mgr Justyna Antczak-Kujawin

Sobota, 17 Lutego 2018

Mgr Justyna Antczak-Kujawin pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku asystenta. Jest absolwentką filologii polskiej oraz logopedii z audiologią. W trakcie studiów polonistycznych ukończyła trzy specjalizacje: nauczycielską, logopedyczną i nauczanie języka polskiego jako obcego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Za wyniki w nauce co roku otrzymywała Listy Gratulacyjne od Rektora UŁ, a za dokonania na studiach Senat UŁ przyznał jej dwa medale „Za chlubne studia” (na kierunku filologia polska i logopedia z audiologią). W 2015 roku rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie języka, literatury i kultury. Jako logopeda współpracuje z domami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczo-leczniczymi, pracując z pacjentami z otępieniem.

Zainteresowania naukowo-badawcze mgr Justyny Antczak-Kujawin koncentrują się wokół zagadnień związanych z diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów z otępieniem. Drugi obszar zainteresowań naukowych Pani Magister obejmuje problematykę kształcenia języka u osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Mgr Justyna Antczak-Kujawin prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku logopedia z audiologią (m.in. emisja głosu, kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, nietypowe zaburzenia rozwoju języka, zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, badania przesiewowe słuchu, zaburzenia mowy w demencji). W ramach Laboratorium Logopedycznego, działającego przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii, udziela pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię logopedyczną.

Publikacje:

  1. Mowa „warszawiaków” w wybranych felietonach Stefana „Wiecha” Wiecheckiego, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Łódź 2015, s. 286-295.
  1. Przegląd narzędzi służących do diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu z perspektywy logopedy, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V, red. J. Leśny i J. Nyćkowiak, Poznań 2016, s. 54-60.
  1. Trudności komunikacyjne w zespole otępiennym – studium przypadku, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” nr 25/1, Kielce 2016, s. 33-41.
  1. Uwagi o dynamice zmian w gwarach okolic Sieradz na podstawie faktów fonetycznych (w druku)
  1. Kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka autystycznego – studium przypadku (w druku)