O nas

Czwartek, 01 Października 2020

 Zakład Dialektologii Polskiej

i Logopedii

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Łódzki

 

Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii pozostają zagadnienia związane z dialektologią, logopedią oraz onomastyką historyczną i współczesną.

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii współpracuje z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Zakładem Ukrainistyki UMCS (Lublin), z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie (Białoruś). Prowadzi także współpracę personalną z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), Słoweńską Akademią Nauki i Sztuki w Ljubljanie (Słowenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytetem Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytetem Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem w Kazaniu, Wołgogradzie, Syberyjskim Uniwersytetem w Krasnojarsku.

Kierownikiem Zakładu Dialektologii Polskiej jest  dr hab. prof. UŁ Irena Jaros.


Badania naukowe w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii

Najważniejsze publikacje:

„Logopaedica Lodziensia”, 2019, nr 3, red. I. Jaros, Łódź

„Logopaedica Lodziensia”, 2018, nr 2, red. I. Jaros, Łódź

Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, 2018, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź.

„Logopaedica Lodziensia”, 2017, nr 1, red. I. Jaros, Łódź

Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, 2016, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź.


„Amor verborum nos unit”. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, 2015, red. P. Stalmaszczyk, I. Jaros, Łódź.


S. Gala, 2014, Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych, pod red. I. Jaros, Łódź.

Scan_Pic0086


K. Sicińska, 2013, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź.


R. Marciniak-Firadza, 2013, Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, cz. I. Studium słowotwórczo-leksykalne, cz. II. Słownik, Łódź.

Scan_Pic0088Scan_Pic0089


I. Ejsmunt-Wieczorek, 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Łódź.


S. Gala, G. Frank-Rakowska, B. Gala-Milczarek, 2010, Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do „Słownictwa ludowego” Karola Dejny, „Prace Wydziału I ŁTN”, Łódź;


K. Sicińska, 2009, Styl cyklu opowiadań „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Tetmajera, Łódź;


I. Jaros, 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Łódź;


K. Dejna, 2009, Wybór pism polonistycznych i slawistycznych, pod red. S. Gali, Łódź;


R. Marciniak-Firadza, 2008, Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich, Łódź;


S. Gala, 2008, Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego, Łódź;


Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, 2002, pod red. S. Gali, „Prace Wydziału I…, ŁTN”;


I. Jaros, 2001, Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica”, Łódź;


Atlas gwar polskich, w: „Prace Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk”, t. 1,  1998, „Małopolska” (K. Dejna), Warszawa , t. 2,  2000, „Mazowsze”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski), t. 3, 2001, „Śląsk”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala), t. 4, 2002, „Wielkopolska. Kaszuby”, Warszawa (K. Dejna).

 


Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, 1998, pod red. S. Gali, Prace Wydziału I ŁTN, Łódź;


Z dydaktyki języka ojczystego w szkole, 1996, pod red. S. Gali, Łódź;

W. Śmiech, 1996, Przymiotnikowe nazwy terenowe Polski, redakcja naukowa, opracowanie edytorskie S. Gala, „Prace Wydziału I… ŁTN”, Łódź;

S. Gala, 1994, Małopolsko-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe, cz. 1, Łódź, cz. 2;


K. Dejna, 1991, Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, pod red. S. Gali, Łódź;

S. Gala, 1987, Słownik nazwisk i przezwisk ludności ziemi piotrkowskiej, Piotrków Trybunalski, Łódź;

S. Gala, 1985, Polskie nazwy osobowe z podstawowym –l-, -ł– w części sufiksalnej, Łódź, wyd. 2, Łódź 1992;