prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska

Piątek, 24 Marca 2023

 

 

 

Kontakt: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

 Dyżury – pokój 3.68 , tel. 42 665 52 24

 

 

 

 

Dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera” (promotorką doktoratu była prof. dr hab. Anna Strokowska). W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)”.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska (m.in. dialektologia, język i kultura regionu, gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs., teorie językoznawcze) oraz na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia (językoznawcze podstawy logopedii, lingwistyczne metody w logopedii, regionalne odmiany polszczyzny, praktyczna stylistyka, psycholingwistyka).

Zainteresowania naukowe prof. K. Sicińskiej koncentrują się wokół następujących zagadnień: historia polszczyzny południowokresowej, język i styl dawnej epistolografii, stylistyka tekstów artystycznych (m.in. stylizacja gwarowa w literaturze), onomastyka literacka, kultura języka polskiego.

Od 2015 r. pełni ponownie funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii (funkcję tę sprawowała również w latach 2006-2009).

Od 2014 r. jest członkiem redakcji czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (w latach 2014-2019 – sekretarz redakcji i redaktor tematyczny, od roku 2019 – zastępca redaktora naczelnego).

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


PUBLIKACJE

Książki:

1. Kultura języka polskiego, Warszawa 2005 (współautorzy: Stanisław Frycie, Marian Jurkowski).

2. Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, Łódź 2009.

3. Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź 2013.

Scan_Pic0075


Artykuły:

 1. Modyfikacja tekstu folklorystycznego w opowiadaniu z cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. Sławomir Gala, Łódź 1998, s. 343–353.
 2. O sposobach wartościowania w tekstach o funkcji nakłaniającej (na przykładzie tekstów politycznych), „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, „Folia Linguistica” 39, s. 103–123.
 3. Styl opisu postaci w zbiorze opowiadań „Ukrainki” Michała Czajkowskiego, [w:] Polska – Ukraina: dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29–30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, red. Wojciech Piotrowski, Piotrków Trybunalski 2005, s. 35–57.
 4. Językowe środki kreacji narratora ludowego w opowiadaniach z cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2005, t. 50, s.137–149.
 5. Środki emotywne w opowiadaniach z cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. Krystyna Wojtczuk, Violetta Machnicka, Siedlce 2006, s. 219–232.
 6. Językowe wykładniki stylizacji eposowej w opowiadaniach z cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, „Studia i Materiały Polonistyczne” Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2007, t. 7, s. 199–207.
 7. Frazeologizmy zawierające leksemy życie/śmierć oraz żyć/umierać (na materiale najnowszych słowników języka polskiego), [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. Feliks Czyżewski, Anna Tyrpa, Lublin 2008, s. 211–221.
 8. Problematyka dialektologiczna w badaniach stylistycznych utworu literackiego, [w:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі (До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка), Київ 2008, с. 172–174.
 9. Dialektologiczne aspekty analizy stylistycznej (na przykładzie cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2008, t. 53, s. 175–190; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/64/67
 10. Językowe wyznaczniki gawędowości w zbiorze „Gawędy” Michała Czajkowskiego, [w:] Problemy semantyki i stylistyki tekstu, red. Jan Sosnowski, Łódź 2009, s. 301–313.
 11. Właściwości językowe listów Anny i Elżbiety Mniszchówien z lat 1722-1746, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2009, t. 54, s. 171–188; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/63/66
 12. Polszczyzna Antoniny Zamoyskiej w listach do Józefa Wandalina i Konstancji Mniszchów, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2010, t. 55, s. 213–229; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/62/65
 13. Językoznawcze i kulturowe przesłanki uprawiania dialektologii w bliższej i dalszej perspektywie, [w:] Łódzka szkoła dialektologiczna, red. Ewa Marynowicz-Hetka, Łódź 2010, s. 19–27 (seria: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi Akademickiej) (współautorka: Renata Marciniak)
 14. Funkcje nazw geograficznych w cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2011, t. 56, s. 139–161; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/61/64
 15. Realizacja spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie południowokresowej XVII–XVIII wieku (na materiale epistolarnym), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. 58, s. 301–316; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/59/62
 16. Słownictwo gwarowe na tle innych warstw leksykalnych utworu literackiego (na przykładzie cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2014, t. 60, s. 263-281; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/57/60
 17. Kalendarium życia i pracy zawodowej, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 11-14.
 18. Bibliografia prac, [w:] Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, red. Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 55-68.
 19. Cechy fonetyczne polszczyzny południowokresowej w listach metropolity kijowskiego Jana (Hioba) Boreckiego z lat 1624-1629, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2015, t. 61, s. 199-220; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/56/59
 20. Od gramoty do ramoty. Z dziejów wyrazu w polszczyźnie, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa 2015, s. 127-147.
 21. Pisanie, litera, gramota… O nazwach listu w polszczyźnie XVII i XVIII wieku, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 2, red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda, Kraków 2016, s. 263-286.
 22. Nazwy związane z pożywieniem w XVII- i XVIII-wiecznych listach autorów z Kresów Południowo-Wschodnich, [w:] Dialog z tradycją, t. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń, Kraków 2016, s. 163-190.
 23. Archaizmy fleksyjne w polszczyźnie południowokresowej XVII i XVIII wieku, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak, Lublin 2016, s. 39-55.
 24. Miły Sowietniku, szary Kocie, zielona Żabko, kochana Betsy…, czyli jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2016, t. 50, s. 199-222; https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/1199
 25. Formuły salutacyjne w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek), [w:] Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, red. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra 2017 („Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2016), s. 225-249.
 26. Konstrukcje typu niedziel dwie – przejaw analogii czy rezultat wpływu obcego?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 2017, t. 51 (2), s. 113-128; http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/21476?locale-attribute=en
 27. Formuły subskrypcji w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII wiek). Cz. 1, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VII: Literatura, historia, język, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Kraków 2017, s. 277-298.
 28. Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. Magdalena Pastuch i Mirosława Siuciak, przy współpracy Kingi Wąsińskiej i Wioletty Wilczek, Katowice 2018, s. 415-435.
 29. Jak badać polszczyznę południowokresową XVII i XVIII wieku? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź 2018, s. 11-42.
 30. Z historii badań nad polszczyzną południowokresową XVII i XVIII wieku, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Renata Przybylska, Maciej Rak, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Kraków 2018, s. 289-302.
 31. Regionalne i ponadregionalne cechy podhalańskich pieśni zbójnickich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 2018, t. 65, s. 155-180. http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/253/218
 32. Formuła wyrażania szacunku w strukturze osiemnastowiecznego listu polskiego, „LingVaria” XIV, 2019, nr 2 (28), s. 107-119; https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.07; http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/139218022/LV_28_e_book.pdf/0f2d3be3-53ac-4120-8842-6153daef0a5a
 33. Tytuły utworów w cyklu „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera — struktura syntaktyczno-semantyczna, uwarunkowania stylistyczne i tekstowe, funkcje, „Onomastica” LXIII, 2019, s. 181-207; http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.63.10; https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/77/57
 34. O „Sabałowej bajce” Henryka Sienkiewicza słów kilka (ujęcie językoznawcze), w: Magdalena Pietrzak, Agata Zalewska (red.), Henryk Sienkiewicz. Język — semantyka, Warszawa 2019, s. 117- 134.
 35. Nazwy obiektów architektonicznych w obrębie zagrody wiejskiej w gwarach pogranicza małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego, w: Irena Bogoczová (red.), Area Slavica 3: Jazyk na hranici – hranice v jazyku, Ostrava 2020, s. 129-139.
 36. Leksyka z zakresu budownictwa w zbiorze „Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego” Karola Dejny, „Діалектологічні студії”, 13, Збірник пам’яті Наталі Хобзей, Національна Академія Наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів 2020, s. 282-309; https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?downloadid%3D750
 37. Wierność, powinność, uniżoność i inne kategorie grzeczności językowej w finalnych formułach epistolarnych XVIII wieku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2020, t. 27 (47), nr 1, s. 163-183; DOI: 10.14746/pspsj.2020.27.1.11; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24583
 38. Formuła lokalizacyjno-temporalna w tekstach epistolarnych XVIII wieku, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2020, tom 6, numer specjalny, s. 183-196; https://czasopisma.kul.pl/index.php/teka/article/view/13356/11961
 39. O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich, „Prace Filologiczne” 2020, t. 75/2, s. 237-262; https://doi.org/10.32798/pf.682; https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/682/607
 40. Formuła zalecenia służb jako wyraz grzeczności językowej w epistolografii polskiej XVII i XVIII wieku, „Język Polski” 2021, z. 2, s. 87-99; doi: http://dx.doi.org/10.31286/JP.101.2.7; https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/74/67
 41. Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, „Gwary Dziś” 2021, t. 14, s. 59-70; DOI 10.14746/gd.2021.14.6; http://gwary.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/08/Strony-od-59-70-Ksi%C4%99ga-GD_14_2021_20_Katarzyna-Sici%C5%84ska.pdf
 42. Upadam do nóg JWW Pana Dobrodzieja…O formułach gestycznych w epistolografii polskiej XVIII wieku, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2021, t. 69, s. 115-134; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/1565/1426
 43. Formuły inicjalne i finalne w listach Antoniny Zamoyskiej do Józefa Wandalina Mniszcha. Z dziejów polskiego stylu epistolarnego w XVIII wieku, [w:] Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди п’ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, за ред. Ірини Бундзи, Алли Кравчук, Київ 2021, с. 117-130/Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności. Praca zbiorowa z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, pod red. Iryny Bundzy, Ałły Krawczuk, Kijów 2021, s. 117-130; https://philology.lnu.edu.ua/news/polonistyka-u-svitli-tradytsiy-i-vyklykiv-suchasnosti-zbirnyk-prats

Redakcje:

1. Profesor Sławomir Gala, seria „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, zeszyt 117, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, ss. 79 (współred.)