dr Ewelina Zając

Środa, 20 Czerwca 2018

Doktor Ewelina Zając pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii od 2014 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2014 roku na podstawie pracy Ojko- i anojkonimy powiatu tureckiego, której promotorem była prof. dr hab. Irena Jaros.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku logopedia z audiologią oraz logopedia. Pracuje również jako logopeda. Jest też przewodniczącą Rady Programowej serii Bibliotheca Turcoviana w Wydawnictwie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Eweliny Zając skupiają się wokół tematyki logopedycznej, onomastyki i dialektologii.

Publikacje:

  1. Przemiany kulturowo-językowe wsi polskiej pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowieckiego (przełom XIX i XX wieku), [w:] Vade nobiscum, Łódź 2009, s. 223-229 (współautor Maryla Kaźmierczak).
  2. Semantyka i struktura ojkonimów i anojkonimów gminy Przykona w powiecie tureckim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LV, 2010, s. 293-305.
  3. Przezwiska mieszkańców wsi Boleszczyn w powiecie tureckim, [w:] Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś, red. M. Świtała-Cheda, Łódź 2011, s. 181-191.
  4. Polszczyzna regionalna jako wyznacznik mojej „małej ojczyzny”, [w:] Polityki językowe: wielojęzyczność i wielojęzykowość w Europie, red. R. Jankowska i B. Nowosad, Katowice 2011, s. 201-208.
  5. Toponomastyka, [w:] http://onomastyka.uni.lodz.pl/ subdyscypliny/ toponomastyka
  6. Budowa słowotwórcza ojkonimów i anojkonimów jednoskładnikowych (na podstawie materiału z terenu powiatu tureckiego), „Rozprawy Komisji Językowe ŁTN” LXI, 2015, s. 267-279.
  7. Uwagi na temat metodologii badań toponimów, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań, 2015, s. 771-777.
  8. Przechodzenie ojko- i anojkonimów w obrębie klas toponimicznych – na materiale z powiatu tureckiego, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, 2016, s. 227-234.
  9. Badania kompetencji komunikacyjnej uczniów klas I-III z wykorzystaniem „Logopedycznego testu przesiewowego  dla dzieci w wieku szkolnym” S. Grabiasa,  Z.M. Kurkowskiego I T. Woźniaka, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź, 2016, s. 143-153.
  10. Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw, Łódź 2016, ss. 130.