dr hab. Renata Marciniak-Firadza

Sobota, 25 Listopada 2017

dr Renata Marciniak-Firadza

 

 

 

 

 

Kontakt e-mail: renata.marciniak7@wp.pl

 

Pani Doktor habilitowany Renata Marciniak-Firadza – językoznawca – dialektolog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii. Prowadzi zajęcia językoznawcze i logopedyczne na studiach I stopnia kierunku logopedia z audiologią (fonologia  i fonetyka języka polskiego, rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria) oraz na studiach II stopnia kierunku logopedia (oligofazja, mózgowe porażenie dziecięce, seminarium magisterskie). Prowadzi terapię logopedyczną w Laboratorium logopedycznym działającym na Wydziale Filologicznym UŁ.

Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Neurologopedia”.

Jest opiekunem Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Logopedycznego.

Jest opiekunem kierunkowym praktyk na kierunku logopedia z audiologią.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dialektologiczne, w szczególności badania nad morfologią gwarową oraz językoznawcze podstawy logopedii, w tym kompetencje słowotwórcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Jest autorem monografii poświęconych gwarom łowickim i nazwom osobowych wykonawców czynności w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego oraz ponad 40 artykułów. Za monografię „Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich” otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia.

Wzięła udział w 38 konferencjach  naukowych krajowych i międzynarodowych (również poza granicami kraju).

Jest członkiem Stowarzyszenia „Usłyszeć ciszę, zrozumieć dziecko z mutyzmem”.

 

Publikacje:

Pozycje książkowe:

 1. Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich, Łódź 2008.
 2. red. tomu Język polski u progu XXI wieku, Łódź 2008.
 3. Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, cz. I. Studium słowotwórczo-leksykalne, cz. II. Słownik, Łódź 2013.
 4. Gwara – Księżaków „język ojczysty”. Dziedzictwo regionu łowickiego, Łowicz 2014, cz. I. O gwarach łowickich, s. 5-16, Słownik gwar łowickich, s. 17-70.

Scan_Pic0088Scan_Pic0089

 

Artykuły:

 1. Gwara wsi Mastki w świetle dawniejszych i aktualnych badań (wybrane problemy), [w:] Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997, nr 2, s. 147-154,
 2. Ponowne badania gwar łowickich, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii. Red. Sławomir Gala. Łódź 1998, s. 133-142,
 3. Formanty przymiotnikowe określające barwy i ich odcienie w Łowickiem, [w:] Studia i Materiały Polonistyczne 1999, t. 4, s. 335-341,
 4. W sprawie pogranicznego charakteru gwar łowickich, Rozprawy Slawistyczne 19, UMCS 2002, s. 39-57,
 5. Dynamika zmian w gwarach łowickich, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie,  pod red. Sławomira Gali, Łódź 2002, s. 307-315,
 6. Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. XLVII, Łódź 2002, s. 89-100,
 7. Dialekt, gwara czy gwary łowickie?, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN t. XLVIII,   Łódź 2003, s. 87-94,
 8. O konstrukcjach typu zeszło się w Łowickiem, [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2004, s. 265-275,
 9. Uwarunkowania kulturowe zróżnicowania leksykalnego w gwarach łowickich, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2006, s. 181-190,
 10. Zróżnicowanie leksykalne nazw wybranych roślin w Łowickiem, [w:] Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. F. Czyżewskiego i D. Urban, Lublin 2006, s. 141-148
 11. Negatywne określenia ludzi w gwarach mazowiecko-małopolsko-wielkopolskiego pogranicza, [w:] Wyrażanie emocji, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2006, s. 413-420,
 12. Tabu językowe w kulturze ludowej Księżaków łowickich i językowe sposoby jego wyrażania, [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. F. Czyżewski, A. Tyrpa, Lublin 2008, s. 27-45.
 13. Określenia śmierci i umierania w inskrypcjach nagrobnych cmentarzy w Łowiczu i Złakowie Kościelnym, [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. F. Czyżewski, A. Tyrpa, Lublin 2008, s. 181-200.
 14. Zagadnienie pojemności kategorialnej w słowotwórstwie na przykładzie nazw wykonawców czynności i nazw wykonawców zawodów, [w:] Dialektna mowa. Suczasnij stan i dinamika w czasi, Kijów 2008, s. 53-54.
 15. W sprawie rozumienia nazw osobowych wykonawców czynności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LIII, Łódź 2008, s. 147-161.
 16. Naimienowanija proizwoditielej diejstwija i atributiwnyje imiena, [w:] Jazyk, soznanie, kommunikacija. Sbornik naucznych statiej, poswiaszczennyj pamiati zasłużennogo profiessora MGU Aleksandry Grigoriewny Szirokowoj, Moskwa 2009, s. 173-182.
 17. O pewnych typach derywacyjnych w gwarach pogranicza mazowiecko-małopolskiego (na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności), [w:] Stratiegii issledowanija jazykowych jedinic. Matieriały Twierskoj mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencii (Twier, 22-23 maja 2009), red. I. M. Ganżina, Twier 2009, s. 42-47.
 18. Zagadnienie wielomotywacyjności w słowotwórstwie na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LIV, Łódź 2009, s. 87-95.
 19. Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach i w polszczyźnie ogólnej, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LV, Łódź 2010, s. 137-152.
 20. Językoznawcze i kulturowe przesłanki uprawiania dialektologii w bliższej i dalszej perspektywie, [w:] Łódzka Szkoła Dialektologii, Łódź 2010, s. 19-27.
 21. Zagadnienie centrum i peryferii w słowotwórstwie nazw osobowych wykonawców czynności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LVI, Łódź 2011, s. 105-121.
 22. Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, red. Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek, Katowice 2012, s. 449-462.
 23. Wariantywność gwarowych formacji słowotwórczych na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LVIII, Łódź 2012, s. 209-222.
 24. O niektórych nazwach drzew i krzewów w gwarach małopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza językowego (etymologia i geografia lingwistyczna), „Aktualnyje probliemy dialektologii narodow Rossii. Matieriały XII regionalnoj konfieriencii (Ufa, 27-28 nojabria 2012g.), Ufa 2012, s. 124-129.
 25. Izbrannyje zaimstwowanija iz wostocznosławianskich jazykow v polskich dialektach, „„Sławianskie jazyki i kultury: proszłoje, nastojaszczeje, buduszczeje”, Irkuck 2013, s. 180-185.
 26. Zagadnienie polisemii rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. Piotr Żmigrodzki, Sylwia Przęczek-Kisielak, Kraków 2014, s. 427-437.
 27. Prof. zw. dr hab. Sławomir Gala (9 VI 1944 – 11 XII 2013), Prace Językoznawcze   z. XVI/1, 2014, s. 5-8.
 28. Działalność dydaktyczna i organizacyjna w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Sławomir Gala. Sylwetki Łódzkich Uczonych, nr 117, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 25-33.
 29. Kategoria słowotwórcza nomina agentis w perspektywie historycznej, [w:] Słowotwórstwo dawne i współczesne. Materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, E. Badydy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 165-175.
 30. Przezwiska mieszkańców wybranych wsi w parafii Złaków Kościelny, w gminie Chąśno, powiat łowicki, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, pod red. F. Czyżewskiego, M. Olejnika, A. Pihan-Kijasowej, Wyd. Polihymnia, Lublin-Włodawa 2015, s. 227-235.
 31. Inskrypcje nagrobne cmentarza prawosławnego w Łowiczu jako komunikat językowy, [w:] Культурные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / Под ред. Е.Е.Стефанского. – Самара: Изд-во СаГА, 2015, s. 64-71.
 32. Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków łowickich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXIII, Łódź 2016, s. 53-68.
 33. Atrybutywne nazwy wykonawców czynności jako przykład derywatów nieprototypowych, (w:) Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red.  F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 69-84.
 34. Udział obocznych podstaw werbalnych w tworzeniu derywatów agentywnych, (w:) Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego.  Materiały siódmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, E. Badydy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 166-173.
 35. O praktycznych możliwościach wykorzystania wybranych technik/metod NLP w terapii logopedycznej (w druku).
 36. Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie nazw określających człowieka wolno  i niedbale pracującego  w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego (w druku).
 37. Charaszaj, czyszczacz, kastrun, krasacz, misiak… Kilka uwag o leksykalnym i słowotwórczym zróżnicowaniu nazw człowieka kastrującego zwierzęta (na przykładzie gwar małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego) (w druku).

 

Recenzje:

 1. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 1-7, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań 1994-1996, [w:] Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997, nr 1, s. 285-289.

 

DZIAŁALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA:

Logopeda pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z pacjentami z zaburzeniami mowy (ORM, dyslalia).

 

Udział w konferencjach logopedycznych:

 1. rok 2011 – udział w konferencji naukowej pt. „Nowa Logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”, zorganizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Oddział Małopolski
 2. rok 2013 – udział w konferencji naukowej pt. „Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. rok 2013 – udział w konferencji naukowej pt. „Interdyscyplinarność w logopedii”, zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW w Bydgoszczy oraz Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z referatem: Diagnoza idiolektu pacjenta, czyli dlaczego logopedzie potrzebna jest wiedza o regionalnym zróżnicowaniu polszczyzny.
 4. rok 2013 – udział w Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym pt. „Metodologia badań logopedycznych”, zorganizowanym przez Katedrę Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. rok 2015 – udział w krajowej konferencji logopedycznej pt. „Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii”, zorganizowanej przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, z referatem: Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. rok 2015 – udział w międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, z referatem: Czy NLP może być jednym z elementów terapii pacjenta z dyslalią wieloraką, dysleksją i zaburzeniami emocjonalnymi?
 7. rok 2016 – udział w I Łódzkim Seminarium Logopedycznym, zorganizowanym przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii, z referatem: Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

 

Udział w szkoleniach, warsztatach:

 1. Terapia komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem, Bydgoszcz 2013
 2. Warsztaty technik relaksacyjnych, Łódź 2013
 3. Warsztaty emisji głosu, Łódź 2013
 4. Praktyczne elementy metod Sanio i Funkcjonalnej terapii głosu, Toruń 2013
 5. Techniki relaksacyjne oraz modulacja w oparciu o ISO – Level J. Josta, Toruń 2013
 6. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu, Łódź 2014
 7. Gry i zabawy rozwijające słuch fonematyczny dzieci w edukacji elementarnej, Łódź 2014
 8. Jak pomóc dzieciom w nauce czytania?, Łódź 2015
 9. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Łódź 2015
 10. Strategie wywoływania głosek, Łódź 2015
 11. Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Łódź 2015, I-II stopień
 12. Rehabilitacja głosu i oddychania u chorych po całkowitej laryngektomii z wykorzystaniem Systemu Provox, Łódź 2015
 13. Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie, Łódź 2015, I stopień

 

Artykuły logopedyczne:

 1. Diagnoza idiolektu pacjenta, czyli dlaczego logopedzie potrzebna jest wiedza o regionalnym zróżnicowaniu polszczyzny, [w:] Interdyscyplinarność w logopedii, red. A. Hamerlińska-Latecka, Małgorzata Karwowska, Gliwice 2014, s. 139-154.
 2. Oddziaływanie subkodu pisanego na mówiony, czyli o tendencjach w komunikowaniu się współczesnych Polaków, [w:] Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, red. naukowa Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński, Toruń 2014, s. 13-23.
 3. Elementy metody werbotonalnej w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 69-78.