Neurologopedia

Wtorek, 21 Marca 2023

NEUROLOGOPEDIA

(roczne pomagisterskie studia podyplomowe)


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
NEUROLOGOPEDIA
TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2022 R.

UWAGA! REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14 PAŹDZIERNIKA 2022


Proponujemy następujące formy składania dokumentów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wysyłać kserokopie dokumentów (potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonamy później).

2. Osobiście do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w specjalnie w tym celu przygotowanym pojemniku w punkcie dyżurnym na parterze, przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

Uprzejmie prosimy, by dokumenty zostały zapakowane w kopertę z adnotacją:

Imię i nazwisko kandydata
Kierunek studiów podyplomowych
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

3. Osobiście w sekretariacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (pok. 3.92) w dniu dyżuru pracownika jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

W celu umówienia wizyty należy wysłać prośbę drogą mailową na adres: dialektologia@uni.lodz.pl.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem jednostki: 42 635-67-57  lub kierownikiem studiów podyplomowych, prof. UŁ dr hab. Renatą Marciniak-Firadzą 602-258-891.

Pytania mogą Państwo kierować także drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl lub renata.marciniak@uni.lodz.pl.


TEMATYKA

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy


PROGRAM

Studia podyplomowe z neurologopedii znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Ponieważ neurologopedia jest specjalnością interdyscyplinarną, program kształcenia obejmuje pięć modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z trzech obszarów kształcenia.


Moduł I: komunikacja językowa i jej aspekty neuro- i psychologiczne

 • Neurolingwistyczny i psycholingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Neuropsychologia

Moduł II: blok przedmiotów medycznych

 • Elementy neurologii dziecięcej i neurologii dorosłych
 • Elementy psychiatrii dziecięcej i psychiatrii dorosłych

Moduł III: terapia zaburzeń komunikacji dzieci

 • Wczesna interwencja logopedyczna,
 • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego do 12  m-ca życia
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
 • Dyzartria dziecięca
 • Afazja dziecięca
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi
 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia  u dzieci

Moduł IV:  terapia zaburzeń komunikacji dorosłych

 • Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
  u dorosłych
 • Afazja
 • Dyzartria
 • Dysfagia
 • Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera i w innych chorobach otępiennych
 • Oligofazja i schizofazja

Moduł V:  organizacja pracy neurologopedy

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii neurologicznej
 • Seminarium

PRAKTYKI

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi, pracownie logopedyczne, szkoły dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

Słuchacze odbywają praktyki tylko w placówkach wskazanych przez UŁ. 


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. 


WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która:

1)    uzyskała tytuł magistra logopedii lub
2)    posiada tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyła w ramach:

– podyplomowych studiów logopedycznych;
– w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów
– specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.


ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów zawierający:

 • odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich z logopedii albo odpisy lub oryginały dyplomu ukończenia studiów magisterskich i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z logopedii albo odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich i dyplomu ukończenia studiów licencjackich z logopedii
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ

Dokumenty dodatkowe:

 • CV (z ewentualnym uwzględnieniem informacji o pracy w zawodzie logopedy, ukończonych kursach specjalistycznych, kursach doskonalących, studiach podyplomowych mających związek z logopedią, o działalności w organizacjach logopedycznych itp.)

 O przyjęciu kandydatów na studia decyduje:

 • konkurs dyplomów/świadectw
 • kolejność zgłoszeń

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty


Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub mailowo w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz   z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o terminie spotkania organizacyjnego.

Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymają informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; są przy tym informowane, które miejsce zajmują na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostanie zarejestrowanych 12 osób, z której, w przypadku ewentualnej rezygnacji z listy przyjętych,  będą dokonywane uzupełnienia.

Osoby z listy rezerwowej, które zostaną przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane mailowo lub listownie.


OPŁATA REKRUTACYJNA

BRAK


CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (jeden rok).

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu
(w sobotę i niedzielę).

Praktyki logopedyczne odbywać się będą w piątki i poniedziałki (do wyboru) w tygodniach zjazdowych, od godzin rannych lub południowych, we wskazanych placówkach. 


LICZBA MIEJSC:

30-36 


KOSZTY UCZESTNICTWA

Przewidywana należność za cały rok studiów będzie wynosić 4700 zł (rata semestralna: 2350 zł)[1] 


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza


OSOBA KONTAKTOWA

mgr Małgorzata Kokot 


 Inne informacje:

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia.

 [1] Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.