Aktualności

Niedziela, 26 Stycznia 2020


PROJEKCJA FILMU „WHEN I STUTTER”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na projekcję filmu poświęconego jąkaniu pt. „When I stutter”  (w polskim tłumaczeniu). Projekcja odbędzie się w piątek 17 stycznia o godz. 17.00 w auli A4 na Wydziale Filologicznym UŁ ul. Pomorska 171/173.

Film poprzedzi wykład Pani dr hab. prof. UŚ Katarzyny Węsierskiej pt. „Czy filmy zmieniają postawy wobec jąkania?”.
Konferencja naukowa
„Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Parada.


Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie dało możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyniło się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali rozmaici specjaliści: logopedzi, audiolodzy, foniatrzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Spotkanie specjalistów zróżnicowanych dyscyplin okazało się bardzo konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy reprezentowali różne zawody i profesje, m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, fizjoterapeutów oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało 37 referatów, których prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe i badawcze: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Grupową Praktykę Stomatologiczną w Bolesławcu, Centrum Onkologii – Instytut Oddział w Gliwicach, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001


SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

01.10.2019 od 20:00 – 06.10.2019 do 23:59


Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

Szczegółowa oferta: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne-dzienne/seminaria/SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

21.05.2019 od 21:00 – 26.05.2019 do 23:59

Szczegółowa oferta tematyczna – POBIERZ 


Uwaga!

Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.


ZEBRANIE ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy członków PTL Oddział Łódzki na zebranie:

Wystąpienie dr Michaliny Biernackiej nt. Wyzwania logopedii międzykulturowej – praca z osobami z doświadczeniem migracji

Termin: 28 maja (wtorek)
Godzina: 17.00
Miejsce: Wydział Filologiczny, sala 1.03KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY PT. „U HU HA IDZIE ZIMA…”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursie logopedyczno-plastycznym pt. „U hu ha idzie zima…”, który odbywał się w Zespole Szkół w Przykonie.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych, adresowany był do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z zimą. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż] i głoską [r].

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.


JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

W dniach 7-8 grudnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się konferencja pt. „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala”. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu „JĘZYK – REGION – KULTURA”. Tegoroczna konferencja dedykowana była pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych. Sylwetkę naukową oraz działalność dydaktyczno-organizacyjną Profesora przypomnieli podczas sesji wspomnieniowej Jego uczniowie i współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z innych uczelni w Polsce.

W konferencji wzięło udział 58 referentów, reprezentujących 15 ośrodków naukowych w Polsce oraz 6 ośrodków zagranicznych: z Litwy, Ukrainy, Czech  i Czarnogóry. Tematem ich wystąpień było funkcjonowanie języków i dialektów na pograniczach dialektalnych oraz językowo-kulturowych. Wygłoszone referaty poświęcono polskim gwarom w Opoczyńskiem, Rawskiem, na Warmii i Mazurach, na Spiszu i w innych regionach Polski, odmianom języka polskiego używanym na Zaolziu, na Litwie i Ukrainie, ale też językom mniejszości etnicznych w Polsce, np. na Podlasiu. Wiele wypowiedzi dotyczyło także pograniczy językowych funkcjonujących w ramach innych niż polska wspólnot komunikacyjnych, np. pogranicza angielsko-celtyckiego czy bałkańskiego. Problemy funkcjonowania pograniczy językowych rozpatrywano na materiałach pisanych i mówionych, w tekstach użytkowych i artystycznych, w ujęciu historycznym i współczesnym, w wymiarze empirycznym i teoretycznym.

Konferencji towarzyszył koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Antoni Różalski. Patronatem medialnym objęły konferencję TVP Łódź oraz Radio Łódź.

Organizatorzy
Prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska – kierownik konferencji
Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek – sekretarz konferencji
Mgr Jadwiga Bieniek – sekretarz konferencji


LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU (I ORAZ II STOPNIA)

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych  Uniwersytetu Łódzkiego w dniu: 23 listopada 2018r. (piątek)

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym ul. Pomorska 171/173, aula A1,  godzina 13.30.

Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

                                                                   Dyrektor
Studium Języków Obcych UŁ
Mgr Wojciech Bachliński


Uwaga studenci I roku,
realizując postanowienia uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, Studium Języków Obcych udostępnia Państwu testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego).

Celem testów jest określenie Państwa kompetencji językowych i przypisanie Państwa do właściwych grup (poziomów) na lektoratach z języka obcego.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Test dostępny jest na platformie https://moodle.uni.lodz.pl/ w terminie od 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.

Informacje szczegółowe (wersja polska) / Detailed information (english version)


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.

Przysposobienie biblioteczne 2018

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:

– Biologii i Ochrony Środowiska
– Chemii,
– Ekonomiczno-Socjologicznego,
– Filologicznego,
– Filozoficzno-Historycznego,
– Fizyki i Informatyki Stosowanej,
– Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
– Nauk Geograficznych

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa 21 grudnia 2018 r.
Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób, które rozwiązały test w terminie do 21 grudnia 2018, ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.
Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia – tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2018. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:

 • – Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych – @Piotr Bajsarowicz tel.42 635 60 58
 • – Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny – @Lidia Mikołajuk tel.42 635 64 77
 • – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – @Joanna Mróz tel.42 635 64 77

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z PRAWA AUTORSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym
od 1 października 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na uczelnianej platformie e-learningowej został umieszczony e-kurs dla przedmiotu „Prawo autorskie”:

 • kurs „Prawo autorskie 2018” – wersja szkolenia w j. polskim
 • kurs „Training course in copyright 2018” – wersja szkolenia w j. angielskim

Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.

E-kurs „Prawo autorskie” jest przeznaczony do samokształcenia. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu
Aby zaliczyć e-kurs „Prawo autorskie” w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę WWW https://moodle.uni.lodz.pl;
 • zalogować się na platformie eCampus UŁ;
 • wejść do e-kursu Prawo autorskie 2018 i zarejestrować się, używając klucza dostępu;
 • zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałami;
 • rozwiązać test zaliczeniowy złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru;

Po zaliczeniu testu wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

Logowanie na uczelnianej platformie eCampus UŁ
Za pomocą nazwy użytkownika i hasła — tak samo, jak do systemu USOSweb.

Dostęp do kursu odbywa się po wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu, tj.:

Wydział Filologiczny   |    Prawo autorskie 2018    |     FL15

Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.

Dodatkowe informacje

 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu „Prawo autorskie” (informacje dot. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji e-kursu „Prawo autorskie” (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy itp.) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email: helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.

  Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z prawa autorskiego w roku akademickim 2018/2019 –POBIERZ


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z BHP W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym
od 1 października 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

 • kurs „Szkolenie z BHP – materiały szkoleniowe” (PL) – wersja szkolenia w j. polskim
 • kurs „OSH course – informational materials” (EN) – wersja szkolenia w j. angielskim

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych w ramach programu Socrates-Erasmus itp.
Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa – Zarządzenie nr 155 Rektora UŁ z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: zasad i trybu szkolenia studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu
Aby wykonać Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim należy:

 • otworzyć stronę https://moodle.uni.lodz.pl i wejść do kursu: Szkolenie z BHP w UŁ – materiały szkoleniowe (PL) lub w przypadku studentów anglojęzycznych do kursu: OSH course – informational materials (EN);
 •  zapoznać się z umieszczonymi w wybranym kursie materiałami (moduły I-V dla kierunków eksperymentalnych*, moduły I-IV dla pozostałych kierunków);
 • rozwiązać odpowiedni test zaliczeniowy (Test_BHP_V_2018/19 dla kierunków eksperymentalnych* lub Test_BHP_IV_2018/19 dla pozostałych kierunków) – zgodnie z informacjami umieszczonymi w module Zaliczenie.

Logowanie
Nazwa użytkownika i hasło są takie same jak do systemu USOSweb.
Po pierwszym zalogowaniu zalecamy aktualizację swojego Profilu na platformie e-Campus.

Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę i wpisaniu odpowiedniego (dla danego wydziału) klucza dostępu tj.:

Wydział Filologiczny    |    Test_BHP_IV_2018/19    |    FL15

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi – wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w Zakładce „Ocena”.

Obowiązujące terminy
Test należy wykonać w terminie wskazanym w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim.
Po zaliczeniu testu, wynik zostanie zaimportowany do systemu USOS.

Przypominamy, że studenci, którzy podjęli studia na dwóch kierunkach realizują „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” jednokrotnie i wykonują odpowiedni dla swojego wydziału test Test_BHP_IV_2018/19 lub Test_BHP_V_2018/19 – przy czym student podejmujący studia na dwóch różnych wydziałach tj. np. na wydziale „humanistycznym” i na kierunku „eksperymentalnym” winien zaliczyć test o szerszym zakresie – Test_BHP_V_2018/19.

Niezbędne informacje
Informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie https://moodle.uni.lodz.pl

 • W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP UŁ (email – bhp@uni.lodz.pl)
 • W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia BHP (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z Centrum Informatyki UŁ (email – helpdesk@uni.lodz.pl). W treści wiadomości należy podać swój login do systemu USOSweb oraz dokładnie opisać problem.
 • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia BHP (informacje dot. obowiązku odbycia szkolenia, klucza dostępu do testu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.

Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2018/2019 – POBIERZ


III ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE
Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy

Dnia 22 września 2018 roku odbyło się III Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy, zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi logopedów, studentów, pracowników oświaty i służby zdrowia, że logopedia zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, często seniorów.

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź)
Holistycznie o głosie i jego zaburzeniach

dr Janusz Konopacki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź)
Techniki klinicznej interwencji logopedycznej w przypadkach radykalnych zabiegów operacyjnych w obrębie twarzoczaszki

dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Strategie postępowania logopedycznego w przypadku usunięcia krtani

mgr Anna Stępniak (Prywatny Żłobek „Maluszek”, Kalisz)
Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych

mgr Izabela Buczyńska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Oddział w Gliwicach)
Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej

mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej)
Rehabilitacja onkologopedyczna pacjentów po leczeniu nowotworów jamy ustnej

dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki)
Ocena przydatności TFS w logopedycznej diagnozie osób dorosłych

mgr Justyna Antczak-Kujawin (Uniwersytet Łódzki)
Metody wspomagające terapię logopedyczną osób z otępieniem alzheimerowskim

mgr Katarzyna H. Suchocka, mgr Marzena Ganczar – wykład szkoleniowy
(Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”)
Komunikacja–Interakcja–Rozwój (KIR) – Diagnoza kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem


ZEBRANIE ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy członków PTL Oddział Łódzki na zebranie:

Termin: 13 czerwca (środa)

Godzina: 16.30

Miejsce: Wydział Filologiczny, sala 0.01

Tematyka spotkania: Wymogi związane z RODO w gabinecie logopedycznym


REJESTRACJA NA SEMINARIA LICENCJACKIE 2018/2019

Rejestracja na seminaria licencjackie na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 19 maja 2018 r. (godz. 11.00)  i  trwać będzie do 24 maja 2018 r. (godz. 23:59)

Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.
Pełna oferta seminaryjna znajduje się w zakładce – Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią – pobierz

PROF.  ZW. DR HAB. MED. JUREK OLSZEWSKI – PRZEWODNICZĄCYM  SEKCJI  AUDIOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW – CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

W dniach 22-24 marca 2016 r. w hotelu Andel’s odbyła się XIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I   FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi połączona z Jubileuszem 60-lecia istnienia Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii i Jubileuszem 15-lecia istnienia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której organizatorem był prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, który również reprezentował prof. Zbigniewa Rau Wojewodę Łódzkiego
 • Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • prof.  dr hab. med. Adam Antczak – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  który również reprezentował JM  prof.  dr hab. med. Radzisława Kordka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr n. med. Wiesław Chudzik – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
 • prof. dr hab.  med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Dyrektor Światowego Centrum Słuchu i Mowy i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k/Nadarzyna
 •  prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej
 • prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – Konsultant Krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska – Przewodniczącą Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi                                            
 •  prof. dr hab.  med. Alicja Sekula – Przewodniczącą Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
 •  prof. dr hab. Irena Jaros – Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 •  prof. Ulrich Hoppe from Department of Audiology, University Hospital from Erlangen (in) Germany
 • prof. Norbert Dillier from Laboratory for Experimental Audiology
  ENT Department, University Hospital from Zürich
 •  prof. Aleh Khorau from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus
 • prof. Ivan Aleshchyk from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus

Walne  Zebranie Członków Sekcji  Audiologicznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski

Członkowie:

 • prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska
 • dr hab. med. Bożena  Wiskirska-Woźnica
 •  dr med. Elżbieta Włodarczyk

Walne Zebranie Członków Sekcji Foniatrycznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Członkowie:

 • dr hab. med. Alicja  Sekula
 •  dr med. Michał Karlik
 •  dr med. Beata Miaśkiewicz
 • dr med. Anna  Domarecka-Kołodziej

                 Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Jurka Olszewskiego w konferencji wzięli udział inni pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, którzy podczas jednej z sesji nt. Transformacja, podstawy badawcze i diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej logopedii zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 


KONKURS LOGOPEDYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYKONIE

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursach logopedycznych, które odbyły się w Zespole Szkół w Przykonie.
Konkursy odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. „Grzybobranie z panem Szymonem” – konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z tematyką grzybobrania. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż].
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie… i inne łamańce językowe” – to konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ich zadaniem było namalowanie ilustracji do jednego z polskich łamańców językowych.
Trzeci konkurs – „Wierszyki wyginające języki” skierowany był do uczniów klas IV-VII. Ich zadanie było najbardziej wymagające, bo należało samodzielnie napisać wiersz z jak największą liczbą wyrazów z głoskami szumiącymi i głoską [r]. Spośród zgłoszonych utworów nagrodzone zostały trzy i wyróżnione dwa wiersze (poniżej).
Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.

I miejsce
Dominik Pokojewski (klasa VIIa)
„Dżess”
Czy Ty wiesz, jakie imię ma ten jeż???
Ten jeż to jest Dżess – mój ukochany zwierz.
Schował się pod wielki kierz, kiedy padał duży deszcz.
Pozjadał porzeczki, które rosły koło rzeczki.
Wszedł też do mojej teczki i poszarpał mi karteczki.
Płaczę, krzyczę:
– Jejku, Dżess! Przecież to mój sprawdzian jest!
– Coś ty zrobił, mój jeżyku? – narobiłem dużo krzyku.
Próżne było me błaganie, bo jeż nadal miał swe zdanie:
– Mój kochany Dominiku, byłem też w twoim piórniku!
Poszperałem tam, gdzie chciałem, a na książkach się przespałem – roześmiał się jeż.

II miejsce
Karolina Zielińska (klasa VIa)
„Podróż”
Narzekająca Marzenka nad morze się wybrała,
całą podróż narzekała:
a to, że droga jej się dłuży,
a to, że pasażer oczy mruży,
a to, że książka ją nuży,
a to, że podróżni grzebią w bagażach,
a to, że pasażerka pożera głośno pożywienie,
a to, że duże kałuże i wyżłobione kamienie.
Narzekała, narzekała, aż nad morze dojechała,
na plaży się położyła i się rozmarzyła.
Marzyła, marzyła, a gdy się obudziła,
to zauważyła, że się zesmażyła.

III miejsce
Sebastian Rykała (klasa IVa)
„Nieszczęście Żuczka Szalki”
Żuczek Szalka idzie szosą, niesie śliwkę fioletową.
Idzie sobie dziarskim krokiem, idzie ścieżką wrzosową.
Idzie borem w odwiedziny do jeżyka, do jeżyka Koralika.
Nagle staje, widzi grzyba, czeka cicho, a ten znika.
I tak jeżyk czmycha sobie. Szuka szczęścia.
Dookoła się rozgląda. Coś szeleści, nie ma przejścia.
Wtem usłyszał Żuczka głosik:
– Drogi jeżu. Gdzie ty chodzisz, dokąd zmierzasz?
Przecież gościem jestem twoim!
Ty ugościć mnie królewsko nie zamierzasz?
Gdzie jedzenie? Gdzie te stoły w progu twoim?
– Żuczku mały, nie rozumiesz? Tyś kolacją moją.
Na talerzu wylądujesz! Uraduję duszę swoją.
Żuczek szarpie się, wyrywa jak w wodzie płocie.
Nagle jeżyk HAPS! Połyka żuka w locie.
Z tej przyjaźni nie wynikło nic dobrego:
Zastanów się więc dobrze nim pójdziesz do nieznajomego.

Wyróżnienie
Natalia Korzepa (klasa VIa)
„Rzepa”
Rzekła rzepa rzepakowi:
– Wciąż mnie brzuszek bardzo boli.
Usłyszała to gżegżółka – dobra rzepy przyjaciółka, więc mówi tak:
– Przełknij trzy rzodkiewki, jarzyny, grzybków parę,
popij oranżadą
i poczekaj, aż brzuszek boleć przestanie.
Inną poradę miała żaba Żaneta:
– Idź do lekarza i nie narzekaj.
Natomiast jeż Błażejek tak oto powiada:
– Zjedz garść żołędzi, to mi pomaga.
Lecz rzepa Bożena nikogo nie posłuchała
i jeszcze bardziej się rozchorowała.
Musiała położyć się do łóżka.
Aż po chwili nad grzejnikiem pojawiła się różowa wróżka.
Wyciągnęła swą różdżkę i rzekła:
– Sprawię, że brzuch cię przestanie boleć,
ale przyrzeknij, że będziesz rad koleżanek i kolegów słuchała
i uwag moich przestrzegała.
Cóż miała robić biedna rzepka, zasady tej przyrzekła.
I już zawsze była grzeczna.
Gdyż tak wypada, aby słuchać też innych,
a nie tylko samemu sobie doradzać.

Wyróżnienie
Jakub Skopiński (klasa VIb)
„Srebrzysty czas”
Bywa, że jesień szarą ma twarz.
Bywa, że deszczem zmoczy też nas.
Lecz ja uwielbiam ten kolorowy czas,
A do mojej opowieści, zaproszę też Was.
Gruszki, jarzębina, kasztany,
Cały jesienny świat jest zwariowany.
Z szelestem żółte liście lecą,
Wkrótce cały ogród rozświecą.
Z dębu spadają żołędzie,
Wesoły ludzik z nich będzie.
Nad głowami przelatuje sznur żurawi,
Gęś gęgawa, gołąb grzywacz i pokrzewka,
Też na jakiś czas kraj zostawi.
Na rozlewiskach zbierają się chmary czajek,
Wieczór szybko nadchodzi, to czas czytania bajek.
Rankiem mgła otula nas,
Prawda, że jesień to piękny czas?

 


ŁÓDZKO-LUBELSKIE SPOTKANIA JĘZYKOZNAWCÓW UŁ-UMCS

W dniu 7 grudnia 2017 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium naukowe z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców UŁ-UMCS”. To już kolejne takie spotkanie zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

 

 

 


LOGOPEDIA WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU

W dniu 14.10. 2017 roku odbyła się konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ. W obradach wzięli udział naukowcy reprezentujący różne ośrodki badawcze: UKW w Bydgoszczy, UP im. KEN w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet AM w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Akademię Pedagogiki Specjalną w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, a także logopedzi-praktycy oraz studenci logopedii z różnych uczelni. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.


REJESTRACJA NA LABORATORIUM LOGOPEDYCZNE

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa studentów w działalności Laboratorium, znajdującymi się w zakładce: Studia stacjonarne (dzienne) –> Laboratorium Logopedyczne –> Zasady uczestnictwa.

Formularze zgłoszeniowe udziału w zajęciach przyjmowane będą drogą mailową w dniach 2.10. – 6.10. 2017 r. na adres:  lab.logop@uni.lodz.pl.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona.

Ostateczna decyzja o przyjęciu na zajęcia fakultatywne należy do kierownika Laboratorium – Pani dr Ewy Gackiej.


JĘZYK — REGION — KULTURA

W dniach 18–19 października 2016 roku odbyła się konferencja dialektologiczna

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

I spotkanie z cyklu JĘZYK — REGION — KULTURA

zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk – Oddział w Łodzi

20161018_175422k12 k620161018_100322k20

k1720161018_18103620161018_183107


Łódzkie Seminarium Logopedyczne

18 czerwca 2016 r. odbyło się Łódzkie Seminarium Logopedyczne zorganizowane przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z ośrodków współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim w ramach kształcenia logopedycznego:

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) Model diagnozy a model terapii logopedycznej

dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), mgr Ewa Małachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

dr Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki) Czy opóźnienie w rozwoju mowy wyklucza rozpoznanie zespołu Aspergera?

dr Agnieszka Płusajska-Otto (Uniwersytet Łódzki) Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o zasadach higieny i pracy głosem

dr Ewelina Zając (Uniwersytet Łódzki), Przydatność „Logopedycznego Testu Przesiewowego…” S. Grabiasa, Z.M. Kurkowskiego i T. Woźniaka do oceny kompetencji komunikcyjnej uczniów klas I–III

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź) Zadania logopedy w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem z zaburzeniami mowy i głosu

mgr Anna Kowalska (Przedszkole KiDS&Co., Łódź) Rola logopedy i nauczyciela przedszkola w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej rozwoju mowy dziecka

mgr Dorota Staniszewska (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź) Praca z dzieckiem z afazją (dysfazją)

Ustalanie ostatecznej liczby uczestników trwało do ostatniego dnia, a i tak zapisanych na pokaźnej liście rezerwowej nie udało się zmieścić w auli. Wśród zakwalifikowanych 140 osób byli logopedzi, lekarze, nauczyciele wszystkich szczebli kształcenia ogólnego, psycholodzy, pedagodzy, aktorzy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną, neurologopedia. Niemal 6 godzin obrad wywołało ożywione reakcje, w kuluarach trwała dyskusja, która zaowocowała wymianą kontaktów między ekspertami i uczestnikami, a także pomysłami na kolejne edycje ŁSL. W trakcie Seminarium można było też poznać ofertę firmy Moje Bambino.

 


Konferencja naukowa

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

9 czerwca br. Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii była organizatorem ogólnopolskiej konferencji logopedycznej pt. Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii. Honorowym patronatem konferencję objęli JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Natomiast Radio Łódź objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.
W konferencji wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki – logopedzi, audiolodzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja i problemy z nią związane. Konferencja w Łodzi skupiła nie tylko lokalne środowisko naukowe, ale była okazją do zapoznania się z wynikami badań naukowców z Warszawy, Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, Lublina. Uczestnikami konferencji i warsztatów logopedycznych byli logopedzi z Łodzi i regionu, doktoranci i studenci kierunków logopedycznych funkcjonujących na polskich uczelniach.

           IMG_4139 


12 grudnia br., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Sławomira Gali, wieloletniego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej (od 2012 r. Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii), odbyła się uroczysta sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, poświęcona pamięci Profesora.

Na spotkanie przybyła rodzina Profesora, pracownicy KDPiL oraz Wydziału Filologicznego UŁ, członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, przyjaciele z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz liczni znajomi.

Gości powitał oraz słowo wstępne wygłosił prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski. Następnie o prowadzenie spotkania poproszona została prof. dr hab. Maria Wichowa – przewodnicząca Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. W części merytorycznej sesji, poświęconej działalności naukowej i organizacyjnej Profesora, głos zabrali: prof. dr hab. Irena Jaros, prof. dr hab. Feliks Czyżewski z UMCS
w Lublinie oraz dr hab. Renata Marciniak-Firadza, którzy przedstawili osiągnięcia naukowe Profesora w zakresie onomastyki i dialektologii oraz Jego działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Na zakończenie sesji zgromadzeni goście przywołali wzruszające wspomnienia związane z Profesorem.

IMG_0027IMG_0016(1)