Aktualności

Piątek, 03 Lutego 2023

Harmonogram dyżurów w sekretariacie logopedii (pok. 3.92)

poniedziałek–środa (30.01–01.02.2023) – godz. 9.00-15.00

czwartek (02.02.2023) – sekretariat nieczynny

piątek (03.02.2023) – praca zdalna

Słuchacze studiów podyplomowych obsługiwani są w sekretariacie po uprzednim umówieniu wizyty drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl


PROJEKCJA SPEKTAKLU „UNSPOKEN”


Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką głosu do uczestnictwa w I Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu nt. Głos z perspektywy interdyscyplinarnej, która odbędzie się online, równolegle z 28TH Annual Pacific Voice Conference Poland Edition oraz 5TH World Voice Consortium Conference, w dniach 19-20 listopada 2022 r.

Jest to konferencja inauguracyjna Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu przy współpracy z Zakładem Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pacific Voice Speech Foundation z San Francisco i World Voice Consortium z siedzibą w Porto. Konferencja będzie poświęcona postępom w zakresie diagnozy, terapii i rehabilitacji głosu jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej. 

Prelegenci to wybitni naukowcy zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ptrg.pl


III konferencja naukowa z cyklu Język-Region-Kultura
pt. Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

W dniach 21-22 września na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się III naukowa konferencja z cyklu Język – Region – Kultura „Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność” zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii. Zakres badawczy omawiany podczas konferencji obejmował gwary polskie różnych regionów kraju, jak i gwary innych języków etnicznych. Naczelną ideą konferencji było ukazanie roli leksyki gwarowej jako świadectwa kultury materialnej i duchowej dawnej wsi i jako odzwierciedlenia przemian cywilizacyjno-kulturowych wsi współczesnej.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Program konferencji – PLIK DO POBRANIA 

Informacje dotyczące konferencji zamieszczane są również na stronie internetowej:

www.jezykregionkultura.uni.lodz.pl


Zaproszenie na spotkanie informacyjne
I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich
w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich na kierunku logopedia z audiologią i I roku studiów magisterskich na kierunku logopedia na spotkanie informacyjne 30 września (piątek), o godz. 12.30, w auli A5.

W roku akademickim 2022/2023 opiekunem będzie dr Ewa Gacka.

Zapraszamy serdecznie!


Badania nad giełkotem (mową bezładną) oraz działalność popularyzatorska dr Moniki Kaźmierczak ponownie docenione na forum międzynarodowym.

Polecamy lekturę najnowszego newslettera ICA (International Cluttering Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu) – LINK do numeru


V ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE 

29 czerwca 2022 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbyło się V Łódzkie Seminarium Logopedyczne zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Fotorelacja z wydarzenia


ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

24.05.2022 od 20:00 – 27.05.2022 do 23:59

 Szczegółowa oferta w zakładce – Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią


ZAPROSZENIE

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

wraz z

Polską Akademią Nauk Oddział w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III międzynarodowej
konferencji naukowej

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

z cyklu

JĘZYK – REGION – KULTURA

Obrady odbędą się w dniach 21-22 września 2022 r. (środa–czwartek)
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych odmianami terytorialno-społecznymi języka etnicznego. Proponujemy szeroki zakres badawczy, obejmujący zarówno gwary polskie różnych regionów kraju, jak i gwary innych języków etnicznych, przede wszystkim słowiańskich (ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego, czeskiego, słoweńskiego itd.), ale także niesłowiańskich (np. niemieckiego, angielskiego, włoskiego itd.). Naczelną ideą konferencji będzie ukazanie roli leksyki gwarowej jako świadectwa kultury materialnej i duchowej dawnej wsi i jako odzwierciedlenia przemian cywilizacyjno-kulturowych wsi współczesnej.

Szczególną uwagę chcielibyśmy skierować na takie obszary badawcze, jak:

 • słownictwo gwarowe w świadomości użytkowników gwary,
 • leksyka gwarowa jako wykładnik tożsamości kulturowej i środek budowania więzi społecznych,
 • transformacje leksyki gwarowej (specyfika badań nad leksyką gwarową w dobie globalizacji, przekształcenia semantyczne),
 • leksyka z określonych pól tematycznych w gwarach (makro- i mikropola semantyczne),
 • słownictwo określonej gwary lub zespołów gwarowych (archaizmy i innowacje leksykalne; synonimia, homonimia, polisemia jednostek leksykalnych),
 • dziedzictwo kulturowe polskiej wsi w literaturze i folklorze (słownictwo gwarowe w procesie twórczym, metaforyka i frazeologia ludowego stylu artystycznego),
 • językowy obraz świata w gwarze,
 • metodologia badań leksyki gwarowej (związek leksyki gwarowej ze słowotwórstwem),
 • dokumentowanie leksyki gwarowej,
 • słownictwo polskich wysp gwarowych na terytorium obcojęzycznym.

Preferujemy stacjonarną formę spotkania, jednakże ze względu na dynamiczną sytuację wywołaną stanem pandemii rozważamy także wariant hybrydowy lub w pełni zdalny.

 Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/jXs9gpsecb

 Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2022 r.

 Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu naukowym

Komitet Naukowy    

dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
prof. dr hab. Feliks Czyżewski
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
prof. dr hab. Halina Karaś
prof. dr hab. Józef Kąś
prof. dr hab. Halina Kurek
prof. dr hab. Halina Pelcowa
prof. dr hab. Dorota Rembiszewska
dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
prof. dr hab. Anna Tyrpa
prof. dr hab. Bogusław Wyderka

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
dr Justyna Antczak-Kujawin
dr Mateusz Szurek

Informacje organizacyjne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 5 lipca 2022 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji –  zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (20 pkt.).

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji biorących udział w formie stacjonarnej wynosi 450 zł − koszty organizacyjne oraz druk publikacji.

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji biorących udział w formie on-line wynosi 200 zł − koszty organizacyjne oraz druk publikacji.

W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.


Informacje dotyczące konferencji zamieszczane są również na stronie internetowej:

www.jezykregionkultura.uni.lodz.pl


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO

„W GABINECIE LOGOPEDY”

Logopedzi, zwłaszcza pracujący w przedszkolach i szkołach, w celu uatrakcyjnienia zajęć logopedycznych oraz zmobilizowania dzieci objętych terapią logopedyczną do codziennych ćwiczeń, coraz częściej organizują konkursy logopedyczne. Te organizowane w przedszkolach najczęściej mają charakter logopedyczno-plastyczny, tzn. zadaniem dzieci jest namalowanie ilustracji, zawierającej wyrazy z głoskami sprawiającymi im najwięcej trudności. Celem takich konkursów jest rozbudzenie językowej i plastycznej twórczości dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

W Zespole Szkół w Przykonie (powiat turecki, województwo wielkopolskie) po raz kolejny zorganizowany został konkurs logopedyczno-plastyczny, który skierowany był do dzieci przedszkolnych. Zorganizowany został z okazji przypadającego na dzień 6 marca Europejskiego Dnia Logopedy. Konkurs objęty był patronatem prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. prof. UŁ Ireny Jaros.

 „W gabinecie logopedy” to konkurs logopedyczno-plastyczny adresowany do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji przedstawiającej pracę z logopedą w gabinecie, jednak ilustracja musiała zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż] i głoską [r]. Konkurs skierowany był nie tylko do dzieci objętych terapią logopedyczną, ale do wszystkich zainteresowanych. Nagrodzone zostały 32 prace – część z nich znajduje się w gablocie przy sali 1.34.

Głównym sponsorem nagród w konkursach był Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Żychlinie.


POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI GŁOSU

9 lutego powołane zostało Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu, którego siedziba mieści się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poziomu naukowego oraz autorytetu w społeczeństwie wobec specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu, logopedów, neurologopedów i innych specjalistów, których doświadczenie zawodowe jest związane z terapią głosu.

– Pragniemy propagować najnowszą wiedzę logopedyczną i medyczną, opartą na badaniach naukowych, dotyczącą diagnozy i terapii zaburzeń głosu. Chcemy krzewić zasady etyki zawodowej oraz czuwać nad ich przestrzeganiem, chronić interesy oraz prawa specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu i osób zajmujących się pacjentami z zaburzeniami głosu – wylicza dr Mateusz Szurek, Prezes Zarządu Głównego PTRG. Członkowie organizacji zamierzają także prowadzić badania naukowe i utrzymywać kontakty z instytucjami oraz osobami prawnymi zainteresowanymi tą problematyką.

Do Towarzystwa mogą dołączyć osoby z wykształceniem wyższym, które ukończyły studia (stacjonarne/podyplomowe) z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu, emisji głosu, logopedii, innych specjalności logopedycznych, a także lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów, których specjalizacja bądź doświadczenie zawodowe jest związane z przedmiotem działalności PTRG.

Zarząd zaprasza także studentki i studentów kierunków logopedycznych (którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów) oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz osób z zaburzeniami głosu.

Więcej informacji na stronie www.ptrg.pl.


PROJEKCJA FILMU „WHEN I STUTTER – KIEDY SIĘ JĄKAM”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii serdecznie zaprasza zainteresowanych Studentów, Słuchaczy studiów podyplomowych i Pracowników naszego Wydziału na seminarium naukowe, a w nim na projekcję filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam”, połączoną z panelem dyskusyjnym poświęconym temu zaburzeniu płynności mowy.

Organizatorami seminarium są Koło Naukowe Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe działające przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

When I stutter – Kiedy się jąkam

Reżyser: John Gomez

Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na stronie: https://www.whenistutter.org/

Film dokumentalny When I stutter to wielokrotnie nagradzany i prezentowany materiał edukacyjny, który miał już projekcie na całym świecie (ponad 100 pokazów – przede wszystkim organizowanych na uniwersytetach i podczas prestiżowych konferencji logopedycznych). Film prezentuje fenomen jąkania w sposób niezwykle rzetelny, obiektywny i wielowymiarowy. W filmie wypowiadają się na ten temat osoby doświadczające jąkania – przedstawicie rożnych grup społecznych. Dla przykładu o swoich codziennych zmaganiach z jąkaniem mówią: pracownik fizyczny, księgowy, tancerka, aktorzy, ale też naukowcy, a także logopedzi – w tym wybitni przedstawiciele dyscypliny, jak prof. Barry Guitar (jeden z największych amerykańskich autorytetów w dziedzinie  jąkania, autor wielokrotnie wznawianego podręcznika do logopedii „Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment”), czy dr Scott Palasik, dr Dale Williams. Ponadto w filmie dokumentalnym pojawiają się, tzw. winiety edukacyjne, które dodatkowo dostarczają aktualnej, zweryfikowanej naukowo wiedzy na temat jąkania. Ważnym elementem filmu jest podążanie śladami młodego mężczyzny, który uczestniczy w terapii jąkania, wdrażanej przez specjalistkę, która sama jest osobą jąkającą się. Relacja, którą ten młody człowiek tworzy z logopedą, i postępy, który czyni, mogą być  cennym źródłem refleksji dla widzów – czym tak naprawdę jest sukces w terapii jąkania.

Polski zespół tłumaczeniowy: Aleksandra Krawczyk, MA – University of Central Florida, Marta Wesierska, PhD., – University of Warwick, dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ oraz mgr Mikołaj Witkowski – Uniwersytet Śląski.


Badania nad giełkotem (mową bezładną) prowadzi na Wydziale Filologicznym dr Monika Kaźmierczak z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ. Działalność naukowa i popularyzatorska dr Kaźmierczak została doceniona na forum międzynarodowym. W najnowszym newsletterze ICA (International Cluttering Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu) „The T.R.A.D.E” ukazały się artykuły przybliżające najnowsze publikacje i wystąpienia konferencyjne, ale również działalność facebookowej „Grupy G (jak GIEŁKOT)”, prowadzonej przez badaczkę z UŁ.

Więcej informacji na stronie: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosci

https://drive.google.com/file/d/1hqKKZoE2WHfvxxowsrEItTHZtnlcR07T/view


27 listopada 2021 r. odbyło się IV Seminarium Logopedyczne pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w wieku senioralnym” poświęcone zagadnieniu opieki logopedycznej nad osobami starszymi. Wyjątkowość wydarzenia podkreśla fakt, że była to pierwsza tego typu inicjatywa charytatywna zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego w celu wsparcia działalności Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie”, które jako organizacja pozarządowa użytku publicznego sprawuje opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich bliskimi, zarówno w formie stacjonarnej, jak i domowej.

Przedmiotem seminarium naukowego było przybliżenie zagadnień związanych z tematyką opieki logopedycznej oraz prawno-medycznej nad osobami w wieku senioralnym. Przedstawione referaty zostały przygotowane przez specjalistów z ośrodków naukowych (UMK w Toruniu oraz UŁ), poradni medycznych oraz fundacji.

Spotkanie poprowadziła prof. UŁ dr hab. Renata Marciniak-Firadza, która była inicjatorką tego wydarzenia. Obrady otworzyła prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz mgr Wiesława Sobczyk – prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie”.

W pierwszej części pojawiły się wystąpienia poświęcone zagadnieniom logopedycznym, tj. Węch. Istota działania, zaburzenia i terapia (prof. UMK dr hab. Agnieszka Hamerlińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Językowe strategie kompensujące trudności leksykalno-semantyczne u osób w wieku senioralnym (dr Justyna Antczak-Kujawin, Uniwersytet Łódzki) oraz Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej (dr Mateusz Szurek, Uniwersytet Łódzki). Dwa wykłady dotykały z kolei problematyki opieki hospicyjnej (Opieka hospicyjna i paliatywna – wybrane zagadnienia prawno-medyczne, mgr Zbigniew Firadza, NZOZ Zdrowie Krośniewice) oraz aspektów dotyczących żywienia pacjentów onkologicznych  (Dieta pacjentów onkologicznych, mgr Paulina Muras, Poradnia Melissamed, Łódź).

Druga część seminarium naukowego skupiała się wokół tematów związanych z diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów obciążonych chorobami wieku senioralnego, m.in. problemami z połykaniem (Pacjent (dorosły) hospicyjny i paliatywny z zaburzeniami połykania – diagnoza i terapia logopedyczna, prof. UŁ dr hab. Renata Marciniak-Firadza, Uniwersytet Łódzki), chorobami nowotworowymi jamy ustnej (Nowotwory jamy ustnej – opieka i postępowanie logopedyczne na oddziale, mgr Dominika Kozłowska-Wojnar, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Poznań), chorobą Alzhaimera (Wykorzystanie TFS-semantycznej w diagnozie neurologopedycznej osób z chorobą Alzhaimera, dr Renata Gliwa-Patyńska, Uniwersytet Łódzki). Wśród rozważań znalazło się także wystąpienie nt. Komunikacji medycznej z pacjentem w wieku senioralnym w świetle praw pacjenta przygotowane przez dr Karolinę Sykulską (Fundacja Auri Cor, Wrocław).

Zorganizowane wydarzenie dało możliwość podjęcia bardzo ważnej dyskusji dotyczącej opieki nad osobami starszymi i ukazało miejsce tego zagadnienia w logopedii.

Dzięki dobrowolnym datkom uczestników udało się wesprzeć działalność Hospicjum Kutnowskiego kwotą w wysokości 2845 zł, która w całości zostanie przeznaczona na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia. W imieniu organizatorów i hospicjum serdecznie dziękujemy za wszystkie darowizny.

W przyszłości zamierzamy kontynuować organizowanie tego typu inicjatyw charytatywnych wspierających osoby potrzebujące z naszego środowiska lokalnego.

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
na wykład Profesora Krzysztofa Izdebskiego

CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ GŁOSU I MOWY?

Wykład odbędzie się w formie hybrydowej 29 października (piątek) w godz. 12.00-15.00
w auli A5 Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173 oraz on-line w aplikacji Ms Teams.

Krzysztof Izdebski, Professor: SFCM, San Francisco, CA, USA
Chairman, Pacific Voice and Speech Foundation
Vice President, The World Voice Consortium
Clinical Consultant: US Department of Defense
FormerlyENT Professor: UCSF, UCLA, Stanford
E-mail: kizdebski@pvsf.org

Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu w trybie on-line proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 26 października (wtorek): https://forms.office.com/r/7NM9Pkw4bH

Osoby chętne do uczestnictwa w wydarzeniu w trybie stacjonarnym proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 26 października (wtorek) na adres mailowy: renata.marciniak@uni.lodz.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Informacje o szkoleniu BHP – Wydział Filologiczny

Informacje o szkoleniu Prawo Autorskie – Wydział Filologiczny

Informacje nt. przysposobienia bibliotecznego

Kod dostępu do szkoleń FL15


ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

01.10.2021 start o 19:00 – 03.10.2021 do 23:59


Uwaga!

Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

 Szczegółowa oferta w zakładce -Seminaria (mgr) – logopedia


Zaproszenie na spotkanie informacyjne
I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich
w roku akademickim 2021/2022

Zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich logopedii z audiologią na spotkanie informacyjne 01.10.2021, godz.11:30.

💻 Spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (link do spotkania)

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich logopedii  na spotkanie informacyjne 01.10.2021, godz.12:15.

💻 Spotkanie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (link do spotkania)


UWAGA!

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ
ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2021 

Dnia 28.08.2021 r. Profesor Irena Jaros odebrała medal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, przyznany w uznaniu Jej zasług dla rozwoju kultury tego regionu i jego promocji.

Gratulujemy wyróżnienia!


SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

16.06.2021 od 18:00 – 20.06.2021 do 23:59

 Z powodu awarii systemu rejestracja została przesunięta z 8.06. na 16.06.2021.

Szczegółowa oferta w zakładce –Seminaria (lic.) – logopedia z audiologią

Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

E-konferencja naukowa
Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii

 W dniu 22 maja 2021 roku odbyła się, zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, e-konferencja naukowa zatytułowana Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia i alalia prolongata oraz SLI/DLD – w kręgu badań i terminologii.  Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 Łódź.

Konferencję otworzyły: dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska oraz Prodziekan Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Irena Jaros.

Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów z różnych dziedzin, w których kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia powiązane z afazją dziecięcą, niedokształceniem mowy o typie afazji, alalią, alalią prolongatą oraz SLI/DLD. W rozważaniach podjęto kwestie: terminologii, etiologii, diagnozy i diagnozy różnicowej, programowania terapii oraz przeglądu praktycznych rozwiązań stosowanych w terapii.

Konferencja zgromadziła ponad siedemdziesięciu uczestników, między innymi logopedów i neurologopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało jedenaście referatów. Prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe, badawcze i terapeutyczne: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. Mirosław Michalik (Kraków)
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska (Gdańsk)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UMCS Grażyna Krasowicz-Kupis (Lublin)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Lublin)
dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska (Katowice)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr Renata Gliwa
dr Ewelina Zając
Nasze Logopedyczne Koło nie zwalnia tempa!

Organizujemy kolejne spotkanie online, które będzie poświęcone tematyce karmienia noworodków.

Warsztaty poprowadzi neurologopeda Joanna Muzykiewicz, która w swojej pracy skupia się nad rozwojem wcześniaków, niemowlaków oraz dzieci do 3 roku życia.

Widzimy się i słyszymy w środę 9 grudnia. Do zobaczenia!Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/   oraz  https://covid19.uni.lodz.pl/

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 123 oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Filologicznego nr 53 od 1 czerwca 2020 r. pracownicy Dziekanatu, sekretariatów oraz pozostali pracownicy administracyjni pracują w systemie dyżurów. Aktualny grafik dyżurów dostępny jest pod adresem: http://filolog.uni.lodz.pl/grafik/

Rekomendowany jest kontakt mailowy z pracownikami administracji. Wykaz adresów mailowych znajduje się tutaj: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=16486.

Studenci/słuchacze studiów podyplomowych obsługiwani są w sekretariacie po uprzednim umówieniu wizyty drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl.


Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru letniego 2020/2021

Zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

I. Ogólne:

 • W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną albo izolacją domową. Student powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zobowiązany jest do rezygnacji z przyjścia na zajęcia, pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem.
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m);
 • Należy – w miarę możliwości – unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką gdy kaszlesz i kichasz;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa.

 II. Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • Na drzwiach każdej sali oraz auli znajduje się informacja o liczbie osób mogących jednocześnie w niej przebywać;
 • Sale zostały  przygotowane zgodnie z przewidzianą liczbą osób, a nadmiar krzeseł został usunięty;
 • Przy każdym wejściu do auli udostępniony jest stojak z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, zostały oznaczone taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w sali dydaktycznej do momentu zajęcia miejsc przez studentów. To samo dotyczy nauczycieli akademickich, którzy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne bez maseczki jedynie w przypadku, kiedy podczas zajęć nie przemieszczają się po sali;
 • Sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające;

 Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się 9 sal umieszczonych na poziomie -1 i parterze budynku: 03/04/05/06/07/28/29/30/31/32
 • Grafik rezerwacji sal znajduje się na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i zamknięciu sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek.
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub konieczności przekazania informacji o niedziałającym urządzeniu należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczkę oraz rękawiczki. 
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020r, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego łódzką logopedię oraz konferencję „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej” zorganizowaną przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.BADANIA NAUKOWE MAGISTRA MATEUSZA SZURKA W PERTH

W okresie 01.02—01.03.2020 r. mgr Mateusz Szurek prowadził w Perth (Australia) badania naukowe dotyczące dwujęzyczności.

Badania terenowe zaowocowały m.in. współpracą z Polską Szkołą Sobotnią im. Adama Mickiewicza w Perth, w wyniku której, opierając się na artykułach naukowych mgra Mateusza Szurka, wprowadzono wiele praktycznych wskazówek odnoszących się do procesu nauczania języka polskiego wśród australijskiej Polonii.

Prowadzone badania naukowe dotyczące dwujęzyczności oraz zależności między bilingwizmem a rozwojem mowy miały na celu przede wszystkim:

 • ukazanie trudności, jakich może doświadczyć dwujęzyczne dziecko podczas jednoczesnej nauki dwóch języków,
 • pomoc nauczycielom w przezwyciężeniu tych problemów i podniesieniu sprawności językowej dziecka dwujęzycznego,
 • zwiększenie wśród nauczycieli języka obcego świadomości dotyczącej możliwości występowania u uczniów problemów artykulacyjnych, które przyczyniają się do wadliwej wymowy zarówno w języku ojczystym, jak i obcym,
 • przekazanie wskazówek praktycznych dla nauczycieli, którzy mogą stworzyć dziecku właściwe warunki do nauki języka i oceniać dziecko, uwzględniając jego możliwości w zakresie wymowy,
 • zwrócenie uwagi na powyższy problem, który jest ważny z punktu widzenia dalszej organizacji właściwego procesu edukacyjnego ucznia.


PROJEKCJA FILMU „WHEN I STUTTER”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na projekcję filmu poświęconego jąkaniu pt. „When I stutter”  (w polskim tłumaczeniu). Projekcja odbędzie się w piątek 17 stycznia o godz. 17.00 w auli A4 na Wydziale Filologicznym UŁ ul. Pomorska 171/173.

Film poprzedzi wykład Pani dr hab. prof. UŚ Katarzyny Węsierskiej pt. „Czy filmy zmieniają postawy wobec jąkania?”.Konferencja naukowa
„Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

19 października 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, która została zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady toczyły się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ znajdującym się przy ulicy Pomorskiej 171/173. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dra hab. Antoniego Różalskiego oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Patronat medialny nad konferencją sprawowały TVP3 Łódź oraz Radio Parada.


Tegoroczna konferencja była okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie dało możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyniło się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali rozmaici specjaliści: logopedzi, audiolodzy, foniatrzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, fizjoterapeuci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Spotkanie specjalistów zróżnicowanych dyscyplin okazało się bardzo konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy reprezentowali różne zawody i profesje, m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, fizjoterapeutów oraz liczne grono studentów logopedii. Wygłoszonych zostało 37 referatów, których prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe i badawcze: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Grupową Praktykę Stomatologiczną w Bolesławcu, Centrum Onkologii – Instytut Oddział w Gliwicach, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE
w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje: http://filolog.uni.lodz.pl/news/20191001


SEMINARIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

01.10.2019 od 20:00 – 06.10.2019 do 23:59


Uwaga!
Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.

Szczegółowa oferta: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne-dzienne/seminaria/


SEMINARIA LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy na seminaria trwać będą w systemie USOS w terminie:

21.05.2019 od 21:00 – 26.05.2019 do 23:59

Szczegółowa oferta tematyczna – POBIERZ 


Uwaga!

Rejestracja na seminaria odbywa się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl
Przy rejestracji żetonowej istnieje możliwość zapisania się tylko u jednego prowadzącego.KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY PT. „U HU HA IDZIE ZIMA…”

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursie logopedyczno-plastycznym pt. „U hu ha idzie zima…”, który odbywał się w Zespole Szkół w Przykonie.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych, adresowany był do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z zimą. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż] i głoską [r].

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.


JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

W dniach 7-8 grudnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się konferencja pt. „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala”. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu „JĘZYK – REGION – KULTURA”. Tegoroczna konferencja dedykowana była pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych. Sylwetkę naukową oraz działalność dydaktyczno-organizacyjną Profesora przypomnieli podczas sesji wspomnieniowej Jego uczniowie i współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z innych uczelni w Polsce.

W konferencji wzięło udział 58 referentów, reprezentujących 15 ośrodków naukowych w Polsce oraz 6 ośrodków zagranicznych: z Litwy, Ukrainy, Czech  i Czarnogóry. Tematem ich wystąpień było funkcjonowanie języków i dialektów na pograniczach dialektalnych oraz językowo-kulturowych. Wygłoszone referaty poświęcono polskim gwarom w Opoczyńskiem, Rawskiem, na Warmii i Mazurach, na Spiszu i w innych regionach Polski, odmianom języka polskiego używanym na Zaolziu, na Litwie i Ukrainie, ale też językom mniejszości etnicznych w Polsce, np. na Podlasiu. Wiele wypowiedzi dotyczyło także pograniczy językowych funkcjonujących w ramach innych niż polska wspólnot komunikacyjnych, np. pogranicza angielsko-celtyckiego czy bałkańskiego. Problemy funkcjonowania pograniczy językowych rozpatrywano na materiałach pisanych i mówionych, w tekstach użytkowych i artystycznych, w ujęciu historycznym i współczesnym, w wymiarze empirycznym i teoretycznym.

Konferencji towarzyszył koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Antoni Różalski. Patronatem medialnym objęły konferencję TVP Łódź oraz Radio Łódź.

Organizatorzy
Prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska – kierownik konferencji
Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek – sekretarz konferencji
Mgr Jadwiga Bieniek – sekretarz konferencji


III ŁÓDZKIE SEMINARIUM LOGOPEDYCZNE
Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy

Dnia 22 września 2018 roku odbyło się III Łódzkie Seminarium Logopedyczne pt. Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy, zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi logopedów, studentów, pracowników oświaty i służby zdrowia, że logopedia zajmuje się nie tylko diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, często seniorów.

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź)
Holistycznie o głosie i jego zaburzeniach
dr Janusz Konopacki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź)
Techniki klinicznej interwencji logopedycznej w przypadkach radykalnych zabiegów operacyjnych w obrębie twarzoczaszki
dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Strategie postępowania logopedycznego w przypadku usunięcia krtani
mgr Anna Stępniak (Prywatny Żłobek „Maluszek”, Kalisz)
Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych
mgr Izabela Buczyńska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Oddział w Gliwicach)
Odczyn popromienny u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi w diagnozie i terapii logopedycznej
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej)
Rehabilitacja onkologopedyczna pacjentów po leczeniu nowotworów jamy ustnej
dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki)
Ocena przydatności TFS w logopedycznej diagnozie osób dorosłych
mgr Justyna Antczak-Kujawin (Uniwersytet Łódzki)
Metody wspomagające terapię logopedyczną osób z otępieniem alzheimerowskim
mgr Katarzyna H. Suchocka, mgr Marzena Ganczar – wykład szkoleniowy
(Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”)
Komunikacja–Interakcja–Rozwój (KIR) – Diagnoza kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem


PROF.  ZW. DR HAB. MED. JUREK OLSZEWSKI – PRZEWODNICZĄCYM  SEKCJI  AUDIOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW – CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

W dniach 22-24 marca 2016 r. w hotelu Andel’s odbyła się XIII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I   FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi połączona z Jubileuszem 60-lecia istnienia Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii i Jubileuszem 15-lecia istnienia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której organizatorem był prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, który również reprezentował prof. Zbigniewa Rau Wojewodę Łódzkiego
 • Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • prof.  dr hab. med. Adam Antczak – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  który również reprezentował JM  prof.  dr hab. med. Radzisława Kordka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr n. med. Wiesław Chudzik – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
 • prof. dr hab.  med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Dyrektor Światowego Centrum Słuchu i Mowy i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k/Nadarzyna
 •  prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska – Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej
 • prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – Konsultant Krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska – Przewodniczącą Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi                                            
 •  prof. dr hab.  med. Alicja Sekula – Przewodniczącą Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
 •  prof. dr hab. Irena Jaros – Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 •  prof. Ulrich Hoppe from Department of Audiology, University Hospital from Erlangen (in) Germany
 • prof. Norbert Dillier from Laboratory for Experimental Audiology
  ENT Department, University Hospital from Zürich
 •  prof. Aleh Khorau from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus
 • prof. Ivan Aleshchyk from Department of Otolaryngology, State Medical University in Grodno Belarus

Walne  Zebranie Członków Sekcji  Audiologicznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. med. Jurek Olszewski

Członkowie:

 • prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 • dr hab. med. Agata Szkiełkowska
 • dr hab. med. Bożena  Wiskirska-Woźnica
 •  dr med. Elżbieta Włodarczyk

Walne Zebranie Członków Sekcji Foniatrycznej PTORL CHGiSz w dniu 23 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Wiesław Sułkowski

Członkowie:

 • dr hab. med. Alicja  Sekula
 •  dr med. Michał Karlik
 •  dr med. Beata Miaśkiewicz
 • dr med. Anna  Domarecka-Kołodziej

                 Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Jurka Olszewskiego w konferencji wzięli udział inni pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, którzy podczas jednej z sesji nt. Transformacja, podstawy badawcze i diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej logopedii zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 


KONKURS LOGOPEDYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYKONIE

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii był głównym sponsorem nagród w konkursach logopedycznych, które odbyły się w Zespole Szkół w Przykonie.
Konkursy odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. „Grzybobranie z panem Szymonem” – konkurs adresowany do dzieci przedszkolnych od 3 do 6 lat. Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z tematyką grzybobrania. Ilustracja powinna zawierać jak najwięcej obrazków z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż].
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie… i inne łamańce językowe” – to konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ich zadaniem było namalowanie ilustracji do jednego z polskich łamańców językowych.
Trzeci konkurs – „Wierszyki wyginające języki” skierowany był do uczniów klas IV-VII. Ich zadanie było najbardziej wymagające, bo należało samodzielnie napisać wiersz z jak największą liczbą wyrazów z głoskami szumiącymi i głoską [r]. Spośród zgłoszonych utworów nagrodzone zostały trzy i wyróżnione dwa wiersze (poniżej).
Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie, organizator konkursu – dr Ewelina Zając oraz nagrodzeni pragną serdecznie podziękować Zakładowi Dialektologii Polskiej i Logopedii za ufundowanie nagród w konkursach.

I miejsce
Dominik Pokojewski (klasa VIIa)
„Dżess”
Czy Ty wiesz, jakie imię ma ten jeż???
Ten jeż to jest Dżess – mój ukochany zwierz.
Schował się pod wielki kierz, kiedy padał duży deszcz.
Pozjadał porzeczki, które rosły koło rzeczki.
Wszedł też do mojej teczki i poszarpał mi karteczki.
Płaczę, krzyczę:
– Jejku, Dżess! Przecież to mój sprawdzian jest!
– Coś ty zrobił, mój jeżyku? – narobiłem dużo krzyku.
Próżne było me błaganie, bo jeż nadal miał swe zdanie:
– Mój kochany Dominiku, byłem też w twoim piórniku!
Poszperałem tam, gdzie chciałem, a na książkach się przespałem – roześmiał się jeż.

II miejsce
Karolina Zielińska (klasa VIa)
„Podróż”
Narzekająca Marzenka nad morze się wybrała,
całą podróż narzekała:
a to, że droga jej się dłuży,
a to, że pasażer oczy mruży,
a to, że książka ją nuży,
a to, że podróżni grzebią w bagażach,
a to, że pasażerka pożera głośno pożywienie,
a to, że duże kałuże i wyżłobione kamienie.
Narzekała, narzekała, aż nad morze dojechała,
na plaży się położyła i się rozmarzyła.
Marzyła, marzyła, a gdy się obudziła,
to zauważyła, że się zesmażyła.

III miejsce
Sebastian Rykała (klasa IVa)
„Nieszczęście Żuczka Szalki”
Żuczek Szalka idzie szosą, niesie śliwkę fioletową.
Idzie sobie dziarskim krokiem, idzie ścieżką wrzosową.
Idzie borem w odwiedziny do jeżyka, do jeżyka Koralika.
Nagle staje, widzi grzyba, czeka cicho, a ten znika.
I tak jeżyk czmycha sobie. Szuka szczęścia.
Dookoła się rozgląda. Coś szeleści, nie ma przejścia.
Wtem usłyszał Żuczka głosik:
– Drogi jeżu. Gdzie ty chodzisz, dokąd zmierzasz?
Przecież gościem jestem twoim!
Ty ugościć mnie królewsko nie zamierzasz?
Gdzie jedzenie? Gdzie te stoły w progu twoim?
– Żuczku mały, nie rozumiesz? Tyś kolacją moją.
Na talerzu wylądujesz! Uraduję duszę swoją.
Żuczek szarpie się, wyrywa jak w wodzie płocie.
Nagle jeżyk HAPS! Połyka żuka w locie.
Z tej przyjaźni nie wynikło nic dobrego:
Zastanów się więc dobrze nim pójdziesz do nieznajomego.

Wyróżnienie
Natalia Korzepa (klasa VIa)
„Rzepa”
Rzekła rzepa rzepakowi:
– Wciąż mnie brzuszek bardzo boli.
Usłyszała to gżegżółka – dobra rzepy przyjaciółka, więc mówi tak:
– Przełknij trzy rzodkiewki, jarzyny, grzybków parę,
popij oranżadą
i poczekaj, aż brzuszek boleć przestanie.
Inną poradę miała żaba Żaneta:
– Idź do lekarza i nie narzekaj.
Natomiast jeż Błażejek tak oto powiada:
– Zjedz garść żołędzi, to mi pomaga.
Lecz rzepa Bożena nikogo nie posłuchała
i jeszcze bardziej się rozchorowała.
Musiała położyć się do łóżka.
Aż po chwili nad grzejnikiem pojawiła się różowa wróżka.
Wyciągnęła swą różdżkę i rzekła:
– Sprawię, że brzuch cię przestanie boleć,
ale przyrzeknij, że będziesz rad koleżanek i kolegów słuchała
i uwag moich przestrzegała.
Cóż miała robić biedna rzepka, zasady tej przyrzekła.
I już zawsze była grzeczna.
Gdyż tak wypada, aby słuchać też innych,
a nie tylko samemu sobie doradzać.

Wyróżnienie
Jakub Skopiński (klasa VIb)
„Srebrzysty czas”
Bywa, że jesień szarą ma twarz.
Bywa, że deszczem zmoczy też nas.
Lecz ja uwielbiam ten kolorowy czas,
A do mojej opowieści, zaproszę też Was.
Gruszki, jarzębina, kasztany,
Cały jesienny świat jest zwariowany.
Z szelestem żółte liście lecą,
Wkrótce cały ogród rozświecą.
Z dębu spadają żołędzie,
Wesoły ludzik z nich będzie.
Nad głowami przelatuje sznur żurawi,
Gęś gęgawa, gołąb grzywacz i pokrzewka,
Też na jakiś czas kraj zostawi.
Na rozlewiskach zbierają się chmary czajek,
Wieczór szybko nadchodzi, to czas czytania bajek.
Rankiem mgła otula nas,
Prawda, że jesień to piękny czas?

 


ŁÓDZKO-LUBELSKIE SPOTKANIA JĘZYKOZNAWCÓW UŁ-UMCS

W dniu 7 grudnia 2017 r. w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium naukowe z cyklu „Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców UŁ-UMCS”. To już kolejne takie spotkanie zorganizowane przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

 

 

 


LOGOPEDIA WOBEC WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU

W dniu 14.10. 2017 roku odbyła się konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ. W obradach wzięli udział naukowcy reprezentujący różne ośrodki badawcze: UKW w Bydgoszczy, UP im. KEN w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet AM w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Akademię Pedagogiki Specjalną w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, a także logopedzi-praktycy oraz studenci logopedii z różnych uczelni. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.


JĘZYK — REGION — KULTURA

W dniach 18–19 października 2016 roku odbyła się konferencja dialektologiczna

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

I spotkanie z cyklu JĘZYK — REGION — KULTURA

zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk – Oddział w Łodzi

20161018_175422k12 k620161018_100322k20

k1720161018_18103620161018_183107


Łódzkie Seminarium Logopedyczne

18 czerwca 2016 r. odbyło się Łódzkie Seminarium Logopedyczne zorganizowane przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Referaty wygłosili nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z ośrodków współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim w ramach kształcenia logopedycznego:

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Łódzki) Model diagnozy a model terapii logopedycznej

dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), mgr Ewa Małachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

dr Ewa Gacka (Uniwersytet Łódzki) Czy opóźnienie w rozwoju mowy wyklucza rozpoznanie zespołu Aspergera?

dr Agnieszka Płusajska-Otto (Uniwersytet Łódzki) Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o zasadach higieny i pracy głosem

dr Ewelina Zając (Uniwersytet Łódzki), Przydatność „Logopedycznego Testu Przesiewowego…” S. Grabiasa, Z.M. Kurkowskiego i T. Woźniaka do oceny kompetencji komunikcyjnej uczniów klas I–III

mgr Joanna Hima (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź) Zadania logopedy w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem z zaburzeniami mowy i głosu

mgr Anna Kowalska (Przedszkole KiDS&Co., Łódź) Rola logopedy i nauczyciela przedszkola w kształtowaniu świadomości rodziców dotyczącej rozwoju mowy dziecka

mgr Dorota Staniszewska (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź) Praca z dzieckiem z afazją (dysfazją)

Ustalanie ostatecznej liczby uczestników trwało do ostatniego dnia, a i tak zapisanych na pokaźnej liście rezerwowej nie udało się zmieścić w auli. Wśród zakwalifikowanych 140 osób byli logopedzi, lekarze, nauczyciele wszystkich szczebli kształcenia ogólnego, psycholodzy, pedagodzy, aktorzy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych: logopedia medialna z logopedią ogólną, neurologopedia. Niemal 6 godzin obrad wywołało ożywione reakcje, w kuluarach trwała dyskusja, która zaowocowała wymianą kontaktów między ekspertami i uczestnikami, a także pomysłami na kolejne edycje ŁSL. W trakcie Seminarium można było też poznać ofertę firmy Moje Bambino.

 


Konferencja naukowa

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

9 czerwca br. Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii była organizatorem ogólnopolskiej konferencji logopedycznej pt. Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii. Honorowym patronatem konferencję objęli JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Natomiast Radio Łódź objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.
W konferencji wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki – logopedzi, audiolodzy, pedagodzy, psycholodzy, ortodonci, językoznawcy, co pozwoliło na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja i problemy z nią związane. Konferencja w Łodzi skupiła nie tylko lokalne środowisko naukowe, ale była okazją do zapoznania się z wynikami badań naukowców z Warszawy, Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Krakowa, Katowic, Lublina. Uczestnikami konferencji i warsztatów logopedycznych byli logopedzi z Łodzi i regionu, doktoranci i studenci kierunków logopedycznych funkcjonujących na polskich uczelniach.

           IMG_4139 


12 grudnia br., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Sławomira Gali, wieloletniego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej (od 2012 r. Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii), odbyła się uroczysta sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe, poświęcona pamięci Profesora.

Na spotkanie przybyła rodzina Profesora, pracownicy KDPiL oraz Wydziału Filologicznego UŁ, członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, przyjaciele z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz liczni znajomi.

Gości powitał oraz słowo wstępne wygłosił prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Liszewski. Następnie o prowadzenie spotkania poproszona została prof. dr hab. Maria Wichowa – przewodnicząca Wydziału I ŁTN – Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. W części merytorycznej sesji, poświęconej działalności naukowej i organizacyjnej Profesora, głos zabrali: prof. dr hab. Irena Jaros, prof. dr hab. Feliks Czyżewski z UMCS
w Lublinie oraz dr hab. Renata Marciniak-Firadza, którzy przedstawili osiągnięcia naukowe Profesora w zakresie onomastyki i dialektologii oraz Jego działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Na zakończenie sesji zgromadzeni goście przywołali wzruszające wspomnienia związane z Profesorem.

IMG_0027IMG_0016(1)