dr Ewa Gacka

Środa, 20 Czerwca 2018

zdjęcie - Ewa Gacka

Doktor Ewa Gacka jest zatrudniona w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta. W latach 1989-2009 pracowała jako logopeda w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi diagnozując i prowadząc terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. W latach 2006-2009 była biegłą z zakresu logopedii w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Od 2014 roku jest konsultantem do spraw logopedii we współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2008 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy „Skuteczność programu terapeutycznego w łagodzeniu skutków zaburzeń rozwoju mowy u dzieci urodzonych przedwcześnie”, której promotorem była dr hab. prof. UMCS Zofia Palak.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Pani doktor prowadzi zajęcia na kierunku logopedia z audiologią  (m.in. nietypowe zaburzenia rozwoju języka,  zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, emisja głosu).

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Ewy Gackiej skupiają się na problematyce diagnozy i terapii opóźnień rozwoju mowy o różnej etiologii, wczesnej interwencji logopedycznej, zagadnieniach związanych z rozwojem i zaburzeniami mowy u dzieci z porodów przedwczesnych oraz stymulacji rozwoju językowego.

  .


PUBLIKACJE

Książki:

 1. Gacka E. (2014), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych. Harmonia Universalis. Gdańsk

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Gacka E., Wypych A. (2003), Uwagi dotyczące doboru materiału fonetycznego przy utrwalaniu głosek dentalizowanych. W: Pańczyk J. (red.) Forum PedagogówSpecjalnych XXI wieku. T. IV.  Wyd. UŁ.  Łódź, s. 45-50.
 2. Gacka E. Wypych A. (2005), Prawidłowa emisja głosu – higiena pracy nauczyciela. W: „Nowa Szkoła”. Nr 4 (632), s. 18-22.
 3. Gacka E. (2010), Stymulacja i usprawnianie mowy u dzieci wcześniaczych z zaburzeniami jej rozwoju. W: Baranowicz K., Sobczak A. , Znajmiecka – Sikora M. (red). Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o wychowaniu.  Wyd. SATORI. Łódź, s. 219- 226.
 4. Gacka E. (2010), Terapia logopedyczna 10-letniej dziewczynki z afazją ruchowo – czuciową. Opis przypadku. W: „Przegląd Badań Edukacyjnych”. Nr 1-2 (10-11). Wyd. Naukowe UMK. Toruń,  s. 183-191.
 5. Gacka E. (2011), Rodzaje i frekwencja zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
  z porodów przedwczesnych. Badania własne.
  W: „Forum Logopedyczne”, nr  19,  s. 65-74.
 6. Gacka E. (2012), Opieka logopedyczna nad dziećmi wcześniaczymi zagrożonymi wieloraką niepełnosprawnością. W: Wolska D., Mikrut A. (red.). Annales  Universitatis  Paedagogicae  Cracoviensis. Studia Pedagogica II. Folia 108. Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków,  s. 88- 94.
 7. Gacka E. (2012), Wczesna interwencja logopedyczna. W: Podstolec A., Węsierska K. ( red.) W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. T.1. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice, s. 31-49.
 8. Gacka E. (2012), Trends in Development of Speech-language Care Versus Socio – demographic Changes .W: A. Sobczak, M. Znajmiecka – Sikora (red.) Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Sciences – Opportunities and Threats. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-138.
 9. Gacka E. (2013), Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niesamoistnym opóźnieniem rozwoju mowy, związanym z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. W: Podstolec A., Węsierska K. (red). W świecie logopedii – studia przypadków. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Agencja PARA, Katowice, s.  159-173.
 10. Gacka E. (2013), Stymulowanie rozwoju mowy dziecka. W: Madelska M.,  Wojciechowska J. (red.) Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie.
  Wyd. Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku – Białej. Bielsko –Biała, s. 107 – 125.
 11. Gacka E. (2013), Współpraca logopedy i nauczyciela w opiece nad dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.  W: Węsierska K., Moćko N.(red.) Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T.2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 53-65.
 12. Gacka E. (2013),Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika. W: Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji. Sobczak A., Műller D. (red.). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.47-58.
 13. Gacka E. (2013), Ocena słownika dziecka w diagnozie i terapii logopedycznej. W: Kochanowska E. Wojciechowska J. (red.) Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń. Wyd. Naukowe ATH w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, s. 100-117.
 14. Gacka E.(2014), Oddziaływania logopedyczne skierowane na osoby z zespołem Pradera – Williego. „Forum Logopedyczne”,nr 22, s. 105-111
 15. Gacka E. (2014), Przedszkole miejscem diagnozy zaburzeń komunikacji językowej  dziecka. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 33(3),s. 139-152.
 16. Węsierska K., Gacka E., Langevin M., Węsierska M. (2015), Sytuacja szkolna dzieci jąkających się w Polsce. Wstępne wyniki badań i strategie pomocy. W: Węsierska K. (red.) Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Tom1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, KOMLOGO Piotr Gruba, Katowice, s. 221- 235.
 17. Gacka E.  (2015) Wczesne uwarunkowania zaburzeń fonetyczno-fonologicznych u dzieci urodzonych przed 37 tygodniem ciąży. W: Pluta- Wojciechowska D., Płonka A. (red.) Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, s. 145-156.
 18. Błaszczyk-Kowalska S., Gacka E. (2015)  Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera. „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze” . Nr 10, s. 3-13.
 19. Gacka E.  (2016) Wielozmysłowy charakter terapii opóźnień rozwoju mowy . W:Kazek B., Wojciechowska J. (red.) Zmysły w komunikacji. Wszystkie zmysły prowadza do mózgu. Harmonia Universalis. Gdańsk, s. 113-128.
 20. Gacka E., Kaźmierczak M. (2016) O potrzebie wypracowania modelu współpracy logopedy i ortodonty. Perspektywa logopedyczna. „Stomatologia współczesna”. Vol. 23, nr 1, s. 51-56.
 21. Gacka E. (2016)  Opieka logopedyczna w opiniach rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Doniesienia z badań. W: Jaros I, Gliwa R. (red.) Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii. Wyd. UŁ. Łódź, s. 57-68.
 22. Gacka E. (2017) Czynniki ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w kształtowaniu się mowy u dzieci urodzonych przed terminem (wcześniaków) w świetle założeń profilaktyki logopedycznej. W: Pluta-Wojciechowska, Sambor B. (red.) Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Harmonia Universalis. Gdańsk, s. 191-202.
 23. Gacka E. Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia. (w druku)
 24. Gacka E., Zając E. Recenzja programu multimedialnego „Bambikowe logoprzygody” firmy edukacyjnej Moje Bambino.  (w druku)
 25. Gacka E. Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście pełnionej przez nie roli ucznia i kolegi.  (w druku)
 26. Gacka E., Jaros I.  Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność. (w druku)
 27. Gacka E., Kaźmierczak M. Wyniki przesiewowych badań logopedycznych uczniów klas I-III jednej ze szkół podstawowych na terenie Łodzi. (w druku)