dr Monika Kaźmierczak

Sobota, 25 Listopada 2017

kontakt e-mail: monika.kazmierczak@uni.lodz.pl

Doktor Monika Kaźmierczak pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta od 2015 roku, w latach 2004-2015 była pracownikiem Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 r. na podstawie rozprawy Pod okiem pamięci. Miejsce Słowackiego w wybranych programach i podręcznikach szkoły polskiej XX wieku, której promotorem była prof. dr hab. Teresa Świętosławska.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Doktor koncentrują się wokół zagadnień związanych z profilaktyką logopedyczną, logopedią artystyczną (m.in. emisja i higiena głosu, technika mówienia), kompetencjami i sprawnościami językowo-komunikacyjnymi dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pani Doktor prowadzi zajęcia na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia: wstęp do logopedii, teoria zaburzeń mowy, kształtowanie się mowy dziecka, seminarium magisterskie.Pełni funkcję opiekuna roku na kierunku logopedia oraz kierunkowego opiekuna praktyk logopedycznych.

Brała udział w ponad 30 konferencjach naukowych i seminariach, opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym:

 1. Czy muszą straszyć demony recytacji? [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II) pod red. K. Lange, W. Sawryckiego i P. Tańskiego, Toruń 2006, s. 117-125.
 2. Przydatność wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie głosu studentów specjalizacji nauczycielskiej, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, cz. 1, pod red. I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, B. Jarosz, M. Ausza, Lublin 2014, s. 51-59.
 3. Kiedy dyzartryk komunikuje się ze światem – spojrzenie logopedy na film „Afonia i pszczoły” J.J. Kolskiego, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 147-156.
 4. Technika mówienia a kompetencje językowo-komunikacyjne nauczyciela i ucznia, „Litteraria Copernicana. Tekst i głos. Studia” pod red. D. Kaji, P. Tańskiego, 2016, nr 1(17), s. 143-152 [DOI:http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.010]
 5. O potrzebie wypracowania modelu współpracy logopedy i ortodonty. Perspektywa logopedyczna, „Stomatologia Współczesna” 2016, nr 1(23) (styczeń-luty), s. 51-56.
 6. Ocena pacjentów z zaburzeniami głosu za pomocą Voice Handicap Index (VHI) na tle innych metod diagnostycznych, „Studia Pragmalingwistyczne” 2016, t. VIII, cz. 1. s. 117-126, cz. 2 s. 127-138.
 7. Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 1, s. 87-97 [http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/uploads/pedagogika_25,nr1.pdf]
 8. Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie [w druku]
 9. Jąkający się na maturze ustnej. Przygotowanie, przebieg egzaminu [w druku]
 10. Binarna i ternarna relacja uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii [w druku]
 11. Samoocena funkcjonalnego stanu głosu. Wstępne wnioski z badań studentów logopedii i filologii UŁ [w druku]
 12. Wykorzystywanie gestów fonicznych w postępowaniu logopedycznym [w druku]