mgr Mateusz Szurek

Piątek, 21 Września 2018

mgr Mateusz Szurek

Kontakt e-mail: mateusz.szurek@uni.lodz.pl

Magister Mateusz Szurek pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku wykładowcy. Ukończył studia na kierunkach: filologia polska (specjalizacje: nauczycielska, nauczanie języka polskiego jako obcego), logopedia z audiologią, logopedia oraz neurologopedia. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej dotyczącej słowotwórstwa dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz przewodniczącym Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Zainteresowania naukowo-badawcze magistra Mateusza Szurka koncentrują się wokół zagadnień związanych z kompetencjami i sprawnościami językowo-komunikacyjnymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zależnością między bilingwizmem a rozwojem mowy.

Na co dzień pracuje jako neurologopeda z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, z zespołem Downa, niesłyszącymi oraz w normie intelektualnej: dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi. Zajmuje się także diagnozą i terapią logopedyczną osób dorosłych.

Pan magister prowadzi zajęcia na studiach licencjackich na kierunku logopedia z audiologią oraz studiach magisterskich na kierunku logopedia (m. in.: metodyka postępowania logopedycznego, dydaktyka postępowania logopedycznego, zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja, zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym, warsztaty terapii wspomagającej, emisja głosu, technika mówienia). W ramach Laboratorium Logopedycznego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii udziela pomocy logopedycznej dzieciom zakwalifikowanym na terapię logopedyczną.

 

PUBLIKACJE:

 1. Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18/2017, Poznań 2017.
 2. Czy współczesny logopeda powinien wykorzystywać multimedia w terapii logopedycznej?
  (w druku)
 3.  Gry komputerowe w terapii logopedycznej – możliwości i zagrożenia (w druku)
 4. Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 14/2016, Poznań 2016.
 5. Chyba cię poszalało, czyli o błędach językowych dziecka bilingwalnego [w:] Cygan S. (red.), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, Kielce 2017.
 6.  W jaki sposób można kształtować sprawność językową dziecka bilingwalnego? (w druku)
 7. Testowanie kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego. Studium przypadku czternastoletniego chłopca z Australii [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce 2016.
 8. Polak czy Australijczyk? Problem poczucia tożsamości narodowej i stosunku do języka polskiego dzieci mieszkających w Australii (w druku)
 9. Neologizmy w języku dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Gaze M., Góralczyk-Mowczan P. (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, Łódź 2015