dr Justyna Antczak-Kujawin

Czwartek, 01 Października 2020

 

Kontakt: justyna.antczak@uni.lodz.pl

 

dr Justyna Antczak-Kujawin – językoznawca, logopeda, surdologopeda – pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego od 2016 r. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku logopedia z audiologią (m.in. zaburzenia mowy w demencji, podstawy audiofonologii, diagnostyka przesiewowa i protezowanie słuchu) oraz logopedia (m.in. zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych). W ramach Laboratorium logopedycznego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii, udziela pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię logopedyczną. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2019 r. na podstawie rozprawy „Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim”, której promotorem była prof. UŁ dr hab. Irena Jaros, a promotorem pomocniczym dr Ewa Gacka.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Justyny Antczak-Kujawin koncentrują się wokół zagadnień związanych z diagnozą i terapią logopedyczną osób w wieku senioralnym z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych oraz osób z zaburzeniami słuchu, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Jako logopeda i surdologopeda pracuje z osobami z uszkodzeniami słuchu oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji (dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, afazją i dyzartrią). Ponadto prowadzi terapię logopedyczną osób wieku senioralnym z zaburzeniami mowy w demencji i różnych chorobach neurodegeneracyjnych.

 

Publikacje

 1. Mowa „warszawiaków” w wybranych felietonach Stefana „Wiecha” Wiecheckiego [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Łódź 2015, s. 286-295.
 2. Przegląd narzędzi służących do diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu z perspektywy logopedy [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V, red. J. Leśny i J. Nyćkowiak, Poznań 2016, s. 54-60.
 3. Trudności komunikacyjne w zespole otępiennym – studium przypadku, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” nr 25/1, Kielce 2016, s. 33-41.
 4. Kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka autystycznego – studium przypadku [w:] Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, Kielce 2017, s. 85-91.
 5. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku, „Logopaedica Lodziensia” 2017, nr 1, s. 11-20.
 6. Ocena rozwoju sprawności komunikacyjnych dziecka z prelingwalnym głębokim uszkodzeniem narządu słuchu – studium przypadku, „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” 2017, nr 3, t. 16, s. 119-124.
 7. O metodach badań sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu – z perspektywy logopedy, „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2017, nr 2 (14): Oczekiwana starość, s. 118-128, DOI 10.24917/24500232.132.8.
 8. Zaburzenia semantyki frazeologizmów u osób w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego. Wstępne wyniki badań [w:] Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. M. Kaźmierczak, E. Gacka, Łódź 2018, s. 35-46.
 9. Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 3-6 lat z zaburzeniami artykulacji – doniesienia z badań, „Studia Pragmalingwistyczne” 2018, nr 10, s. 343-359.
 10. Zaburzenia przetwarzania słuchowego u osób starszych – wstępne wyniki badań, „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” 2018, nr 2, t. 17, s. 65-71.
 11. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego, „Logopaedica Lodziensia” 2018, nr 2, s. 11-22.
 12. Naming Disorders in Logopenic Variant Primary Progressive Aphasia: a Case Study, „Acta Neuropsychologica” 2019, nr 17 (1), s. 87-95.