dr Monika Kaźmierczak

Środa, 20 Czerwca 2018

kontakt e-mail: monika.kazmierczak@uni.lodz.pl

Doktor Monika Kaźmierczak pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta od 2015 roku, w latach 2004-2015 była pracownikiem Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 r. na podstawie rozprawy Pod okiem pamięci. Miejsce Słowackiego w wybranych programach i podręcznikach szkoły polskiej XX wieku, której promotorem była prof. dr hab. Teresa Świętosławska.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Doktor koncentrują się wokół zagadnień związanych z profilaktyką logopedyczną, logopedią artystyczną (m.in. emisja i higiena głosu, technika mówienia), kompetencjami i sprawnościami językowo-komunikacyjnymi dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pani Doktor prowadzi zajęcia na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia: wstęp do logopedii, teoria zaburzeń mowy, kształtowanie się mowy dziecka, seminarium magisterskie.Pełni funkcję opiekuna roku na kierunku logopedia oraz kierunkowego opiekuna praktyk logopedycznych.

Brała udział w ponad 30 konferencjach naukowych i seminariach, opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym:

 1. Kaźmierczak M., 2006, Czy muszą straszyć demony recytacji? [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń, s. 117-125.
 2. Kaźmierczak M., 2014, Przydatność wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie głosu studentów specjalizacji nauczycielskiej, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, cz. 1, red. I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, B. Jarosz, M. Ausza, Lublin, s. 51-59.
 3. Kaźmierczak M., 2015, Kiedy dyzartryk komunikuje się ze światem – spojrzenie logopedy na film „Afonia i pszczoły” J.J. Kolskiego, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin, s. 147-156.
 4. Kaźmierczak M., 2016, Technika mówienia a kompetencje językowo-komunikacyjne nauczyciela i ucznia, „Litteraria Copernicana. Tekst i głos. Studia”, red. D. Kaja, P. Tański, nr 1(17), s. 143-152 [DOI:http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.010]
 5. Gacka E., Kaźmierczak M., 2016, O potrzebie wypracowania modelu współpracy logopedy i ortodonty. Perspektywa logopedyczna, „Stomatologia Współczesna”, nr 1(23) (styczeń-luty), s. 51-56.
 6. Kaźmierczak M., 2016, Ocena pacjentów z zaburzeniami głosu za pomocą Voice Handicap Index (VHI) na tle innych metod diagnostycznych, „Studia Pragmalingwistyczne” t. VIII, cz. 1. s. 117-126, cz. 2 s. 127-138.
 7. Kaźmierczak M., 2016, Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87-97 [http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/uploads/pedagogika_25,nr1.pdf].
 8. Kaźmierczak M., 2016, Dialogiczna relacja logopedy i pacjenta, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-17.
 9. Gacka E., Kaźmierczak M., 2017, Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 31-42 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2544-7238.01.04].
 10. Kaźmierczak, 2017, „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, Łódź, 14 października 2017 r. (sprawozdanie z konferencji naukowej), „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 167-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2544-7238.01.15]
 11. Kaźmierczak M., Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym [w druku]
 12. Kaźmierczak M., Znaczenie gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych [w druku]
 13. Kaźmierczak M., Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie [w druku]
 14. Kaźmierczak M., Jąkający się na maturze ustnej. Przygotowanie, przebieg egzaminu [w druku]
 15. Kaźmierczak M., Binarna i ternarna relacja uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii [w druku]
 16. Kaźmierczak M., Samoocena funkcjonalnego stanu głosu. Wstępne wnioski z badań studentów logopedii i filologii UŁ [w druku]