prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska

Czwartek, 01 Października 2020

 

dr Katarzyna Sicińska

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska

 

 Kontakt: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

 Dyżury – pokój 3.68 , tel. 42 665 52 24

 

 

Dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera” (promotorką doktoratu była prof. dr hab. Anna Strokowska). W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)”.

 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska (m.in. dialektologia, język i kultura regionu, gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs., teorie językoznawcze) oraz na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia (językoznawcze podstawy logopedii, lingwistyczne metody w logopedii, regionalne odmiany polszczyzny, praktyczna stylistyka, psycholingwistyka).

Zainteresowania naukowe prof. K. Sicińskiej koncentrują się wokół następujących zagadnień: historia polszczyzny południowokresowej, język i styl dawnej epistolografii, stylistyka tekstów artystycznych (m.in. stylizacja gwarowa w literaturze), onomastyka literacka, kultura języka polskiego.

Od 2015 r. pełni ponownie funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii (funkcję tę sprawowała również w latach 2006-2009).

Od 2014 r. jest członkiem redakcji czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (w latach 2014-2019 – sekretarz redakcji i redaktor tematyczny, od roku 2019 – zastępca redaktora naczelnego).

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


PUBLIKACJE

Książki:

1. Kultura języka polskiego, Warszawa 2005 (współautorzy: Stanisław Frycie, Marian Jurkowski).

2. Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, Łódź 2009.

3. Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź 2013.

Scan_Pic0075


Artykuły:

1. Modyfikacja tekstu folklorystycznego w opowiadaniu z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. Sławomir Gala, Łódź 1998, s. 343–353.

2. O sposobach wartościowania w tekstach o funkcji nakłaniającej (na przykładzie tekstów politycznych), „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, „Folia Linguistica” 39, s. 103–123.

3. Styl opisu postaci w zbiorze opowiadań Ukrainki Michała Czajkowskiego, [w:] Polska – Ukraina: dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29–30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, red. Wojciech Piotrowski, Piotrków Trybunalski 2005, s. 35–57.

 4. Językowe środki kreacji narratora ludowego w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2005, t. 50, s.137–149.

5. Środki emotywne w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. Krystyna Wojtczuk, Violetta Machnicka, Siedlce 2006, s. 219–232.

6. Językowe wykładniki stylizacji eposowej w opowiadaniach z cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Studia i Materiały Polonistyczne” Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2007, t. 7, s. 199–207.

7. Frazeologizmy zawierające leksemy życie/śmierć oraz żyć/umierać (na materiale najnowszych słowników języka polskiego), [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. Feliks Czyżewski, Anna Tyrpa, Lublin 2008, s. 211–221.

8. Problematyka dialektologiczna w badaniach stylistycznych utworu literackiego, [w:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі (До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка), Київ 2008, с. 172–174.

9. Dialektologiczne aspekty analizy stylistycznej (na przykładzie cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2008, t. 53, s. 175–190.

10. Językowe wyznaczniki gawędowości w zbiorze Gawędy Michała Czajkowskiego, [w:] Problemy semantyki i stylistyki tekstu, red. Jan Sosnowski, Łódź 2009, s. 301–313.

11. Właściwości językowe listów Anny i Elżbiety Mniszchówien z lat 1722-1746, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2009, t. 54, s. 171–188.

12. Polszczyzna Antoniny Zamoyskiej w listach do Józefa Wandalina i Konstancji Mniszchów, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2010, t. 55, s. 213–229.

13. Językoznawcze i kulturowe przesłanki uprawiania dialektologii w bliższej i dalszej perspektywie, [w:] Łódzka szkoła dialektologiczna, red. Ewa Marynowicz-Hetka, Łódź 2010, s. 19–27 (seria: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi Akademickiej) (współautorka: Renata Marciniak)

14. Funkcje nazw geograficznych w cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2011, t. 56, s. 139–161.

15. Realizacja spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie południowokresowej XVII–XVIII wieku (na materiale epistolarnym), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. 58, s. 301–316.

16. Słownictwo gwarowe na tle innych warstw leksykalnych utworu literackiego (na przykładzie cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2014, t. 60, s. 263–281.

17. Kalendarium życia i pracy zawodowej, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 11–14.

18. Bibliografia prac, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 55–68.

19. Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624-1629, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2015, t. 61, s. 199–220.

20. Od gramoty do ramoty. Z dziejów wyrazu w polszczyźnie, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa 2015, s. 127–147.

21. Pisanie, litera, gramota… O nazwach listu w polszczyźnie XVII i XVIII wieku, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 2, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda, Kraków 2016, s. 263–286.

22. Nazwy związane z pożywieniem w XVII- i XVIII-wiecznych listach autorów z Kresów Południowo-Wschodnich, [w:] Dialog z tradycją, t. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń, Kraków 2016, s. 163–190.

23. Archaizmy fleksyjne w polszczyźnie południowokresowej XVII i XVIII wieku, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. nauk., Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak, Lublin 2016, s. 39–55.

24. Miły Sowietniku, szary Kocie, zielona Żabko, kochana Betsy…, czyli jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2016, z. 50, s. 199–222.

25. Formuły salutacyjne w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek), [w:] Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra 2017 („Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2016), s. 225–249.

26. Konstrukcje typu niedziel dwie – przejaw analogii czy rezultat wpływu obcego?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 2017, t. 51 (2), s. 113–128.

27. Formuły subskrypcji w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek). Cz. 1, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VII: Literatura, historia, język, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Kraków 2017, s. 277–298.

28. Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. Magdalena Pastuch i Mirosława Siuciak, przy współpracy Kingi Wąsińskiej i Wioletty Wilczek, Katowice 2018, s. 415-435.

29. Jak badać polszczyznę południowokresową XVII i XVIII wieku? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź 2018, s. 11-42.

30. Z historii badań nad polszczyzną południowokresową XVII i XVIII wieku, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Renata Przybylska, Maciej Rak, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Kraków 2018, s. 289-302.

31. Regionalne i ponadregionalne cechy podhalańskich pieśni zbójnickich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 2018, t. 65, s. 155-180. http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php

32. Formuła wyrażania szacunku w strukturze osiemnastowiecznego listu polskiego, „LingVaria” XIV (2019), nr 2 (28), s. 107-119; https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.07; http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/

33. Tytuły utworów w cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera — struktura syntaktyczno-semantyczna, uwarunkowania stylistyczne i tekstowe, funkcje, „Onomastica” LXIII, 2019, s. 181-207; http://dx.doi.org/10.17651/; https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php

34. O Sabałowej bajce Henryka Sienkiewicza słów kilka (ujęcie językoznawcze), [w:] Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka, red. Magdalena Pietrzak, Agata Zalewska, Warszawa 2019, s. 117- 134.


Redakcje:

1. Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, ss. 79 (współred.)