zaburzeń mowy, przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu.

Absolwent naszego kierunku będzie wyposażony w umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w przedszkolach, szkołach podstawowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz w placówkach kulturalnych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Dyplom absolwenta umożliwia również otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.

Wzorce międzynarodowe

Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy nowoczesne programy zajęć spełniające zalecenia europejskiej organizacji CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne).

2. Poziom: I (licencjacki): 6 semestrów, 181 ECTS. Studenci zwolnieni z WF muszą osiągnąć 180 ECTS

3. Forma studiów:stacjonarne

4. Profil: ogólnoakademicki z elementami profilu praktycznego

5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

6. Zasadnicze cele kształcenia:

Wykształcenie w absolwencie takich umiejętności i kompetencji oraz przekazanie takiej wiedzy, by absolwent  potrafił:

  • różnicować formy zaburzeń mowy;
  • przeprowadzać diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników- postępowanie logopedyczne;
  • prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

7. Analiza zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Wydział Filologiczny nie posiada własnej jednostki monitorującej losy absolwentów. Powołana w tym celu ogólnouczelniana jednostka posiada znikome informacje na temat miejsc zatrudnienia absolwentów poszczególnych kierunków studiów Wydziału Filologicznego ze względu na mały odsetek studentów wyrażających zgodę na takie monitorowanie.

Absolwenci I stopnia kierunku logopedia z audiologią mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia – 229402 logopeda oraz jako specjaliści nauczania i wychowania – 235906 nauczyciel logopeda(por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145; por. też 86.90E działalność w dziedzinie terapii logopedycznej związana z działalnością w zakresie opieki zdrowotnej – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

            Po kierunku logopedia z audiologią absolwent może znaleźć zatrudnienie:

– w placówkach oświatowych: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

– w placówkach służby zdrowia: poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne (rehabilitacyjne, neurologiczne)

– w prywatnych gabinetach logopedycznych

– w placówkach, gdzie pracuje się głosem: media, placówki oświatowo-kulturalne

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu logopedii z audiologią. Dla absolwenta I stopnia otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

8. Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa znajomość anatomii człowieka, nienaganna wymowa

9. Zasady rekrutacji z limitem na kolejny rok akademicki  2015/2016

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden(wymagany)  język polski
2 maksymalnie jeden(wymagany)  język obcy
3 maksymalnie dwa(nie wymagane)  biologia, fizyka, matematyka

 

Rekrutacja na kierunek Logopedia z audiologią składa się z dwu etapów. Pierwszy stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu (swobodna wypowiedź, przeczytanie fragmentu tekstu, wykonanie ćwiczeń wskazanych przez logopedę). Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli.

Limit: 60

Kierunek zostanie uruchomiony jeśli zgłosi się 25 osób

10. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia

Obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscypliny nauk: językoznawstwo

Obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscypliny nauk: pedagogika, psychologia, logopedia

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedzina nauk medycznych, dyscypliny nauk: medycyna, stomatologia.

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: obszar nauk humanistycznych: 14,5%, obszar nauk społecznych: 42,4%, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 23%.

11. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych, społecznych, medycznych I stopnia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego

Profil ogólnoakademicki dla obszarów humanistycznego i społecznego oraz ogólnoakademicki i praktyczny dla obszaru nauk medycznych

Absolwent logopedii z audiologią studiów I stopnia:

Wiedza
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych
L1A_W01
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk, ich relacjach do innych nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
H1A_W01S1A_W01
L1A_W02
zna elementarną terminologię używaną w fonetyce, fonologii, stylistyce, psycholingwistyce, pedagogice, psychologii, audiologii, logopedii, psychiatrii, geriatrii, neurologii, pediatrii, ortodoncji, genetyce, embriologii i fizjologii człowieka
H1A_W02H1A_W03M1_W02M1_W10
L1A_W03
ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze badań fonetycznych i fonologicznych oraz w obszarze profilaktyki logopedycznej, posiada rozeznanie we współczesnych problemach językoznawczych i logopedycznych
H1A_W06H1A_W09
L1A_W04
zna metodologię badań fonetycznych i fonologicznych, zna podstawowe sposoby badania i analizowania języka
H1A_W02H1A_W03H1A_W07
L1A_W05
zna współczesne modele percepcji mowy oraz zna klasyfikację percepcyjną dźwięków języka polskiego, ma wiedzę na temat sytuacyjnych uwarunkowań użycia języka
H1A_W04
L1A_W06
zna sposoby transkrypcji różnych realizacji głosek (w tym zaburzonych i nietypowych dla systemów fonetycznych rozmaitych języków świata) oraz symbole VoQS (Voice Quality Symbols) wykorzystywane w opisie cech głosu
H1A_W04H1A_W07
L1A_W07
zna techniki posługiwania się głosem oraz techniki artykulacyjne
H1A_W05S1A_W06
L1A_W08
zna podstawowe procesy psychiczne oraz najważniejsze zmiany rozwojowe człowieka, posiada wiedzę z zakresu strukturalnego podłoża poznawczych oraz neurobiologicznych i neuropsychologicznych podstaw rehabilitacji neuropsychologicznej i logopedycznej, ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania mózgu i neuropsychologicznych następstw uszkodzenia poszczególnych jego obszarów

S1A_W04S1A_W05

L1A_W09
zna problemy psychologiczne dziecka głuchego i jego rodziców
S1A_W04
L1A_W10
zna wybrane strategie i metody organizowania procesu nauczania
S1A_W06
L1A_W11
zna terminologię związaną z zaburzeniami mowy i ich przyczynami, ma wiedzę w zakresie badań naukowych nad tymi zaburzeniami
S1A_W05S1A_W06
L1A_W12
zna anatomię i fizjologię narządu głosu, mowy i słuchu
M1_W02
L1A_W13
zna cele i założenia badań przesiewowych słuchu i potrafi ocenić efektywność programów przesiewowych, zna metody, techniki i procedury tych badań
M1_W01M1_W07M1_W08M1_W10
L1A_W14
zna źródła hałasu a także zasady profilaktyki i prewencji uszkodzenia słuchu
M1_W04M1_W05M1_W06
L1A_W15
zna klasyfikację zaburzeń słuchu, najczęstsze przyczyny, mechanizmy i objawy kliniczne
M1_W03
L1A_W16
ma wiedzę z zakresu normy morfologiczno-czynnościowej narządu żucia w poszczególnych okresach rozwoju dziecka i w zakresie wad zgryzu i odchyleń od zespołu cech prawidłowych zgryzu
M1_W02M1_W03
L1A_W17
ma podstawową wiedzę z dziedziny psychiatrii, geriatrii, pediatrii
M1_W10M1_W03
L1A_W18
ma wiedzę o podstawach współczesnej diagnostyki medycznej ważnej dla diagnostyki i terapii logopedycznej
M1_W05M1_W06
L1A_W19
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
H1A_W08S1A_W10M1_W11
L1A_W20
ma podstawową wiedzę o instytucjach społecznych, zna instytucje wspomagające osoby z zaburzeniami mowy, wie, jakie formy pomocy osobom z ubytkami słuchu są dostępne w Polsce
S1A_W02S1A_W03S1A_W07S1A_W08
L1A_W21
ma wiedzę o poglądach na temat więzi społecznych i ich historycznej ewolucji
S1A_W09
L1A_W22
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
S1A_W11M1_W12
L1A_W23
zna miejsce audiologii, psychiatrii, geriatrii, neurologii, pediatrii, ortodoncji, genetyki, embriologii i fizjologii w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia
M1_W09

 

Umiejętności
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych
L1A_U01
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla fonetyki, fonologii, potrafi wykorzystać te umiejętności w terapii logopedycznej
H1A_U04H1A_U02
L1A_U02
umie ocenić poziom rozwoju mowy na podstawie analizy form i struktur językowych zawartych w tekstach
H1A_U01H1A_U02H1A_U05
L1A_U03
wymienia i charakteryzuje stadia rozwoju mowy i ich uwarunkowania
H1A_U04
L1A_U04
potrafi dokonać interpretacji słuchowej sygnału w normie i przypadkach zaburzeń mowy, zidentyfikować realizacje allofoniczne poszczególnych fonemów języka polskiego o
H1A_U02H1A_U04 H1A_U05
L1A_U05
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych oraz formułowania wniosków
H1A_U06
L1A_U06
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych i informacyjnych ze specjalistami m.in. z dziedziny psychologii, pedagogiki, ortodoncji, psychiatrii, neurologii
H1A_U07M1_U06
L1A_U07
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
H1A_U03
L1A_U08
potrafi dokonać transkrypcji tekstów mówionych i pisanych
H1A_U02H1A_U04 H1A_U05
L1A_U09
rozumie i wykorzystuje przy zdobywaniu wiedzy literaturę obcojęzyczną
H1A_U10M1_U14
L1A_U10
potrafi tworzyć teksty zgodne z wymaganiami gatunkowymi, stylistycznymi i sytuacyjnymi
H1A_U08H1A_U09S1A_U09S1A_U10S1A_U11
L1A_U11
umie wykorzystać wiedzę psychologiczną (neuropsychologiczną) i pedagogiczną w programowaniu postępowania logopedycznego
S1A_U02
L1A_U12
posiada umiejętność praktycznego korzystania z wiedzy o procesach psychicznych oraz specyfice funkcjonowania człowieka w poszczególnych okresach życia
S1A_U03S1A_U01
L1A_U13
porównuje rozwój dziecka słyszącego i niesłyszącego
S1A_U03S1A_U04
L1A_U14
opisuje skutki uszkodzenia słuchu w poszczególnych sferach rozwojowych
S1A_U05S1A_U08S1A_U09
L1A_U15
potrafi wskazać nieprawidłowości w anatomii i fizjologii narządu głosu, mowy i słuchu
M1_U04
L1A_U16
potrafi identyfikować niedosłuch oraz interpretować wyniki badań, testów audiometrycznych
M1_U04
L1A_U17
zna podstawy diagnostyki złożonych przypadków uszkodzeń słuchu, nabył umiejętności oceny wybranych przypadków klinicznych
M1_U05S1A_U06S1A_U07
L1A_U18
potrafi dokonać subiektywnej oceny jakości głosu, zna metodykę wybranych pomiarów głosu i mowy
M1_U05
L1A_U19
umie rozpoznawać różne wady zgryzu
M1_U03
L1A_U20
ma umiejętność wykorzystania i zastosowania w praktyce elementów zapobiegania wadom zgryzu
M1_U07
L1A_U21
umie dobrać dla pacjenta odpowiedni aparat słuchowy, potrafi obsługiwać aparaty słuchowe dla dorosłych i dzieci
M1_U02
L1A_U22
potrafi rozpoznawać chorych z zaburzeniami psychicznymi, potrafi nawiązać kontakt z takimi osobami
M1_U03M1_U04S1A_U01
L1A_U23
umie ogólnie ocenić funkcjonowanie pacjenta ze schorzeniami neurologicznymi
M1_U04
L1A_U24
potrafi zorganizować adekwatne do schorzenia/ zaburzenia badanie i przeanalizować jego wynik (również na podstawie danych statystycznych) wraz z wnioskowaniem
M1_U04M1_U08M1_U10S1A_U06S1A_U07
L1A_U25
posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe pozwalające na pracę z dziećmi wspomagającą rozwój mowy poprzez rozwój psychomotoryczny
M1_U01M1_U11
L1A-U26
potrafi prowadzić dokumentację pacjenta, dokumentację podejmowanych działań i posiada umiejętność przygotowania raportu (pisemnego i ustnego) w oparciu o własne działania
M1_U09M1_U12M1_U13

 

Kompetencje społeczne
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, medycznych
L1A_K01
rozumie konieczność samodoskonalenia wynikającą z faktu ciągłego rozwoju nauk humanistycznych, społecznych i medycznych
H1A_K01S1A_K01S1A_K06M1_K01
L1A_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
H1A_K02S1A_K02M1_K04
L1A_K03
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, a w razie potrzeby wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
H1A_K04S1A_K04M1_K02M1_K06
L1A_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
H1A_K03S1A_K03M1_K05
L1A_K05
zna etyczne i moralne skutki osiągnięć biologii, genetyki molekularnej, medycyny oraz szeroko pojętej biotechnologii medycznej
M1_K03
L1A_K06
potrafi stawiać dobro pacjenta na pierwszym miejscu, okazać szacunek i zrozumienie wobec pacjenta
M1_K03
L1A_K07
wie, że należy przestrzegać tajemnicy i poszanowania intymności i wszelkich praw pacjenta
M1_K03
L1A_K08
potrafi edukować pacjenta w zakresie zasad higieny narządu głosu
M1_K03
L1A_K09
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając akty prawne
S1A_K05
L1A_K10
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K07
L1A_K11
realizuje zadania  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
M1_K07
L1A_K12
potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
M1_K08
L1A_K13
dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zawodu
M1_K09

 

Kierunek logopedia z audiologią jest kierunkiem międzyobszarowym, łączącym wybraną wiedzę z obszarów humanistycznego, społecznego i medycznego, dlatego też nie wszystkie deskryptory obszarowe znalazły odniesienie do efektów kształcenia. Jeśli chodzi o nauki humanistyczne nie ma odniesień do deskryptorów: H1A_W10, H1A_K05, H1A_K06, co wynika z faktu, że brak jest w programie studiów przedmiotów, które w swoich treściach programowych zawierałyby wiedzę o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym.

Profil praktyczny dla obszarów humanistycznego i społecznego

Absolwent logopedii z audiologią studiów I stopnia:

Wiedza
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
L1P_W01
potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę o zjawiskach zachodzących w mowie dzieci i osób dorosłych
H1P_W01H1P_W02
L1P_W02
zna podstawową terminologię z zakresu fonetyki i fonologii, kultury języka polskiego, stylistyki, psycholingwistyki
H1P_W03
L1P_W03
ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z korektywą logopedyczną/ prowadzących korektywę logopedyczną oraz o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania tych instytucji
H1P_W05H1P_W06S1P_W02S1P_W03
L1P_W04
ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i praktykach stosowanych w instytucjach związanych z korektywą logopedyczną/  prowadzących korektywę logopedyczną
H1P_W07S1P_W06
L1P_W05
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z korektywą logopedyczną/ prowadzących korektywę logopedyczną
H1P_W09
L1P_W06
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
H1P_W10S1P_W10
L1P_W07
ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1P_W05
L1P_W08
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1P_W01
L1P_W09
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
S1P_W11

 

Umiejętności
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
L1P_U01
potrafi wykorzystać w terapii logopedycznej programy informatyczne związane z korektywą logopedyczną, testy logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne
H1P_U01
L1P_U02
potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością logopedyczną, korektywy mowy, instytucji związanych z działalnością  psychologiczno-pedagogiczną
H1P_U07S1P_U05
L1P_U03
potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektów związanych z korektywą mowy
H1P_U08
L1P_U04
potrafi ocenić przydatność różnych technik terapeutycznych, testów logopedycznych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów osób z zaburzeniami mowy, potrafi wdrożyć te techniki i testy do badań
H1P_U09S1P_U07
L1P_U05
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych oraz formułowania wniosków
H1P_U10
L1P_U06
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami m.in. z dziedziny psychologii, pedagogiki, ortodoncji, psychiatrii, neurologii
H1P_U11
L1P_U07
posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej będącej studium przypadku oraz przygotowania wystąpienia ustnego w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami i korektywą mowy
H1P_U12H1P_U13H1P_U14S1P_U09S1P_U10
S1P_U11
L1P_U08
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
S1P_U06
L1P_U^09
posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych zjawisk społecznych mających m.in. związek z zaburzeniami mowy, potrafi prognozować praktyczne skutki  tychże zjawisk
S1P_U01S1P_U02S1P_U03S1P_U04S1P_U08

 

Kompetencje społeczne
odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
L1P_K01
rozumie konieczność samodoskonalenia wynikającą z faktu ciągłego rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
H1P_K01S1P_K01S1P_K06
L1P_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
H1P_K02S1P_K02
L1P_K03
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
H1P_K04S1P_K04
L1P_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
H1P_K03S1P_K03
L1P_K05
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne
S1P_K05
L1P_K06
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1P_K06
L1P_K07
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1P_K07

 

Profil kierunku logopedia z audiologią jest ogólnoakademicki z elementami profilu praktycznego, dlatego też w przypadku profilu praktycznego wykorzystano tylko wybrane deskryptory dla obszarów humanistycznego i społecznego. W zakresie wiedzy nie uwzględniono deskryptorów H1P_W04, H1P_W08, S1P_W04, S1P_W07, S1P_W08, S1P_W09, co wynika z faktu, że 1/ brak jest w programie studiów przedmiotów, które w swoich treściach programowych zawierałyby wiedzę o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym oraz o odbiorcach kultury i mediów (H1P_W04, H1P_W08), 2 / studenci logopedii w trakcie studiów nie zostają wyposażeni w wiedzę związaną z wybranymi strukturami i instytycjami społecznymi (ich normami i regułami procesach zmian w nich zachodzących, poglądach na ich temat) (S1P_W04, S1P_W07, S1P_W08, S1P_W09). W zakresie umiejętności nie uwzględniono deskryptorów H1P_U02, H1P_U03, H1P_U04, H1P_U05, H1P_U06. Deskryptory te odnoszą się do działalności w sferze kulturalnej, medialnej i promocyjno-reklamowej (H1P_U02, H1P_U03, H1P_U04, H1P_U05, H1P_U06) nieuwzględnionej w programie studiów logopedycznych. Jeśli chodzi o kompetencje społeczne, to nie uwzględniono deskryptorów H1P_K05, H1P_K06 nawiązujących do odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Student logopedii z audiologią nie nabywa tych kompetencji w trakcie studiów.

12. Moduły zajęć  – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS:

13. Program kształcenia kierunku logopedia z audiologią odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Łódzkiego

Program kierunku logopedia z audiologią kładzie nacisk na klasyczny „Humboldtowski” model jedności nauki i dydaktyki. Istotą programu kształcenia na kierunku logopedia z audiologią jest możliwość wyboru różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Odpowiada to założeniom strategii UŁ, która kładzie nacisk na „zwiększenie elastyczności programów nauczania”. Siłą kierunku logopedia z audiologią jest jedność w różnorodności, bowiem  kierunek ten łączy w sobie wiele dyscyplin naukowych, takich jak, na przykład językoznawstwo, logopedia, audiologia, psychologia, pedagogika, biologia medyczna, medycyna, stomatologia, akustyka. Absolwent kierunku zostaje wyposażony w wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Kierunek logopedia z audiologią jest nowym kierunkiem na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada on na zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w dziedzinie korektywy mowy i słuchu. Kierunek daje możliwość podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a tym samym zasilenia rynku pracy specjalistami w dziedzinie logopedii i audiologii. Kierunek kształci ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych w stosunku do ludzi niepełnosprawnych (np. głuchych i niedosłyszących) i otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

14. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni

Program kształcenia logopedii z audiologią zawiera w sobie efekty kształcenia przewidywane częściowo na filologii polskiej, częściowo na pedagogice i psychologii, częściowo na fizyce i częściowo na biologii. Jest to kierunek międzyobszarowy skupiający w sobie cztery bloki: językoznawczy, logopedyczny, psychologiczno-pedagogicz i medyczny. Absolwenci kierunku logopedia z audiologią posiadają wiedzę związaną m.in. z fonetyką i fonologią języka polskiego, z psychologią, neuropsychologią, pedagogiką, anatomią i fizjologią człowieka, audiologią oraz akustyką. Warto podkreślić, że na żadnej łódzkiej uczelni nie ma podobnego kierunku studiów.

15. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK)

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na semestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do dokumentowania i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem zajmuje się Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia, która przykłady dobrze opisanych programów kształcenia pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia konsultuje programy kształcenia z samorządem studentów. URJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je do zatwierdzenia Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzania polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym, Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web.

Od 2012 roku rozpoczął się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

 Dbałość o jakość kształcenia została zapisana w następujących aktach prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Filologicznego

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 216/2013/2014 z dnia 30 maja 2014 r. – System ECTS na Wydziale Filologicznym UŁ;

–       Uchwała nr 139/2013/2014 Rady Wydziału Filologicznego UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu 28 marca 2014r. dotycząca zapewnienia ochrony praw autorskich;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 112 podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 25 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenie zakresu obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 374 podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 21 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym;

–       Uchwała Rady Wydziału Filologicznego nr 68/2013/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. podjęta na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 w sprawie prac dyplomowych;

–       Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 podjęta na 19 roboczym posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 w sprawie: zapewnienia jakości kształcenia w UŁ;

–       Uchwała Senatu UŁ nr 192 podjęta 10 czerwca 2013 w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w UŁ;

–       Zarządzenie Rektora UŁ nr 129 z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie: weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia;

–       Zarządzenie nr 177 Rektora UŁ z dn. 30 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedur tworzenia i modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań) z uwzględnieniem zmian wg Zarządzenia nr 50 Rektora UŁ z dn. 13.03.2014.

–       Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie: opisu przedmiotów w UŁ;

–       Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość na platformie E-CAMPUS

–       Zarządzenie nr 129 Rektora UŁ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów dla Wydziału Filologicznego

–       Uchwała nr 458 Senatu UŁ z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

16. Plany studiów  (siatki godzin w exelu; załącznik)

17. Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

szczegółowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia podane są w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Obok tradycyjnych weryfikacji typu: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium pisemne i ustne, prezentacja, referat, praca pisemna, test.

18. Przedmioty, które mogą studenta przygotować do prowadzenia badań naukowych:

wszystkie przedmioty z zakresu dyscyplin językoznawstwo, pedagogika, psychologia, oprócz warsztatów, laboratoriów itp. i praktycznej nauki języka, w szczególności seminarium dyplomowe.

19. Punktacja ECTS

 – Liczba punktów ECTS wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 172 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 163 ECTS

– Liczba punktów ECTS o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych: 27 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów: 18 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych: 26 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: 77 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 42 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego: 8 ECTS

– Liczba punktów ECTS z WF: 1 ECTS

– Liczba punktów ECTS do wyboru: 57 ECTS

– Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych: 9 ECTS

20. Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych

Praktyki obejmują 30 godzin praktyk opiekuńczo-wychowawczych i 120 godzin praktyk pedagogicznych, kierunkowych.

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły).

Praktyki pedagogiczne, kierunkowe przygotowują do pracy logopedy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia głosu, zaburzenia płynności mówienia, specyficzne zaburzenia rozwoju języka. Są to zaburzenia stanowiące problem w edukacji, gdyż dotyczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego też praktyki pedagogiczne będą odbywać się w placówkach oświatowych pracujących z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły).