Logopedia z audiologią – studia stacjonarne I°

Czwartek, 01 Października 2020


Opis programu kształcenia studiów I stopnia, profil praktyczny
na kierunku logopedia z audiologią

Opis kierunku

W ostatnich latach powstało wiele ośrodków zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem logopedów. Ośrodki te prowadzą kwalifikacyjne studia podyplomowe lub specjalności logopedyczne na dziennych studiach polonistycznych lub pedagogicznych. W związku z rozwojem wiedzy nad komunikacją społeczną, rozwojem neurobiologii i dyscyplin medycznych, takich jak audiologia, neurologia czy psychiatria, prowadzi się intensywne badania zaburzeń mowy.

Ponieważ logopedzie potrzebna jest wiedza o języku i komunikacji, tworzona przez dyscypliny lingwistyczne, biologiczne (związane z naukami medycznymi), psychologiczne oraz pedagogiczne, a także umiejętności dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, został utworzony kierunek logopedia z audiologią, łączący w jedną całość dotychczasową wiedzę i umiejętności z wymienionych wyżej dyscyplin.

W programie studiów logopedia z audiologią o profilu praktycznym duży nacisk położono na zdobycie przez studentów umiejętności zawodowych przydatnych w pracy logopedy oraz przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu.

Znaczna część zajęć ma charakter praktyczny i zorientowana jest na wykształcenie u studentów przede wszystkim umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy oraz postępowania terapeutycznego. Program studiów uwzględnia także niezbędne w zawodzie logopedy kompetencje, takie jak m.in.: szacunek wobec pacjenta, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu.

Program studiów oparty jest na ścisłej współpracy z instytucjami medycznymi (oddziały szpitalne, poradnie zdrowia), pedagogicznymi (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), stowarzyszeniami i fundacjami zatrudniającymi logopedów oraz logopedami posiadającymi duże doświadczenie praktyczne, aby w trakcie praktyk zawodowych studenci poznali zasady działania i strukturę tych instytucji i w praktyce mogli zastosować nabyte umiejętności. Praktyki zostały zaplanowane tak, by studenci mieli możliwość zarówno obserwacji logopedycznych sesji terapeutycznych, jak i samodzielnego dokonania diagnozy i prowadzenia terapii.


Wzorce międzynarodowe

Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy nowoczesne programy zajęć spełniające zalecenia europejskiej organizacji CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne). Celem CPLOL jest m.in. harmonizacja standardów kształcenia i rozwoju zawodowego terapeutów mowy w takich krajach, jak  np.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.


Poziom

Studia pierwszego stopnia (licencjackie): 6 semestrów, łącznie 180 ECTS


Profil

Praktyczny


Forma studiów

Stacjonarne


Zasadnicze cele kształcenia

Kształcenie na kierunku logopedia z audiologią ma na celu:

 • przekazanie podstawowej wiedzy o zaburzeniach mowy i słuchu;
 • przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania pogłębionych informacji na temat powstawania zaburzeń kompetencji językowych i komunikacyjnych;
 • wykształcenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji zaburzeń mowy i słuchu;
 • wykształcenie umiejętności diagnozowania logopedycznego oraz – odpowiednio do jego wyników- postępowania logopedycznego;
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 w zakresie (wybranego) języka obcego;
 • wykształcenie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.

Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwenta

Absolwenci kierunku studiów pierwszego stopnia logopedia z audiologią mogą podjąć zatrudnienie jako specjaliści w ochronie zdrowia – 229402 logopeda. Zgodnie z zobowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r) mimo zdobytego podczas studiów I stopnia wymaganego przygotowania pedagogicznego absolwenci studiów logopedia z audiologią  nie będą posiadali pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy[1] (zob. 235906 nauczyciel logopeda, por. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014 poz. 1145; Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki socjalnej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz.U.2016 poz.1876 i Dz. U.2018 poz. 227, por. też 86.90E działalność w dziedzinie terapii logopedycznej związana z działalnością w zakresie opieki zdrowotnej – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy można uzyskać dopiero po ukończeniu logopedycznych studiów II stopnia.

W związku z powyższym po kierunku logopedia z audiologią absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia: poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne (rehabilitacyjne, neurologiczne);
 • w domach pomocy społecznej i sanatoriach;
 • w prywatnych gabinetach logopedycznych;
 •  w placówkach, gdzie pracuje się głosem: media, placówki oświatowo-kulturalne.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia: logopedia z audiologią. Dla absolwenta studiów pierwszego stopnia otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ oraz w innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

[1] Jednak w świetle obowiązującego obecnie dyrektorów szkół i  placówek § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) mogą oni takich absolwentów zatrudniać. 


Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa znajomość anatomii człowieka, nienaganna wymowa i słuch, dobre umiejętności komunikacyjne.

Zasady przyjęć:  

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany) język polski
2 maksymalnie jeden (wymagany) język obcy nowożytny
3 maksymalnie dwa (niewymagane) fizyka, matematyka, biologia

Rekrutacja na kierunek logopedia z audiologią składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu logopedy. W jego toku sprawdza się  motorykę narządów artykulacyjnych, precyzję ruchów artykulacyjnych, wydolność głosową, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli;

– limit: 50,

– studia zostaną uruchomione gdy zgłosi się min. 25 kandydatów.


Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia

Dziedzina nauk humanistycznych – 102 pkt, 56,7%

Dyscypliny naukowe:

 • językoznawstwo, dyscyplina wiodąca: 100 pkt, 55,6%
 • filozofia (etyka): 2 pkt, 1,1%

Dziedzina nauk społecznych – 49 pkt, 27,2%

Dyscypliny naukowe:

 • pedagogika:31 pkt, 17,2%
 • psychologia:14 pkt, 7,8%
 • ekonomia i finanse: 2 pkt, 1,1%
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach: 2 pkt, 1,1%

Dziedzina nauk medycznych – 29 pkt, 16,1%

Dyscypliny naukowe:

 • nauki medyczne, 29 pkt, 16,1%

Kierunkowe efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia dla profilu praktycznego, wg charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK

W definiowaniu efektów uczenia się uwzględniono wszystkie efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studenci kierunku: logopedia z audiologią realizują program kształcenia psychologiczno-pedagogicznego, który jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy (Dz.U. 2019, poz. 1450) i osiągają efekty uczenia się zawarte w rozporządzeniu.

Absolwent logopedii z audiologią studiów I stopnia:

Wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i otoczenia społecznego, wnioski z analizy monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz sprawdzone wzorce międzynarodowe

Uniwersytet Łódzki od 2011 roku prowadzi cykliczne monitorowanie karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków kształcenia i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jest ono realizowane metodą panelową, która poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Wydział Filologiczny nie posiada własnej jednostki monitorującej losy absolwentów. Powołana w tym celu ogólnouczelniana jednostka – Akademickie Biuro Karier Zawodowych – posiada znikome informacje na temat miejsc zatrudnienia absolwentów poszczególnych kierunków studiów Wydziału Filologicznego ze względu na mały odsetek studentów wyrażających zgodę na takie monitorowanie. W udostępnionym raporcie z monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku logopedia z audiologią za rok 2017 znajdują się informacje pochodzące od liczącej 17 osób grupy badanych absolwentów kierunku, z których wynika, że ok. 10% absolwentów pozostawało bez pracy rok po zakończeniu studiów. Jednocześnie z uzyskiwanych informacji na drodze prywatnych kontaktów z absolwentami kierunku dowiadujemy się, że większość z nich podejmuje dalsze kształcenie w zakresie logopedii, próbując bardzo często godzić studia z pracą zawodową.


Związek studiów z misją uczelni i jej strategią rozwoju oraz strategią rozwoju wydziału

Program kierunku logopedia z audiologią reprezentuje  klasyczny „Humboldtowski” model jedności nauki i dydaktyki. Istotą programu kształcenia na kierunku logopedia z audiologią jest możliwość wyboru różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Odpowiada to założeniom strategii UŁ, wśród których znalazł się postulat „zwiększenia elastyczności programów nauczania”. Siłą kierunku logopedia z audiologią jest jedność w różnorodności, bowiem  kierunek ten łączy w sobie wiele dyscyplin naukowych, takich jak, na przykład językoznawstwo, psychologia, pedagogika, medycyna. Absolwent kierunku zostaje wyposażony w wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Kierunek logopedia z audiologią jest stosunkowo nowym kierunkiem na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada on na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie korektywy mowy i słuchu. Kierunek daje możliwość podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a tym samym zasilenia rynku pracy specjalistami w dziedzinie logopedii i audiologii. Kierunek kształci ludzi o szerokich horyzontach intelektualnych, tolerancyjnych w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami (np. głuchych i niedosłyszących) i otwartych na potrzeby drugiego człowieka.


Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim

Program studiów na kierunku logopedia z audiologią zakłada efekty uczenia się, przewidywane częściowo: na filologii polskiej, na pedagogice i psychologii oraz na medycynie. Jest to kierunek multidyscyplinarny skupiający w sobie cztery bloki: językoznawczy, logopedyczny, psychologiczno-pedagogiczny i medyczny. Absolwenci kierunku logopedia z audiologią posiadają wiedzę związaną m.in. z fonetyką i fonologią języka polskiego, z psychologią, neuropsychologią, pedagogiką, anatomią i fizjologią człowieka, audiologią oraz akustyką. Warto podkreślić, że na żadnej łódzkiej uczelni nie ma podobnego kierunku studiów.


Bilans punktów ECTS wraz ze wskaźnikami charakteryzującymi program studiów

 • łączna liczba punktów ECTS, jakie musi zdobyć student w ciągu 6 semestrów, by uzyskać kwalifikacje właściwe dla kierunku logopedia z audiologią: 180 ECTS;
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach kontaktowych (wymagających bezpośredniego udziału w zajęciach nauczycieli akademickich i studentów): 165 ECTS  (wszystkie przedmioty oprócz praktyk);
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 106 ECTS;
 • łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia w zakresie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 3 ECTS;
 • liczba punktów uzyskanych w ramach zajęć z dziedziny nauk medycznych: 29 ECTS;
 • liczba punktów uzyskanych w ramach dziedziny nauk społecznych: 49 ECTS.

Opis poszczególnych przedmiotów lub modułów zajęć

Opisy przedmiotów znajdują się w sylabusach.


Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się osiąganych przez studenta

Kierunkowe efekty uczenia się student będzie mógł osiągnąć podczas realizacji zajęć objętych planem studiów, w tym zajęć fakultatywnych (kierunkowych i ogólnouczelnianych), praktyk zawodowych, w toku pracy samodzielnej oraz w procesie dyplomowania, a także dodatkowo poprzez uczestnictwo w pracach naukowych Zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem, przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego pozwala sprawdzić stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby i kryteria oceniania poszczególnych przedmiotów określone są przez koordynatorów, którzy w sylabusach formułują dla nich efekty uczenia się z odniesieniem do efektów kierunkowych, nadzorują przebieg kształcenia oraz weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się. Formy ich sprawdzenia są zróżnicowane, uzależnione od typu zajęć oraz zastosowanych metod nauczania. Obok tradycyjnych weryfikacji typu: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium pisemne i ustne, stosowane są prezentacja, referat, praca pisemna, test. Zaliczenie praktyk zawodowych, w tym wolontariackiej pracy w Laboratorium logopedycznym, stanowi element weryfikacji efektów uczenia się w zakresie zdobytych umiejętności oraz kompetencji społecznych studenta. Szczegółowe opisy weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do konkretnych przedmiotów znajdują się na stronie www.dialektologia.uni.lodz.pl w zakładce: Sylabusy oraz w USOSweb, zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 11 z dn. 14.11.2013 r.


Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych

Praktyki pedagogiczne zawodowe na kierunku logopedia z audiologią trwają 6 miesięcy (360 godzin), z czego 240 godzin przeznaczonych jest na pracę bieżącą, a 120 godzin na przygotowanie do zajęć i zaliczenia, zgodnie z Systemem ECTS Wydziału Filologicznego. Student otrzymuje za nie 12 punktów ECTS. Praktyki pedagogiczne zawodowe przygotowują do pracy logopedy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia głosu, zaburzenia płynności mówienia, specyficzne zaburzenia rozwoju języka. Są to zaburzenia stanowiące problem w edukacji, gdyż dotyczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego też praktyki pedagogiczne będą odbywać się przede wszystkim w placówkach oświatowych pracujących z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi, tzn. w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w szkołach integracyjnych/placówkach kształcenia specjalnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w fundacjach i stowarzyszeniach.

Praktyki, podzielone w planie zajęć na dwa przedmioty, będą się odbywać:

 • w wymiarze 2 miesięcy w 2. i 4. semestrze (maj/czerwiec, wrzesień) 
 • w wymiarze 1 miesiąca : w sem. 3/4 i 5/6 (styczeń/luty).

Poza tym studenci odbywają jeszcze 30 godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych w semestrze 1. i 2. (grudzień-marzec) (2 punkty ECTS) w ramach  realizacji bloku zajęć pedagogicznych i dydaktycznych włączonych w program studiów, zgodnie ze standardem  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na określonym etapie edukacyjnym. Ich celem jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem placówek oświatowych, całokształtem zagadnień związanych z procesem wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym i terapeutycznym w przypadku dzieci mających zaburzenia mowy, czytania i pisania. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne będą odbywać się w placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, inne placówki oświatowe).

Zasady odbywania praktyk określa Regulamin studiów w UŁ oraz Zarządzenie Rektora UŁ nr 5 z dnia 1.10.2019 r. w sprawie: organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim. Student może wybrać miejsce praktyk spośród instytucji, z którymi wcześniej została podpisana umowa, bądź wcześniej samodzielnie wskazać instytucję, z którą zostanie podpisana umowa. Umowy z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki podpisywane są w cyklu rocznym.

Skierowania na praktyki podpisane przez opiekuna praktyk oraz dzienniczek praktyk studenci odbierają w sekretariacie kierunku. Praktyki zaliczane są na ocenę. W sylabusach praktyk, opracowanych oddzielnie dla każdego cyklu praktyk, określone zostały efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zasady weryfikacji osiągniętych efektów. Student podczas realizowania bloku praktyk zawodowych i opiekuńczo wychowawczych zdobywa następujące efekty uczenia się: 01L-1P_W01,01L-1P_W02, 01L-1P_W13, 01L-1P_W22, 01L-1P_W24, 01L-1P_W29, 01L-1P_W34, 01L-1P_U17, 01L-1P_U21, 01L-1P_U25, 01L-1P_U27, 01L-1P_U28, 01L-1P_U29, 01L-1P_U30, 01L-1P_U31, 01L-1P_U35, 01L-1P_K01, 01L-1P_K02, 01L-1P_K03, 01L-1P_K04, 01L-1P_K06, 01L-1P_K07, 01L-1P_K08, 01L-1P_K09, 01L-1P_K10, 01L-1P_K11, 01L-1P_K12. Dokumentacja praktyk znajduje się w dzienniczku praktyk. Ocena praktyk jest ustalana na podstawie opinii wpisanej do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz końcowej rozmowy studenta z opiekunem.


Zajęcia przygotowujące studentów do prowadzenia badań

Na zajęcia przygotowujące studentów do prowadzenia badań składają się zajęcia o charakterze teoretycznym z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, pedagogika, psychologia, medycyna, w szczególności seminarium dyplomowe.


Zajęcia prowadzone przez wykładowców wizytujących

Nie dotyczy.


Wykaz i wymiar szkoleń obowiązkowych, w tym szkolenia bhp oraz szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

W pierwszym semestrze student zobowiązany jest do zaliczenia następujących szkoleń w ramach e-learningu:

 •  szkolenie bhp – 5 godzin;
 • kurs z przysposobienia bibliotecznego – 2 godziny;
 • szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – 10 godzin.