dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Środa, 20 Czerwca 2018

Kontakt e-mail: izaejsmunt@wp.pl

Pani Doktor Izabela Ejsmunt-Wieczorek pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2008 obroniła doktorat pt. „Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych”. Tematyka planowanej rozprawy habilitacyjnej będzie dotyczyła zagadnień związanych z werbalnymi kategoriami aspektu i krotności w gwarach, polszczyźnie historycznej i współczesnej.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Doktor koncentrują się wokół zagadnień związanych ze słowotwórstwem   gwarowym (ze szczególnym uwzględnieniem derywatów  czasownikowych), etnolingwistycznych — badanie zjawisk kulturowych różnych warstw społecznych, także odmian środowiskowych polszczyzny ogólnej, stylizacji gwarowej
w środkach masowego przekazu oraz szeroko pojętej kultury słowa.

Pani Doktor prowadzi zajęcia z regionalnych odmiany polszczyzny, dialektologii z etno – i socjolingwistyką, językoznawstwa ogólnego, teorii językoznawczych; zagadnień poprawności językowej w teorii i praktyce; oraz zajęcia na specjalizacjach: m.in. przyczyny i diagnostyka zaburzeń mowy (dyslalia, dysglosja, jąkanie), pisma użytkowe, stylistyka komunikacji słownej.

Dr. Izabela Ejsmunt-Wieczorek brała udział w pracach nad „Kwestionariuszem do badań słowotwórstwa i słownictwa
w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego”. Była sekretarzem konferencji: „Język polski —  jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny” 15-16.11.2011r.

Pełniła funkcję opiekuna praktyk logopedycznych na specjalizacji: logopedia ogólna w latach 2010-2011.

Publikacje
Monografie:
Izabela Ejsmunt-Wieczorek, 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach poludniowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Łódź.

Artykuły:
O pewnych cechach słowotwórstwa gwarowego, 2006, Rozprawy Slawistyczne 20, UMCS, Lublin, s. 113-123,
Atrybutywny i ekspresywny charakter derywatów rzeczownikowych w gwarze Oleśnicy koło Poddębic, 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 44, s. 9-22, Semantyka barw wyrażana strukturami morfologicznymi czasownika w gwarach
południowomazowieckich, 2008, Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego, Olsztyn, t. 10, s. 49-56,
Sposoby wyrażania kategorii aspektu i krotności w gwarach południowomazowieckich a ich realizacje innogwarowe i ogólnopolskie, 2008, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 53, s. 79-90,
Semantyka prefiksu wy – w czasownikach gwarowych, 2009, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 54, s. 31-45,
Dyferencyjność gwarowego słowotwórstwa werbalnego, 2010, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 55, s. 61-70,
Przydatność źródeł gwarowych w badaniu słowotwórstwa czasowników, 2010,  Dialektolohiczni studiji, t.9: Zpozyczennia ta interferencija, Instytut ukrajinoznavstva NAN Ukrajiny, Lviv, s. 86-92,
Metody badawcze słowotwórstwa werbalnego w gwarach, 2011, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 56, s. 47-56,
O nieostrości granic słowotwórczych kategorii werbalnych w gwarach, 2012, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 58, s. 73-84.