dr hab. prof. UŁ Stanisław Gogolewski

Czwartek, 01 Października 2020
 1. Cechy gwarowe w języku współczesnej Łodzi, w: „Język Polski”, XLII, 1962, z. 4, s. 261-264.
 2. Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, IX, 1963, s. 69-75.
 3. Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, w: „Język Polski” XLVI, 1966, z. 2 s. 112-131, z. 3, s. 214-217 (współaut.).
 4. Ghid de conversatie roman-polen. Rozmówki rumuńsko-polskie. Editura stilintifica. Bukareszt 1966 (współautorstwo).
 5. Konsekwencje trylingwizmu w systemie fonologicznym polskiej gwary wsi Kaczyka w północnej Rumunii, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XIII, 1967, s. 5-12.
 6. Observatii asupra trilingvismului polonezilor de la Cacica, jud. Suceava, Romanoslavica XIV, Bukareszt 1967, s. 53-73.
 7. Uproszczenia systemu deklinacyjnego niektórych polskich gwar rozproszonych i peryferyjnych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XV, 1970, s.73-92.
 8. Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii, Wrocław 1972.
 9. Zaimki słowiańskie w funkcji dzierżawczej, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XX, 1974, s. 99-119.
 10. Przegląd systemów deklinacyjnych w gwarach macedońskich na tle bałkańskim, Makedonski Jazik, XXVII, Skopje 1976, s. 159-174.
 11. Dativus i konstrukcje synonimiczne w systemach gramatycznych gwar macedońskich i języka literackiego, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XXIII, 1977, s. 79-101.
 12. Przypadek ogólny i ogólnie zależny w słowiańszczyźnie bałkańskiej, w: „Z polskich studiów slawistycznych” V, Warszawa 1978, s. 107-114.
 13. Próba geolingwistycznej interpretacji bałkanizmów w południowosłowiańskich systemach deklinacyjnych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XXV, 1979, s. 59-74.
 14. Kategoria osobowości i żywotności w południowosłowiańskich systemach deklinacyjnych, w:„Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XXVI, 1980, s. 49-61.
 15. Problema trasaturilor asa numitebalcanice ale structurii gramaticale in graiurile poloneze din Romania, Relatii culturale romano-polone, Bukareszt 1982.
 16. Kategoria przypadka w słowiańskich i romańskich językach ligi bałkańskiej, Łódź 1982, ss. 282.
 17. Rola dialektologii w typologicznej charakterystyce południowo-słowiańskich systemów gramatycznych, w: „Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica” 12, 1986, s. 107-116.
 18. Modalnite funkcji na nekoi gramaticki vreminja vo makedonskiot i romanskiot jazik (Seminar za makedonskiot jazik, lit. i kult. Skopje-Ochryda, 1988.
 19. Wpływy słowackie i ukraińskie w polskich gwarach Bukowiny rumuńskiej, w: „III Slovenska dialektologicka konferencia”, Presov- Zemplinska Sirava 1988).
 20. Gwara macedońska wsi Boboszczica i Drenovjane w typologii bałkańskich systemów gramatycznych, w: „Rozprawy Slawistyczne UMCS” 4, 1989, s. 149-154.
 21. Deklinacja zaimków osobowych w macedońskich i sąsiednich językach słowiańskich, w: „Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica” 25, 1991, s. 99-108.
 22. Graphisation and Lexication of Slavic Language under the Christian Missions, Hist Eur Ideas 13, nr 1-2, 1991 Great Britain, s. 19-31.
 23. Słowiańskie i niesłowiańskie interferencje językowe w wybranych gwarach polskich na terenie Rumunii, w: „Słowiańskie pogranicze językowe. Zbiór studiów” pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1992, s. 55-61.
 24. Synkretyzmy biernika w słowiańskich systemach gramatycznych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XXXVIII, 1993, s. 61-69.
 25. Udział czynników syntetycznych i analitycznych w słowiańskich systemach deklinacyjnych, w: „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XXXIX, 1994, s. 35-44.
 26. Problem rusycyzmów składniowych i frazeologicznych we współczesnej polszczyźnie, w „Beiträge zur Slavistik”, XXVII, Frankfurt am Main, 1995, s. 461-465.
 27. Problem wzajemnych słowiańsko-romańskich wpływów językowych na Bałkanach, w: „Interferencje w językach i dialektach słowiańskich”, Łódź 1997, s. 182-191.
 28. Dialectology in Poland, vol. XXV, nr1/2, Amsterdam, Philadelphia 1998, s. 115-140.
 29. Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych, w: „Z polskich studiów slawistycznych”, seria IX. Językoznawstwo, Warszawa 1998, s. 91-94.
 30. Zjawiska interferencji językowej w najnowszej polszczyźnie, w: „Las actas de las II Jurnadas Andulazas de Eslavistica”, Grenada 1998, s. 96-101.
 31. Język literacki wobec dialektu na przykładzie współczesnego macedońskiego, w: „Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii”, red. S. Gala, Łódź 1998, s. 45-54.
 32. Problem regionalnej odrębności polszczyzny swojego miasta w świadomości łodzian, w: „Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki”, red. S. Gala,Łódź 2002, s. 155-161.