Regulamin

Sobota, 25 Marca 2023

REGULAMIN „LABORATORIUM LOGOPEDYCZNEGO”

1. „Laboratorium Logopedyczne” wchodzi w skład Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (dalej: „Laboratorium”) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i podlega Kierownikowi tej katedry, który m.in. wyznacza osobę mu podległą, odpowiedzialną za nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem „Laboratorium”.

2.1. „Laboratorium” udziela nieodpłatnej pomocy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy dzieci i młodzieży takich jak: wady artykulacyjne (dyslalia) oraz opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii (dalej: pomoc logopedyczna).

2.2. Pomoc logopedyczna stanowi jeden z elementów programu dydaktycznego realizowanego przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz udzielana jest w toku zajęć dydaktycznych, przy czym okres ten nie obejmuje sesji egzaminacyjnych oraz wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, wskazanych w Zarządzeniach Rektora UŁ.

3.1. Pomocy logopedycznej udzielają pracownicy i doktoranci Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii posiadający uprawnienia logopedy bądź logopedzi współpracujący z ww Katedrą w ramach pensum dydaktycznego. Ilość godzin pracy w laboratorium ustala Kierownik Katedry.

3.2. Pomocy tej mogą udzielać także studenci kształceni na studiach prowadzonych przez ww. Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii wyznaczeni przez osoby, o których mowa
w ust. 1 oraz pod ich nadzorem (dalej: studenci).

3.3. W ramach pomocy logopedycznej realizowane są także zadania dydaktyczne, poprzez obserwację zajęć przez studentów, między innymi z wykorzystaniem lustra weneckiego, co zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz zapobiega jego dekoncentracji.

3.4 Kompetencje logopedów w ramach udzielanej pomocy nie wykraczają poza zakres określony w § 24 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4. W ramach pomocy logopedycznej „Laboratorium” gromadzi i przetwarza dane osobowe związane z m.in. wizerunkiem (nagrania wideo oraz audio z przebiegu wybranych spotkań diagnostyczno-terapeutycznych) oraz dane z przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego (wyniki diagnozy logopedycznej, opis prowadzonej terapii, opinie logopedyczne, wyniki badań specjalistycznych). Dane te są gromadzone i przetwarzane przez „Laboratorium” jedynie w celach diagnostyczno-terapeutycznych, dydaktycznych oraz naukowych i „Laboratorium” zobowiązane jest nie wykorzystywać ich w innych celach, w tym zachować ich poufność.

5. „Laboratorium” kwalifikuje do udzielenia pomocy logopedycznej na podstawie zgłoszenia telefonicznego. Zakwalifikowanie do pomocy logopedycznej nie wymagana skierowania lekarskiego. Przedstawiciel ustawowy osoby zakwalifikowanej do pomocy logopedycznej złoży pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udzielanie pomocy logopedycznej jego podopiecznemu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ramach pomocy logopedycznej.

6. Pomoc logopedyczna udzielana jest jedynie na terenie „Laboratorium”, które mieści się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Pomorska 171/173 – na 1. piętrze, sala dydaktyczna nr  1.34, w terminach ustalanych każdorazowo w porozumieniu z logopedą.

7.1. Logopeda prowadzi dokumentację obrazującą przebieg postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, a na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby, której została udzielona pomoc logopedyczna – sporządza  pisemną opinię logopedyczną na temat diagnozy i prowadzonej terapii.

7.2. W ramach pracy laboratorium prowadzona jest następująca dokumentacja:

  • Indywidualna dokumentacja terapii poszczególnych dzieci.
  • Rejestr przyjęć określający datę przyjęcia, imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna dziecka, czas trwania wizyty, nazwisko logopedy udzielającego pomocy.
  • Harmonogram określający dni oraz godziny pracy poszczególnych logopedów.
  • Rejestr wyznaczonych wizyt dzieci określających imię i nazwisko dziecka, datę
    planowanej wizyty, logopedę, który wizytę ma realizować, nr telefonu do opiekuna prawnego dziecka.

8. Logopedzi i studenci zobowiązani są do dbania o narzędzia diagnostyczne oraz pomoce wykorzystywane przy udzielaniu pomocy logopedycznej.

REGULAMIN – pobierz