dr Monika Kaźmierczak

Czwartek, 01 Października 2020

kontakt e-mail: monika.kazmierczak@uni.lodz.pl

Doktor Monika Kaźmierczak pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta od 2015 roku, w latach 2004-2015 była pracownikiem Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Prowadzi terapię logopedyczną w Laboratorium Logopedycznym działającym na Wydziale Filologicznym UŁ, pracuje też jako logopedka w jednym z łódzkich przedszkoli. Pani Doktor prowadzi zajęcia na studiach dziennych na kierunkach logopedia z audiologią i logopedia, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych logopedii medialnej z logopedią ogólną.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Doktor koncentrują się wokół zagadnień związanych z interakcją komunikacyjno-językową, szczególnie komunikacją w przestrzeni edukacyjnej (na różnych poziomach kształcenia) oraz dyskursem zaburzonym. Pani Doktor brała czynny udział w ponad 30 konferencjach naukowych i seminariach, opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest sekretarzem redakcji czasopisma „Logopaedica Lodziensia”, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

WYBRANE PUBLIKACJE

Redakcja:

 1. Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, 222.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Kaźmierczak M., 2020, Konceptualizacje głosu (w druku)
 2. Dłużewska-Owczarek H., Kaźmierczak M., 2020, Language Activity of a 3-year-old Child in Interaction with Adults. A Case Study (w druku)
 3. Kaźmierczak M., 2020, Czym jest komunikacja? Dociekania z dziećmi przedszkolnymi (w druku)
 4. Gacka E., Kaźmierczak M., Sujecka-Brzóska A., 2020, Propozycja modelu współpracy logopedy i ortodonty (w druku)
 5. Kaźmierczak M., Wichurska K., 2019, The specificity and determinants of speech-language therapy with a patient after ischemic stroke. Case study, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” (w druku).
 6. Kaźmierczak M., 2019, Słabowidzący aktywnym uczestnikiem komunikacji. Możliwości wsparcia ucznia w przestrzeni ogólnodostępnej szkoły średniej, „Logopedia”, nr 48(1), s. 411-430.
 7. Haniszewska K., Kaźmierczak M., 2019, Higiena głosu artystów scenicznych. Doniesienia z badań, „Logopaedica Lodziensia”, nr 3, s. 93-116, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2544-7238.03.07
 8. Kaźmierczak M., 2018, Types and Functions of Phonic Gestures Applied in Speech Therapy, “Logopedia” (english edition), t. 47 (1), s. 277-287.
 9. Kaźmierczak M., 2018, Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym, „Logopedia”, t. 47 (1), s. 311-321.
 10. Kaźmierczak M., 2018, Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych, [w:] Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź, 131-140.
 11. Gacka E., Kaźmierczak M., 2018, Wprowadzenie, [w:] Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź, 9-13.
 12. Kaźmierczak M., 2018, Jąkający się na maturze ustnej. Przygotowanie, przebieg egzaminu, „Forum Logopedyczne”, nr 26, s. 175-186.
 13. Kaźmierczak M., 2018, Samoocena jako jeden z wyznaczników efektywności kształcenia i rehabilitacji głosu, „Nowa Audiofonologia”, t. 7, nr 1 (marzec), s. 98-99 [streszczenie].
 14. Kaźmierczak M., 2018, Wpływ zaburzeń głosu na jakość interakcji komunikacyjnej w ocenie studentów kierunków filologicznych, „Otorynolaryngologia”, t. 17, nr 1, s. 29-35.
 15. Kaźmierczak M., 2018, Binary and Ternary Relation of Participants of the Diagnostic and Therapeutic Process in Speech-language Pathology, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” (english edition), nr 20, s. 153-169
 16. Kaźmierczak M., Wichurska K., 2018, Dynamika obrazu zaburzeń mowy u pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku, „Otorynolaryngologia”, tom 17, nr 2, s. 72-79.
 17. Kaźmierczak M., 2018, Binarna i ternarna relacja uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 20, s. 143-159.
 18. Gacka E., Kaźmierczak M., 2017, Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 31-42 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2544-7238.01.04].
 19. Kaźmierczak, 2017, „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, Łódź, 14 października 2017 r. (sprawozdanie z konferencji naukowej), „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 167-170 [DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2544-7238.01.15]
 20. Kaźmierczak M., 2017, Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, t. XVI, nr 2, s. 333-346 [DOI: 10.23734/wwr20172.333.346].
 21. Kaźmierczak M., 2016, Technika mówienia a kompetencje językowo-komunikacyjne nauczyciela i ucznia, „Litteraria Copernicana. Tekst i głos. Studia”, red. D. Kaja, P. Tański, nr 1(17), s. 143-152 [DOI:http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.010]
 22. Gacka E., Kaźmierczak M., 2016, O potrzebie wypracowania modelu współpracy logopedy i ortodonty. Perspektywa logopedyczna, „Stomatologia Współczesna”, nr 1(23) (styczeń-luty), s. 51-56.
 23. Kaźmierczak M., 2016, Ocena pacjentów z zaburzeniami głosu za pomocą Voice Handicap Index (VHI) na tle innych metod diagnostycznych, „Studia Pragmalingwistyczne” t. VIII, cz. 1. s. 117-126, cz. 2 s. 127-138.
 24. Kaźmierczak M., 2016, Świadomość celu w pracy logopedy i pacjenta z zaburzeniami głosu, „Pedagogika”, t. XXV, nr 1, s. 87-97 [http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/uploads/pedagogika_25,nr1.pdf].
 25. Kaźmierczak M., 2016, Dialogiczna relacja logopedy i pacjenta, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-17.
 26. Kaźmierczak M., 2014, Przydatność wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie głosu studentów specjalizacji nauczycielskiej, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, cz. 1, red. I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, B. Jarosz, M. Ausza, Wyd. UMCS, Lublin, s. 51-59.
 27. Kaźmierczak M., 2006, Czy muszą straszyć demony recytacji? [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Wyd. UMK, Toruń, s. 117-125.