dr Irena Harasimowicz

Czwartek, 01 Października 2020

Wykaz publikacji:

  1. O potrzebie dalszych badań gwar polskich północno-zachodniej Grodzieńszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne UMCS” 19, Lublin 2002, s. 219-235.
  2. Atlas gwar polskich inspiracją badań gwar polskich na Grodzieńszczyźnie, w:  Діалектологічні   студії. 4,  Школи, постаті,  проблеми, Львів 2004, s. 252-261.
  3. O potrzebie uwzględnienia archiwaliów w pracach nad antroponimią pogranicza kulturowo-językowego, w: „Twórczość Zofii Nałkowskiej i słowiańskie kultury”, Grodno 2005, s. 221-225.
  4. Gwary polskie północno-zachodniej Grodzieńszczyzny na tle polszczyzny północnokresowej, w: „Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2006 r., s. 129-139.
  5. Akcent i jego następstwa w gwarach północno-zachodniej Grodzieńszczyzny, w: „Dianexronorusni erygir” 7, Lwów 2008, s. 53-60.