dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Piątek, 24 Marca 2023

SYLWETKA NAUKOWA

Dane kontaktowe
e-mail: izaejsmunt@wp.pl |  izabela.ejsmunt@uni.lodz.pl

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek – językoznawca – dialektolog, logopeda – pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii od 2004 r. Prowadzi zajęcia językoznawcze i logopedyczne na kierunkach: filologia polska, logopedia z audiologią (studia licencjackie) oraz logopedia (studia magisterskie). Prowadzi również terapię logopedyczną w Laboratorium logopedycznym działającym na Wydziale Filologicznym UŁ.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Doktor koncentrują się wokół zagadnień związanych ze słowotwórstwem gwarowym (ze szczególnym uwzględnieniem derywatów  czasownikowych), etnolingwistycznych — badanie zjawisk kulturowych różnych warstw społecznych, odmian środowiskowych polszczyzny, szeroko pojętej kultury słowa oraz językoznawczych podstaw logopedii (słowotwórstwo czasowników w mowie dzieci, zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży, profilaktyka i terapia logopedyczna). Autorka  monografii „Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych”, za którą otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia, jak również kilkunastu artykułów poświęconych prefiksacji czasownika, kategoriom werbalnym oraz polisemii czasowników w gwarach.

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek brała udział w pracach nad „Kwestionariuszem do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego”. Była sekretarzem trzech konferencji naukowych: „Język polski —  jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi. W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny” (2011 r.), „Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna” (2016 r.) oraz „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach in memoriam Professoris Slavomiri Gala” (2018 r.).

Obecnie Pani Doktor pracuje nad rozprawą habilitacyjną Polisemia werbalna w  gwarach. Studium słowotwórczo-leksykalne oraz opracowuje zagadnienie aspektu czasownika w ujęciu temporalnym i geograficznym.

PUBLIKACJE

Monografie:

Izabela Ejsmunt-Wieczorek, 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Primum Verbum, Łódź

Wybrane artykuły:

 1. O pewnych cechach słowotwórstwa gwarowego, 2006, Rozprawy Slawistyczne 20, UMCS, Lublin, s. 113- 123.
 2. Atrybutywny i ekspresywny charakter derywatów rzeczownikowych w gwarze Oleśnicy koło Poddębic, 2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 44, s. 9-22.
 3. Semantyka barw wyrażana strukturami morfologicznymi czasownika w gwarach południowomazowieckich, 2008, „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego”, Olsztyn, t. 10, s. 49-56.
 4. Sposoby wyrażania kategorii aspektu i krotności w gwarach południowomazowieckich a ich realizacje innogwarowe i ogólnopolskie, 2008, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 53, s. 79-90.
 5. Semantyka prefiksu wy – w czasownikach gwarowych, 2009, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 54, s. 31-45.
 6. Dyferencyjność gwarowego słowotwórstwa werbalnego, 2010, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 55, s. 61-70.
 7. Przydatność źródeł gwarowych w badaniu słowotwórstwa czasowników, 2010,  [w:] Dialektolohiczni studiji, t.9: Zpozyczennia ta interferencija, Instytut ukrajinoznavstva NAN Ukrajiny, Lviv, s. 86-92.
 8. Metody badawcze słowotwórstwa werbalnego w gwarach, 2011, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 56, s. 47-56.
 9. O nieostrości granic słowotwórczych kategorii werbalnych w gwarach, 2012, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 58, s. 73-84.
 10. Motywacja czasowników w gwarach, 2015, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 61, s. 5-16.
 11. Verb wordbuilding in child’s speech development process, 2016, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w  logopedii, pod red. I. Jaros i R.Gliwy, Wyd. UŁ, s. 47-55.
 12. Tautologia przedrostków werbalnych w gwarach, 2016, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 63, s. 5-16.
 13. Polisemia werbalna w gwarach, 2017, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 64, s. 43-57.
 14. Uwagi o sposobach tworzenia czasowników denominalnych w gwarach, 2018, [w:] W świecie słów i znaczeń VIII. Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 11-23.
 15. Sposoby tworzenia czasownikowych gniazd słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym, 2018, [w:] Teoria i  praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-70.
 16. Werbalna kategoria kreatywna a kategoria aspektu i rezultatu czynności, 2019, „Prace Językoznawcze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn (w druku)
 17. Word formation and semantic functions of verbal polysemic formants in polish dialects, 2019, [w:] Gutiérrez Rubio, E., Grishchenko, E., Kruk, D., Speed, T., Týrová, Z., Wysocka, A. (Eds.), Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden, (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники.) (w druku)
 18. Pogranicze polisemii i homonimii werbalnej w gwarach polskich, 2019, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 68 (w druku)