mgr Justyna Antczak-Kujawin

Środa, 20 Czerwca 2018

 

Kontakt: justyna.antczak@uni.lodz.pl

mgr Justyna Antczak-Kujawin – polonistka, językoznawczyni, logopeda, surdologopeda

Pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku asystenta. Jest absolwentką filologii polskiej (ze specjalizacjami: nauczycielską i glottodydaktyczną) oraz logopedii z audiologią. Ponadto w 2015 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a w 2017 r. specjalizację surdologopedyczną. Za wyniki w nauce co roku otrzymywała Listy Gratulacyjne od Rektora UŁ, a za dokonania na studiach Senat UŁ przyznał jej dwa medale „Za chlubne studia” (na kierunku filologia polska i logopedia z audiologią). W 2015 r. rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie języka, literatury i kultury.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Zainteresowania naukowo-badawcze mgr Justyny Antczak-Kujawin koncentrują się wokół zagadnień związanych z diagnozą i terapią logopedyczną osób dorosłych (z zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartrii) oraz osób w wieku senioralnym (z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych). Inne obszary zainteresowań naukowych mgr Justyny Antczak-Kujawin obejmują m.in. diagnozę i terapię logopedyczną osób z dyslalią, zaburzeniami słuchu, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dysleksją.

Mgr Justyna Antczak-Kujawin prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku logopedia z audiologią (m.in. emisja głosu, kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, badania przesiewowe słuchu, zaburzenia mowy w demencji) oraz logopedia (m.in. zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych). W ramach Laboratorium Logopedycznego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, udziela pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię logopedyczną.

Jako logopeda mgr Justyna Antczak-Kujawin pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami słuchu oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji (dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, afazją). Ponadto udziela rehabilitacji logopedycznej osobom dorosłym (z zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartrii) oraz osobom w wieku senioralnym (z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych).

Publikacje

  1. Mowa „warszawiaków” w wybranych felietonach Stefana „Wiecha” Wiecheckiego, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Łódź 2015, s. 286-295.
  2. Przegląd narzędzi służących do diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu z perspektywy logopedy, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V, red. J. Leśny i J. Nyćkowiak, Poznań 2016, s. 54-60.
  3. Trudności komunikacyjne w zespole otępiennym – studium przypadku, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” nr 25/1, Kielce 2016, s. 33-41.
  4. Kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka autystycznego – studium przypadku, [w:] Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, red. E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kielce 2017.
  5. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku, „Logopaedica Lodziensia” 2017, nr 1, s. 11-20.
  6. Ocena rozwoju sprawności komunikacyjnych dziecka z prelingwalnym głębokim uszkodzeniem narządu słuchu – studium przypadku (w druku)
  7. O metodach badań sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu – z perspektywy logopedy (w druku)
  8. Zaburzenia semantyki frazeologizmów u osób w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego. Wstępne wyniki badań (w druku)