dr hab. Katarzyna Sicińska

Środa, 20 Czerwca 2018

 

dr Katarzyna Sicińska

dr hab. Katarzyna Sicińska

 

 Kontakt: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

 

 

 

Dr hab. Katarzyna Sicińska pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku adiunkta. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera”, której promotorem była prof. dr hab. Anna Strokowska. W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)”.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Katarzyny Sicińskiej skupiały się początkowo na stylistyce tekstów artystycznych, zwłaszcza na problemach stylizacji językowej i funkcjach gwary w literaturze, a ponadto obejmowały problemy kultury języka polskiego. W ostatnich latach zainteresowania te poszerzyły się o nowe sfery badawcze, takie jak historia polszczyzny kresowej, język i styl dawnej epistolografii, a także onomastyka literacka.

Dr hab. Katarzyna Sicińska prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska (m.in. dialektologia, język i kultura regionu, gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs., teorie językoznawcze) oraz na kierunku logopedia   z audiologią (praktyczna stylistyka, psycholingwistyka).

Od 2015 r. pełni ponownie funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii (funkcję tę sprawowała również w latach 2006-2009).

Od 2014 r. jest sekretarzem redakcji czasopisma Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

PUBLIKACJE

Książki:

1. Kultura języka polskiego, Warszawa 2005 (współautorzy: Stanisław Frycie, Marian Jurkowski).

2. Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, Łódź 2009.

3. Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź 2013.

Scan_Pic0075

Artykuły:

1. Modyfikacja tekstu folklorystycznego w opowiadaniu z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. Sławomir Gala, Łódź 1998, s. 343–353.

2. O sposobach wartościowania w tekstach o funkcji nakłaniającej (na przykładzie tekstów politycznych), „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, „Folia Linguistica” 39, s. 103–123.

3. Styl opisu postaci w zbiorze opowiadań Ukrainki Michała Czajkowskiego, [w:] Polska – Ukraina: dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29–30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, red. Wojciech Piotrowski, Piotrków Trybunalski 2005, s. 35–57.

 4. Językowe środki kreacji narratora ludowego w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2005, t. 50, s.137–149.

5. Środki emotywne w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. Krystyna Wojtczuk, Violetta Machnicka, Siedlce 2006, s. 219–232.

6. Językowe wykładniki stylizacji eposowej w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Studia i Materiały Polonistyczne” Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2007, t. 7, s. 199–207.

7. Frazeologizmy zawierające leksemy życie/śmierć oraz żyć/umierać (na materiale najnowszych słowników języka polskiego), [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. Feliks Czyżewski, Anna Tyrpa, Lublin 2008, s. 211–221.

8. Problematyka dialektologiczna w badaniach stylistycznych utworu literackiego, [w:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі (До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка), Київ 2008, с. 172–174.

9. Dialektologiczne aspekty analizy stylistycznej (na przykładzie cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2008, t. 53, s. 175–190.

10. Językowe wyznaczniki gawędowości w zbiorze Gawędy Michała Czajkowskiego, [w:] Problemy semantyki i stylistyki tekstu, red. Jan Sosnowski, Łódź 2009, s. 301–313.

11. Właściwości językowe listów Anny i Elżbiety Mniszchówien z lat 1722-1746, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2009, t. 54, s. 171–188.

12. Polszczyzna Antoniny Zamoyskiej w listach do Józefa Wandalina i Konstancji Mniszchów, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2010, t. 55, s. 213–229.

13. Językoznawcze i kulturowe przesłanki uprawiania dialektologii w bliższej i dalszej perspektywie, [w:] Łódzka szkoła dialektologiczna, red. Ewa Marynowicz-Hetka, Łódź 2010, s. 19–27 (seria: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi Akademickiej) (współautorka: Renata Marciniak)

14. Funkcje nazw geograficznych w cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2011, t. 56, s. 139–161.

15. Realizacja spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie południowokresowej XVII–XVIII wieku (na materiale epistolarnym), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. 58, s. 301–316.

16. Słownictwo gwarowe na tle innych warstw leksykalnych utworu literackiego (na przykładzie cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2014, t. 60, s. 263–281.

17. Kalendarium życia i pracy zawodowej, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 11–14.

18. Bibliografia prac, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 55–68.

19. Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624-1629, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2015, t. 61, s. 199–220.

20. Od gramoty do ramoty. Z dziejów wyrazu w polszczyźnie, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa 2015, s. 127–147.

21. Pisanie, litera, gramota… O nazwach listu w polszczyźnie XVII i XVIII wieku, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 2, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda, Kraków 2016, s. 263–286.

22. Nazwy związane z pożywieniem w XVII- i XVIII-wiecznych listach autorów z Kresów Południowo-Wschodnich, [w:] Dialog z tradycją, t. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń, Kraków 2016, s. 163–190.

23. Archaizmy fleksyjne w polszczyźnie południowokresowej XVII i XVIII wieku, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. nauk., Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak, Lublin 2016, s. 39–55.

24. Miły Sowietniku, szary Kocie, zielona Żabko, kochana Betsy…, czyli jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2016, z. 50, s. 199–222.

25. Formuły salutacyjne w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek), [w:] Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra 2017 („Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2016), s. 225–249.

26. Konstrukcje typu niedziel dwie – przejaw analogii czy rezultat wpływu obcego?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 2017, t. 51 (2), s. 113–128.

27. Formuły subskrypcji w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek). Cz. 1, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VII: Literatura, historia, język, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Kraków 2017, s. 277–298.

28. Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej (w druku).

29. Jak badać polszczyznę południowokresową XVII i XVIII wieku? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej (w druku).

30. Z historii i metodologii badań nad polszczyzną południowokresową XVII i XVIII wieku (w druku).

31. Między regionalnością a uniwersalizmem. O języku i stylu ludowych pieśni zbójnickich (w druku).

 

Redakcje:

1. Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, ss. 79 (współred.)