prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Niedziela, 02 Kwietnia 2023

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska jest pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, a także czynnym logopedą. Prawie 30 lat pracowała jako logopeda w Zakładzie Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące mowy osób z wadą twarzoczaszki (w tym w ujęciu kognitywnym), z zaburzeniami anatomicznymi narządu żucia, a także z dysfunkcjami czynności prymarnych. Zajmuje się patofonetyką, metodyką diagnozy i terapii dyslalii, jak również mową osób bilingwalnych. Doktorat obroniła w 2003 roku na podstawie rozprawy „Realizacja polskich fonemów spółgłoskowych ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego z perspektywy teorii prototypów”, a habilitację na podstawie książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” w 2012 roku.
Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko logopedów, językoznawców i lekarzy – w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Polsce.   Brała udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, a także w pracach grupy ekspertów, którzy opracowali obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii. Obecnie jest członkinią zespołu ekspertów (przy CMKP) zajmującego się sprawami specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – neurologopedii. Przez kilka kadencji była aktywną członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także w jednej – zastępcą przewodniczącego PTL. Jest członkinią komitetów naukowych i rad recenzenckich kilku czasopism naukowych, a także redaktorem naczelnym „Forum logopedycznego”.

Książki autorskie:

 • Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Bytom 2015. Wydanie II poprawione i poszerzone.
 • Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Bytom 2013. Wydanie I.
 • Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Kraków 2011.
 • Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Bytom 2010.
 • Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka Bytom 2008. Wydanie II poprawione i poszerzone.
 • Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka. Bielsko-Biała 2006. Wydanie I.

Redakcje naukowe:

 • Forum Logopedyczne nr 14-23 (ISSN 1732-1301). Czasopismo jest punktowane (6 pkt), a od 2010 roku ma charakter międzynarodowy.
 • Śląskie Wiadomości Logopedyczne nr 1-13 (ISSN 1732-1301).
 • D. Pluta-Wojciechowska przy współpracy A. Płonki, Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów. Katowice 2015.
 • Studia z neurologopedii. Red. I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska. Kraków 2010.
 • Prace Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska. Bielsko-Biała 2007.
 • Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk. Bielsko-Biała 2006.

Artykuły:

 • O badaniach logopedycznych. Refleksje naukowca i praktyka. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Harmonia Universalis 2015, Gdańsk, s. 47-55. ISBN 978083-7744-074-2.
 • Analityczno-fonetyczna ocena realizacji fonemów w logopedii. W: Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red. M. Kurowska, E. Wolańska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, 1. 64-78. ISBN 9788380170599.
 • Płynność mówienia u dzieci z zaburzeniami efektoralnymi, W: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Tom 1., red. K. Węsierska, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice, 2015, s. 39-49. ISBN 978-83-61339-15-1.
 • O uwarunkowaniach wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. On the polish language pronunciation of (L2) by the foreign speakers/learnes. W: „Pedagogica Actualis VII”, Red. Jan Dánek, Martin Droščák Uniwerzita Cyrila i Metoda w Trnavee, Trnava 2015.s. 386-393. ISBN 978-80-8105-709-0
 • Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność? W: Wczesna interwencja w logopedii, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, s. 17-29. ISBN 978 83 7744 079 7.
 • Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor, The assesment of the biological determinants of pronunciation in foreigners learning Polish, W: Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания Материалы Второй научно-практической конференции (Москва, 24–25 апреля 2015 г.), Tom 2. Издательство МГИМО–Университет 2015, Red. Д. А. Крячков, s. 187-192. ISBN 978-5-9228-1398-3.
 • „Od głoski wadliwej do głoski noramtywnej”. Analiza metod i strategii. W: Red. Danuta Pluta-Wojciechowska przy współpracy Anny Płonki, Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 191-207. ISBN 978-83-8012-568-1.
 • Развитие активной позиции в коммуникации детей с расщеплением губы и неба. Результаты исследования и стратегии помощи,   „Дефектология” („Defektołogia”) 2015, nr 6, s. 64-73. ISSN 0130-3074, Zob. też: http://schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=72572&SECTION_ID=38
 • Prototypowe doświadczenia orofacjalne, „Logopedia” 43/44 2014/2015, s. 43-62. ISSN 0459-6935.
 • „Urszula Mirecka, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna   i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd., Wyd. UMCS, Lublin 2013”, „Logopedia” 43/44, ISSN 0459-6935, s. 429-432.
 • Wymowa polska „jakby ktoś gryzł szkło”, czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców. „Poradnik Językowy” 2015, nr 5, s. 83-94. ISSN 0551-5343.
 • Wymowa cudzoziemców uczących się języka polskiego jako L2 w oczach logopedy. Rekonesans zagadnień. „Forum logopedyczne” 2015, nr 23, s. 26-34. ISSN 1732-1301.
 • „Dokąd zmierza współczesna logopedia? Rozmowa z prof. Danutą Plutą-Wojciechowską”. „Forum logopedy” 2015, nr 5, s. 8-11. ISSN 2353-8260.
 • Defining abstract notions by children in norm and pathology at the younger school age. „Acta neuropsychologica” Vol. 13, No. 4, 2015, 377-393. 12 pkt. Lista B.
 • Metodologiczne przesłanki diagnozy i terapii dysfunkcji czynności prymarnych u osób z zaburzeniami mowy. W: O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób z zaburzeniami komunikacji językowej, Redakcja merytoryczna: Ewa Boksa, Kraków 2014, Wydawnictwo: Libron, ISBN: 978-83-64275-99-9, s.5-19.
 • Hypoacusia as one of the reasons for cleft-typwe alalia. W: Domagała- Zyśk E. (red.), (2014). Developing language competence of people with hearing and speech disorders. Lublin: Wydawnictwo KUL, 35-56.
 • Anatomiczno-czynnościowe uwarunkowania mowy rozszczepowej. W: Biomedyczne podstawy logopedii. Red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-7744-046-9, s. 240-262.
 • Gerontologopedia – oryginalna perspektywa refleksji naukowej i kształcenia logopedycznego. W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych. Red. M. Michalik. Seria Nowa logopedia, tom V. Collegium Columbinum, Kraków 2014, ISSN 2299-9426, ISBN 978-83-7624-124-1, s. 27-39.
 • Recenzja książki Danuty Emiluty-Rozyi, Całościowe badanie logopedyczne. W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych. Red. M. Michalik. Seria Nowa logopedia, tom V. Collegium Columbinum, Kraków 2014, ISSN 2299-9426, ISBN 978-83-7624-124-1, s. 281-282.
 • Fonem jako prototyp i kategoria radialna. Koncepcja kognitywna. W: Logopedia Silesiana, tom III, Katowice 2014, Red. O. Przybyla, ISSN 0208-6336, ISSN 2300-5246, s. 50-67.
 • Wywoływanie głoski – w izolacji czy w sylabie? „Forum logopedyczne” nr 22/2014, ISSN 1732-1301, s. 51-60.
 • „Forum logopedyczne” nr 22/2014, ISSN 1732-1301, s. 9-13.
 • Współczesne rozumienie znaczenia kategorii nadrzędnych o wysokim poziomie konkretności – biologicznych i niebiologicznych u dzieci w wieku 6-7 i 9-10 lat. W: Ekołogia języka. Red. E. H. Sierdobincewoj, Penza 2014, ISBN 978-5-94170-799-7, s. 213-219.
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów. Motywacja i główne założenia, „Logopedia” 2013, nr 42, s. 45-60.
 • Językowa metamorfoza w ontogenezie dziecka. W: Pewniak. Studia i materiały. Katowice 2013, ISBN:83-918886-3-0, Copyright by Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ROME Metis w Katowicach, s. 29-42.
 • Logopedyczne i foniatryczne ujęcie zakłóceń dźwięków mowy. Analiza kognitywna. „Nowa audiofonologia”, 2013, tom 2, nr 3, s. 9-15, jest także wersja elektroniczna na stronie internetowej: http://www.nowaaudiofonologia.pl/index.php?/archives/index/835173.
 • „Myśl ucieleśniona” w mowie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzen mowy. Nowa logopedia, tom 4. Red. M. Michalik, A. Siuciak, H. Pawłowska-Jaroń. Kraków Collegium Columbinum 2013, s. 167-194.
 • Recenzja książki E. Czaplewskiej Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniami językowym SLI. „Forum logopedyczne” nr 21, 2013, s. 182-184.
 • Participation of language-impaired children in dialogue. Udział dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy w dialogu. W: Pedagogické a psychologické aspekty edukácie. Vydanie prvé.ISBN 978-80-558-0501-6. Red. Jana Duchovičová, Zuzana Babulicová, Hana Zelená Nitra: PF UKF 2013, s. 254 – 265.
 • Mowa rozszczepowa – termin metaforyczny czy dosłowny? Język. Człowiek. Społeczeństwo. Red. J. Pasnasiuk, T. Woźniak. UMCS. Lublin 2013, s. 767-789.
 • Myśl ucieleśniona w mowie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Nowa logopedia, tom 4. Red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń. Kraków, Collegium Columbinum, Kraków 2013, s. 167-194.
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów. Motywacje i główne założenia, ‘Logopedia” 2013, nr 42, s. 35-67.
 • Zaburzenia substancji segmentalnej czy wielowymiarowe zaburzenia rozwoju mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia? Uniwersytet Wrocławski. Impuls. Wrocław. W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza-edukacja-terapia. Red. B. Winczura. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 93-112.
 • Intensywność i jakość ekspresji werbalnej w przypadku zaburzeń o charakterze efektoralnym. Strategie pomocy. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2. Red. K. Węsierska, N. Moćko. UŚ 2013, s. 107-133.
 • O kształtowaniu postaw komunikacyjnych u dziecka w 1 roku życia. W: Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie. Red. L. Madelska, J. Wojciechowska, ATH. Bielsko-Biała 2012, s. 37-48.
 • Dokąd zmierza logopedia? „Forum logopedyczne” 21, 2013, s. 9-21.
 • Rola rodziców i logopedy we wspieraniu rozwoju mowy dziecka w rodzinie. W: Studia z logopedii i neurologopedii, red.I. Nowakowska-Kempna. Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 211-235.
 • Opis zaburzeń mowy  jako pierwszy etap postępowania logopedycznego. Uniwersytet Śląski 2012. „Logopedia Silesiana” 2012, s. 31-46.
 • Typologia dyslalii obwodowej. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias,. M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012, s. 455-467.
 • Typologia zaburzeń mowy w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012, s. 469-513.
 • W kierunku efektywnej pomocy dzieciom z zaburzeniami w rozwoju mowy. W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1. Red. K. Węsierska. Katowice 2012, s. 48-63.
 • Od sylaby do słowa w terapii logopedycznej. W: Wyraz w języku i w tekście. Red. J. Gardzińska, A. Maciejewska. Siedlce 2012, s. 387-395.
 • Diagnoza logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia. W: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Red. E. Czaplewska, S. Milewski. Sopot 2012, s. 325-365
 • Różne oblicza zaburzeń komunikacji u dzieci z wadami twarzoczaszki. W: Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością. Red. Z. Gajdzica, M. Bełza. Sosnowiec 2011, s. 54-59. Artykuł napisany wspólnie z I. Nowakowską-Kempną.
 • Poems for children with disorders In language development. W: Wisnik Lwowskowo Uniwerytetu., nr 18, Lwów 2011, s. 75-83.
 • O ćwiczeniach tak zwanej pionizacji języka. W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i myślenia. Seria Nowa logopedia. Tom 2. Kraków 2011, s. 209-222.
 • Paradygmat postępowania w przypadku zaburzeń połykania w fazie ustnej. Ujęcie logopedycznoortodontyczne. „Forum Logopedyczne” 2011, nr 19, s. 138-151.
 • O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. „Logopedia” 2010/2011, wydana pod koniec 2011 roku, nr 39-40, s. 93-120.
 • Patofonetyka jako przedmiot kształcenia logopedycznego. W: Logopedia XXI wieku. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Seria Mowa i myślenie 3. Wrocław 2010, s. 195-200. Artykuł napisany wspólnie z I. Nowakowską-Kempną.
 • Badanie logopedyczne młodych adeptów sztuki teatralnej. Wyniki badań, analiza, komentarz. W: Logopedia XXI wieku. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Seria Mowa i myślenie 3. Wrocław 2010, s. 174-184.
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z wadami twarzoczaszki. W: Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy. Red. B. Cyl. Katowice 2010, s. 83-87.
 • Mity i rzeczywistość. W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska. Red. Jagoda Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo. Kraków 2010, s. 65-82.
 • Czynność połykania jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska. Red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo. Kraków 2010, s. 106-124. 22. Czynności pokarmowe jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. W: Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia. Tom 1. Red. M. Michalik, A. Siudak. Kraków 2010, s. 115-124. 23. Ocena czynności pokarmowych jako jedno z kryteriów badania logopedycznego. W: Studia z neurologopedii. Red. I. Nowakowska-Kempna, D. Pluta-Wojciechowska. Kraków 2010, s. 77-87
 • Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego. „Logopedia” 38, 2009, s. 119-147.
 • Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe w przypadku zespołu Beckwitha-Wiedemanna. (współautor artykułu). „ Forum Logopedyczne”, nr 17, 2009, s. 25-28. Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: A. Machorowską-Pieniążek i B. Liśniewską-Machorowską.
 • Znaczenie gwary z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej i ogólnej. Próba analizy kognitywnej. W: Tradycja i współczesność. Folklor-Język-Kultura. Oświata i kultura na Podbeskidziu. Tom V. Bielsko-Biała 2009, s. 295-304.
 • O możliwościach wspierania terapii logopedycznej na poziomie edukacji elementarnej. „Forum Logopedyczne” 2008, nr 14, s. 12-15.
 • Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe w obrębie twarzy, zgryzu i narządu mowy w zespole Downa. „Forum Logopedyczne” 2008 nr 15, s. 31-34. Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: B. Liśniewską-Machorowską i A. Machorowską-Pieniążek.
 • Przypadek złożonych zaburzeń mowy u dziecka 5-letniego. „Forum Logopedyczne’ 2008, nr 15, s. 39-40. Artykuł napisany wspólnie z foniatrami: D. Piekaj-Stefańską, J. Markowskim.
 • Lingwistyczne obrazowanie bezpośrednie jako kognitywne narzędzie tworzenia obrazu dziecka z zaburzeniami w rozwoju. W: W pobliżu literatury dziecięcej. Red.: A. Ungeheuer-Gołąb. Rzeszów 2008, s. 91-97.
 • Dziecko z wadą rozwojową twarzoczaszki. W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski. Wrocław 2008, s. 331- 347.
 • Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. „Logopedia” 2008, nr 37, s. 175-205.
 • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej” ze względu na miejsce artykulacji – rozwiązania systemowe. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Z prac Towarzystwa Kultury Języka. Red. J. PorayskiPomsta. Warszawa 2008, s. 127-146.
 • Gwara z perspektywy socjolingwistycznej. (Na podstawie badań mieszkańców okolic BielskaBialej, Cieszyna, Czechowic i Żywca). W: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu tom IV. Red. D. Czubala, M. Miczka-Pajestka. Bielsko-Biała 2007, s. 129-140.
 • Kоммуникация детей с расщелиной неба. W: Izwiestia Tulskowo Gosudarstwiennowo Uniwiersiteta. SeriaPsichołogia. Tuła. Rosja, 2006, s. 78-86. W: Zlo v kontexte súčasných sociokultúrnych premien. Uniwersytet w Preszowie 2007. Preszów. Słowacja, s. 234-243.
 • Child with lip and cleft palate.Chances and menaces. W: Inozjemna Fiłołogia. Ministerstwo Oswiti I Nauki Ukrainy Uniwersytet Lwowski. Lwów 2007, s. 60-67.
 • Cognitive tools in description of children with development disorders. W: Inozjemna Fiłołogia. Ministerstwo Oswiti I Nauki Ukrainy Uniwersytet Lwowski. Lwów 2007, s. 60-67.
 • Zadaczi socjalnoj raboty z rodzinami, w katorych rastut dzieti z rasszczelinoj nieba. W: Socjalnoje obrazowanie w wyższej szkole: tieoria i praktyka. Rosyjskij Gosudarstweinnyj Socjalnyj Uniwersytet. Mińsk. Białoruś, 2007, s. 120-124.
 • Program wielospecjalistycznego leczenia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. „Forum Logopedyczne” 2007, nr 13, s. 40. Artykuł napisany wspólnie z lekarzem chirurgiem B. Jaklik.
 • Ocena mowy, zgryzu i funkcji pokarmowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia wtórnego. W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. PlutaWojciechowska. Bielsko-Biała 2007, s. 143-149. Artykuł napisany wspólnie z ortodontami: B. Liśniewską-Machorowską, K. Zarembą, B. Nowakiem.
 • Ku prawdzie o człowieku…, czyli o aktualnych problemach psychologii, pedagogiki i metodyki (К истине о человеке…, или об актуальных проблемах современной психологии и педагогики). W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Tom I. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta- Wojciechowska. Bielsko-Biała 2007, s. 3-5. Artykuł napisany wspólnie z psychologiem Yu. Karandashevem oraz pedagogiem T. Senko.
 • Mówienie gwarą – strata czy bogactwo? W: Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim. Red. I. Nowakowska-Kepmna. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2007, s. 313-323.
 • Wymiary głoski”- jako istotne elementy poznania – podstawą kategoryzacji dyslalii. Próba opisu. „Logopedia” 2007, nr 36, s. 51-76.
 • O niektórych podobieństwach i różnicach w logopedycznych badaniach normy i patologii. W: Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Wrocław 2007, s. 397-406.
 • Rola i miejsce logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu dziecka z rozszczepem. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 10, s. 18-21.
 • Application of the prototype theory in interdisciplinary research. W: Contrastive Linguistics XXXI. Bułgaria, 2006, 2, s. 78-84.
 • Биологическая обусловленность коммуникации детей с расщелиной неба. W: Wiesnik. Naukowyczasopism. Witebsk. Białoruś, 2006, 2 (40), s. 82-87.
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Red. B. Cytowska, B. Winczura. Wrocław 2006, s. 253-265.
 • Osobowa perspektywa zagadnienia znaczenia i roli ojczyzny oraz możliwości identyfikowania się z nią. W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk. Bielsko-Biała 2006, s. 23-28. Artykuł napisany wspólnie z W. Adamczykiem.
 • Wielokierunkowa wczesna interwencja w przypadku dzieci z wadami rozwojowymi.W: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Tom 1. Red. Yu. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska. Bielsko-Biała 2006, s. 137-142.
 • Urodzę dziecko z rozszczepem, czyli o filozofii wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. „Logopedia” 2006, nr 35, s. 125-142
 • Istota nienormatywnych realizacji fonemów. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 9, s. 26-30.
 • Śląskie Wiadomości Logopedyczne w perspektywie 5 lat. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2006, nr 10, s. 4-5.
 • Terapia zaburzeń wymowy w przypadku wargi i podniebienia. W: Diagnoza i terapia dysglosji. Red. B. Cyl. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis. Katowice 2009, s. 50-64. Artykuł jest przedrukiem rozdziału dotyczącego terapii zaburzeń mowy z książki D. Pluty-Wojciechowskiej Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka. Wydawnictwo Naukowe ATH. Bielsko-Biała 2006.
 • Gwara a kontakt z dzieckiem. W: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Red. D. PlutaWojciechowska, W. Adamczyk. Bielsko-Biała 2006, s. 207-214.
 • Dziecko w łonie matki a wczesna interwencja. W: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. Red. B. Cyl. Piekary Śląskie 2005, s. 42-47.
 • Komunikacja dzieci z rozszczepem podniebienia z perspektywy kodu językowego, parajęzykowego i niejęzykowego. W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka. Red. S. Juszczyk, I. Polewczyk. Toruń 2005, s. s. 145-162.
 • Częstość występowania dyslokacji przy realizacji fonemów spółgłoskowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego i u osób bez rozszczepu. W: Logopedia. Teoria i praktyka. Red. M. Młynarska. T. Smereka. Wrocław 2005, s. 283 – 298.
 • Nowe wyzwania w badaniach dzieci z rozszczepem. W: Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Red. D. Czubala, G. Grzybek. Bielsko-Biała, 2005, s. 311-318.
 • Prototypowe cechy tzw. „dziecka rozszczepowego” ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji mowy. W: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju. Red. D. Czubala, J. Lach-Rosocha. Bielsko-Biała 2005, s. 315-331.
 • Lowely, jody i safy, czyli o tzw. substytucjach i deformacjach. „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2005, nr 8, s. 26-29.
 • O różnych realizacjach fonemów /p, b/ ze względu na miejsce artykulacji u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia. „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” 2004, nr 4, s. 55-64.
 • Prototypowe cechy dyslokacji u osób z całkowitym obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. W: Streszczenia. XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Lublin 2004 r., s. 43.