dr Ewelina Zając

Czwartek, 01 Października 2020

 

 

 

kontakt: ewelina.zajac@uni.lodz.pl

 

 

Doktor Ewelina Zając pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii od 2014 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2014 roku na podstawie pracy Ojko- i anojkonimy powiatu tureckiego, której promotorem była prof. dr hab. Irena Jaros.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku logopedia z audiologią oraz logopedia. Pracuje również jako logopeda. Jest też przewodniczącą Rady Programowej serii Bibliotheca Turcoviana w Wydawnictwie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Eweliny Zając skupiają się wokół tematyki logopedycznej, onomastyki i dialektologii.

Publikacje:

 1. Przemiany kulturowo-językowe wsi polskiej pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowieckiego (przełom XIX i XX wieku), [w:] Vade nobiscum, Łódź 2009, s. 223-229 (współautor Maryla Kaźmierczak).
 2. Semantyka i struktura ojkonimów i anojkonimów gminy Przykona w powiecie tureckim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LV, 2010, s. 293-305.
 3. Przezwiska mieszkańców wsi Boleszczyn w powiecie tureckim, [w:] Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś, red. M. Świtała-Cheda, Łódź 2011, s. 181-191.
 4. Polszczyzna regionalna jako wyznacznik mojej „małej ojczyzny”, [w:] Polityki językowe: wielojęzyczność i wielojęzykowość w Europie, red. R. Jankowska i B. Nowosad, Katowice 2011, s. 201-208.
 5. Toponomastyka, [w:] http://onomastyka.uni.lodz.pl/ subdyscypliny/ toponomastyka
 6. Budowa słowotwórcza ojkonimów i anojkonimów jednoskładnikowych (na podstawie materiału z terenu powiatu tureckiego), „Rozprawy Komisji Językowe ŁTN” LXI, 2015, s. 267-279.
 7. Uwagi na temat metodologii badań toponimów, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań, 2015, s. 771-777.
 8. Przechodzenie ojko- i anojkonimów w obrębie klas toponimicznych – na materiale z powiatu tureckiego, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2016, s. 227-234.
 9. Badania kompetencji komunikacyjnej uczniów klas I-III z wykorzystaniem „Logopedycznego testu przesiewowego  dla dzieci w wieku szkolnym” S. Grabiasa,  Z.M. Kurkowskiego I T. Woźniaka, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, 2016, s. 143-153.
 10. Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw, Łódź 2016, ss. 130.
 11. Recenzja programu multimedialnego „Bambikowe logoprzygody” firmy edukacyjnej Moje Bambino, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 14, 2016, s. 181-185 (współautor Ewa Gacka).
 12. Ojkonimy i anojkonimy powiatu tureckiego motywowane nazwami roślin, [w:] Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Lublin 2017, s. 139-150.
 13. Sprawozdanie z konkursów logopedycznych, „Logopaedica Lodziensia” 1, 2017, s. 171-174.
 14. Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania, [w:] Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź 2018, s. 213-221.
 15. Cechy gwarowe w toponimach z powiatu tureckiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LXV, 2018, s. 261-271.
 16. O sprawności narracyjnej uczniów klas I-III. Wyniki badań, „Studia Pragmalingwistyczne” X, 2018, s. 279-290.
 17. Budownik, krawc i łowiak, czyli jak dzieci pięcioletnie tworzą nazwy wykonawców czynności, „SŁOWO. Studia językoznawcze” 9, 2018, s. 180-189.
 18. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy – sprawozdanie z III Łódzkiego Seminarium Logopedycznego, „Logopaedica Lodziensia” 2, 2018, s. 165-167.
 19. Porównanie fluencji słownej w zakresie nazw własnych i wyrazów pospolitych dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej, „Poradnik Językowy” 8, 2019, s. 83-92.
 20. Komunikacja i funkcjonowanie w szkole publicznej uczniów z autyzmem – opis trzech przypadków, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 24, 2019, s. 147-162.