prof. zw. dr hab. Karol Dejna

Wtorek, 28 Marca 2023

Publikacje:

 1. Podolsko-wołyńskie pogranicze językowe, w: „Rocznik Podolski”, t. I, Tarnopol 1938, s. 1-62 + 2 mapy.
 2. Gwary małoruskie na zachód od Zbrucza, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych PAU”, r. XLVIII, 1947, s. 217-223.
 3. Elementy polskie w gwarach zachodniomałoruskich, w: „Język Polski”, r. XXVIII, 1948, s. 72-79.
 4. Z najnowszej dialektologii śląskiej, w: „Język Polski”, r. XXIX, 1949, s. 206-215.
 5. Fonologiczny system języka ukraińskiego, w: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, r. X, 1950, s. 149-153.
 6. Pogranicze językowe polsko-morawskie, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. III, 1950, s. 8-14 + tablica.
 7. Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, cz. I, Łódź 1951, ss. 408, cz. II, Łódź 1953, ss. 270 + 16 map.
 8. Gwary zachodniocieszyńskie w pracy czeskiego uczonego (A. Kellnera), w: „Zwrot”, r. 5, nr 8-9, Cieszyn Czeski 1953, s. 45-46.
 9. Opawsko-łużycki przegłos ‚e w ‚o, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. I, 1954, s. 86-97.
 10.  Badania wstępne nad „Atlasem gwar województwa kieleckiego”, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 1, 1955, s. 9-23.
 11.  Urzędowe i gwarowe postaci nazw miejscowych w okolicy Głubczyc i Raciborza, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. II, 1955, s. 119-158.
 12.  Gwara kuczowska na tle innych gwar czeskich, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. III, 1955, s. 5-30.
 13.  W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. III, 1955, s. 151-156.
 14.  Z zagadnień polsko-czeskiego pogranicza językowego, w: Česko-polský sbornik vědeckých praci, t. II, Praha 1955, s. 113-131.
 15.  Gwara Milna, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. IV, 1956, s. 5-41.
 16.  Kwestionariusz do atlasu gwar województwa kieleckiego, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. IV, 1956, s. 61-75.
 17.  Terenowe nazwy śląskie, w: „Onomastica”, t. II, Wrocław 1956, s. 103-126.
 18.  Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny, Wrocław 1957, ss. 164-9 map.
 19.  Leksykalne zróżnicowanie gwar w Zaleszczyckiem, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. V, 1957, s. 77-129.
 20.  Zagadnienia procesów kształcenia w uniwersytetach, w: „Życie Szkoły Wyższej”, r. VI, nr 5, 1958, s. 20-32.
 21.  Zaimki *t}, *s| w gwarach ukraińskich Tarnopolszczyzny, t. VI, 1958, s. 21-32.
 22.  System fonetyczny śląskiej gwary Makowa i laskiej Pietrowic Wielkich, w: „Slavia Occidentalis”, t. XX, 1960, s. 47-67.
 23.  Nowsze dane o zasięgu małopolskiego przejścia –ch w –k, w: „Sprawozdania z Prac Naukowych Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk”, r. III, 1960, z. 2-3, s. 43-54.
 24.  Północno-wschodnia izoglosa małopolskiego przejścia –ch w –k w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XVI, 1961, z. 3, ss. 4.
 25.  Atlas gwar województwa kieleckiego, t. I-VI, Łódź 1962-1968, ss. 130 + 800 map.
 26.  Południowokieleckie przesunięcia artykulacji o ku przodowi, w „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XVI, 1961, z. 4, ss. 6.
 27.  Południowokieleckie przesunięcia artykulacji o ku przodowi, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. VIII, 1962, s. 141-156 + mapa.
 28.  Wyrównania oboczności ‚o : ‚e oraz ‚a : ‚e w gwarach polskich, w: „Język Polski”, r. XLII, 1962, s. 141-156 + mapa.
 29.  Synonimy na mapach dialektologicznych. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. IX, 1963, s. 5-14.
 30.  Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XVIII, 1964, z. 3, ss. 3.
 31.  Wielokrotne i trwałe formy czasowników w gwarach Kielecczyzny, w „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. X, 1964, s. 5-13.
 32.  Metateza śř, źř, w: „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. V, 1965, s. 275-279.
 33.  W 35-lecie pracy naukowej Prof. r Zdzisława Stiebera, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. V, 1965, s. 7-10.
 34.  Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XI, 1965, s. 5-19.
 35.  Z zagadnień podziału dialektalnego Polski, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XII, 1966, s. 5-21.
 36.  Próba sprecyzowania niektórych pojęć i terminów dialektologicznych, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XX, 1966, z. 5, ss. 3 + mapa.
 37.  Dialektologia i Dialektografia, w: Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. VI, 1966, s. 139-144.
 38.  Z dialektalnych przesunięć akcentu w języku ukraińskim, w: „Slavia Occidentalis”, t. XXVII, 1968, s. 51-55.
 39.  Podstawowe pojęcia oraz terminy dialektografii i dialektologii, w: „Z polskich studiów slawistycznych, seria 3, Językoznawstwo”, Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze, Warszawa 1968, s. 171-174.
 40.  Podstawowe pojęcia i terminy dialektografii i dialektologii. VI. Mezinárodni sjezd slavistů v Praze 1968. Resumé prědnášek, přispěvků a sd9leni, s. 202.
 41.  Ile mamy dialektów polskich? w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XIV, t. 1968, s. 5-40.
 42.  O niektórych procesach różnicowania się wokalizmu, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XIV, 1968, s. 184-208.
 43.  „Słownictwo gwarowe” i „Słownictwo ludowe”, w: „Symbolae Philologica in Honorem Vitoldi Taszycki”, Kraków 1968, s. 49-54.
 44.  Prasłowiańskie systemy fonologiczne, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, t. XXII, 1968, z. 12, ss. 7.
 45.  Wstęp do dialektologii słowiańskiej, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XV, 1970, s. 5-58.
 46.  Gwary regionu rawskiego, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XXIII, 1970, z. 9, ss. 16.
 47.  Gwarowe zagadnienia w szkole średniej, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XVI, 1970, s. 5-44.
 48.  Wyodrębnianie się zachodniosłowiańskich grup językowych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XVII, 1970, s. 5-30.
 49.  Dialektologiczna regionalizacja polskiego obszaru etnicznego, w: „Lud”, t. LV, Wrocław 1971, s. 68-85.
 50.  Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XXVI, 1972, z. 3, ss. 12.
 51.  Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego, w: „VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973. Streszczenie referatów i komunikatów”, Warszawa 1973, s. 363-364.
 52. Cyrylicki ewangeliarz przepisany dla cerkwi lisieńskiej w Bełskiem, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XXVII, 1973, z. 9, ss. 6 + zdjęcia.
 53. Dialekty polskie, Ossolineum, wyd. I, Wrocław 1973, ss. 283 + 70 map, wyd. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, ss. 283 + 70 map.
 54.  Projekt atlasu dialektów polskich, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XX, 1974, s. 39-74.
 55.  Słownictwo ludowe z terenu województw kieleckiego i łódzkiego (A-B), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XX, 1974, s. 189-277.
 56.  Słownictwo ludowe z terenu województw kieleckiego i łódzkiego (C-D), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXI, 1975, s. 135-290.
 57.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (E-J), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXII, 1976, s. 135-268.
 58.  W sprawie gwar zachodniocieszyńskich, w „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXII, 1976, s. 41-51.
 59.  Językowa przynależność gwar brzesko-pińskich, w: „Języki i literatury wschodniosłowiańskie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej”, Łódź 1977, s. 13-20.
 60.  Uwagi o programie i metodach ćwiczeń z dialektologii polskiej, w: „Poradnik Językowy”, 1976, z. 6, s. 289-292.
 61.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (K), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIII, 1977, s. 147-290.
 62.  Przynależność językowa gwar zachodniocieszyńskich, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIII, 1977, s. 41-62.
 63.  Język, styl i stylizacja w upowszechnianiu kultury, w: „Przekazy i Opinie”, nr 2(8), 1977, s. 81-85.
 64.  Językowe zróżnicowanie gwar województwa piotrkowskiego i terenów przyległych, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XXXI, 1977, z. 2, s. 1-7 + 3 mapy.
 65.  Główne problemy dialektologii polskiej, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XXXII, 1978, z. 2, s. 1-10.
 66.  Polskie elementy językowe w gwarze czeskiej wsi Kuców koło Bełchatowa, „Kniga referata sieci”, t. I. VIII Medunarodni Slavistički Kongres, Zagreb 3-9 IX 1978, Ljubljana, s. 171.
 67.  Polskie elementy językowe w gwarze czeskiej wsi Kuców koło Bełchatowa, w: „Z polskich studiów slawistycznych”, seria V, Warszawa 1978, s. 221-231.
 68.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (L-M), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIV, 1978, s. 149-274.
 69.  O nauczaniu dialektologii na studiach uniwersyteckich, w: „Nauczanie przedmiotów historycznojęzykowych i dialektologii na filologii polskiej w szkołach wyższych”, Katowice, 1978, s. 45-51.
 70.  Cechy gwarowe regionu (piotrkowskiego), w: „Województwo piotrkowskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju”, Łódź-Piotrków Tryb. 1979, s. 115-121.
 71.  Najpilniejsze zadania dialektologii polskiej, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXV, 1979, s. 17-33.
 72.  Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXV, 1979, s. 34-40.
 73.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (N-Ó), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXV, 1979, s. 123-276
 74.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Pa-Por), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVI, 1980, s. 117-257.
 75.  Ile mamy języków polskich? w: „Język Polski”, r. LX, 1980, s. 30-34.
 76.  Z zagadnień słownictwa potocznego, w: „Acta Universitatis Lodziensis, Folia litteraria 2”, 1981, s. 15-24.
 77.  Z zagadnień kartograficznego ujmowania dialektów i gwar, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVII, 1981, s. 29-38.
 78.  System fleksyjny gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVII, 1981, s. 39-62.
 79.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Pos-R), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVII, 1981, s. 129-281.
 80.  Atlas polskich innowacji dialektalnych, PWN, wyd. I, Warszawa-Łódź 1981, ss. 60 + 100 map, wyd. II, Warszawa-Łódź 1994, ss. 60 + 100 map.
 81.  W sprawie podjęcia prac nad „Atlasem gwar polskich”, w: „Język polski i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918-1978)”, Wrocław 1982, s. 71-73.
 82.  Alternacje morfologiczne w gwarze czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVIII, 1982, s. 11-20.
 83.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Sa-Sy), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXVIII, 1982, s. 119-261.
 84.  System fonetyczny i fonologiczny gwary czeskiej Kucowa pod Bełchatowem, w: „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXI, 1983, s. 165-176.
 85.  Polska wersja pieśni poczajowskiej w kancjonale unickim z Jarosławia, w: Studia slavica in honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch, Teil 4. Beiträge zur west- und sXdslawischen Philologie. MXnchen 1983, s. 7-15.
 86.  Interferencje w mowie czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem wywołane kontaktami z językiem polskim, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIX, 1983, s. 23-46.
 87.  O czym świadczy gwarowe e w grewać, tańcować w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIX, 1983, s. 47-53.
 88.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Szu-U), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXIX, 1983, s. 83-233.
 89.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (W), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXX, 1984, s. 91-213.
 90.  W sprawie tzw. dialektów kresowych… „Język Polski”, r. LXIV, 1984, s. 51-57.
 91.  Dialektologia w dorobku językowym Mieczysława Karasia, w: „Poradnik Językowy”, 1984, z. 6, s. 349-352.
 92.  Kwestionariusz do badań gwarowych zróżnicowań Polski, Łódź 1985, ss. 126.
 93.  Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego (Z-Ż), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXI, 1985, s. 143-265.
 94.  Geneza i struktura gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem (cz. I), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXI, 1985, s. 19-35.
 95. Wyrazowe pożyczki z polszczyzny w gwarze czeskiej Kucowa pod Bełchatowem, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXII, 1986, s. 67-71.
 96.  Atlas gwar polskich. Kwestionariusz-notatnik, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Łódź 1987, ss. 221.
 97. Geneza i struktura gwary czeskiej mieszkańców Kucowa pod Bełchatowem (cz. II.), w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIII, 1987, s. 29-36.
 98.  Język polski i jego odmiany, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIII, 1987, s. 37-45.
 99.  Projekt zebrania materiałów do „Atlasu gwar polskich”, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIII, 1987, s. 47-72.
 100. Schematy systemu fonetycznego i fonologicznego, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIII, 1987, s. 73-78.
 101.  Badania naukowe inspirowane i popierane przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN, Zeszyt specjalny. Pięćdziesięciolecie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, 1987, s. 35-38.
 102.  Zagadnienia słowotwórcze w Kwestionariuszu „Atlasu gwar polskich”, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXIV, 1988, s. 45-51.
 103.  Założenia organizacji badań przygotowawczych do opracowania „Atlasu gwar polskich”, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XLII, 1988, z. 7, ss. 8.
 104.  Słowotwórstwo sufiksalne gwary czeskiej Kucowa, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXV, 1989, s. 19-68.
 105.  Z prac nad częstochowskim wycinkiem „Atlasu gwar polskich”, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXV, 1989, s. 69-85 (współautorstwo z S. Galą).
 106. Ludowe odmianki polszczyzny. Język-Kultura-Społeczeństwo, w: „Wybór studiów i materiałów”, pod redakcją S. Dubisza, Warszawa 1990, s. 87-90.
 107.  Metoda i technika kartograficznego opracowania „Atlasu gwar polskich”, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. XLIV, 1990, z. 4, ss. 9.
 108.  Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa w: „Prace Slawistyczne” 60, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, ss. 315.
 109.  Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora „Atlasu gwar polskich”, w: „Prace Wydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, Łódź 1991, ss. 74.
 110.  Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, Łódź 1991, ss. 338, red. S. Gala.
 111.  Z zagadnień ewolucji gwary, w: „Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL” XXXIX-XL, 1991, s. 81-86.
 112.  Interferencje słowackie w polskiej gwarze na Węgrzech, w: „Słowiańskie pogranicze językowe”, Warszawa 1992.
 113.  W sprawie „statusu języka kaszubskiego”, w: „Materiały z sesji popularnonaukowej”, Gdańsk 1992, s. 29-34.
 114.  Podhalańskie -k £ –x w gwarze polskiej na Węgrzech, w: „Munera linguistica”.
 115. W. Kuraszkiewicz dedicata, Wrocław 1993, s. 99-101.
 116.  Mapy dialektów polskich, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXVI, 1993, s. 55-60.
 117.  Z zagadnień interferencji oraz integracji językowej w gwarach, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XXXVI, 1993, s. 61-75.
 118.  Niektóre przejawy ewolucji gwar zachodniokieleckich na przełomie XIX i XX wieku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXX, 1993, s.13-33.
 119.  Statystyka i diachronia w kartografii lingwistycznej, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, t. XLVI, Łódź 1993, s. 73-78.
 120.  Atlas gwar polskich, Sektor VII (kielecki), Łódź 1994, ss. 205.
 121.  Samogłoski nosowe w gwarach lubelskich, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XL, 1995, s. 67-80.
 122.  Próba kartograficznej syntezy zjawisk gwarowych, w: „Symbolae Slavisticae dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej”, pod red. [i wstęp] Ewy Rzetelskiej-Feleszko; Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1996, s. 67-77.
 123.  Kartograficzne ujmowanie dynamiki rozwojowej gwar, w: Studia Dialektologiczne 1, Kraków 1996, s.11-19.
 124.  Elementy polskie w gwarach zachodnioukraińskich, w: „Język polski dawnych kresów wschodnich I”, Warszawa 1996, s. 305-311.
 125.  Atlas gwar polskich – tom pierwszy i stan badań, w: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, r. LI, 1997, s. 83-89.
 126.  Założenia metodologiczne „Atlasu gwar polskich”, w: „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa 1998, s. 57-63.
 127. Gwara i jej stosunek do innych odmian języka ogólnonarodowego, w: „Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii”, red. S. Gala, Łódź 1998, s. 13-22.
 128. Atlas gwar polskich, w: „Prace Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk”, t. 1 „Małopolska”, Warszawa 1998, t. 2 „Mazowsze”, Warszawa 2000 (współautorzy: S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski), t. 3. „Śląsk”, Warszawa 2001, (współautor: S. Gala), t. 4. „Wielkopolska. Kaszuby”, Warszawa 2002.
 129. Z problemów znakowania na mapach językowych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 45, Łódź 2000, s. 25-27.