Seminaria (lic., mgr., dokt.) – filologia polska

Czwartek, 01 Października 2020

Proponowana tematyka seminariów licencjackich, magisterskich, doktoranckich

dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

Proponowany zakres tematyczny seminarium dyplomowego:

1. Odmiany społeczne i zawodowe polszczyzny (słownictwo wybranych odmian socjolektalnych).
2. Styl artystyczny w ujęciu historycznym i współczesnym (np. problemy języka osobniczego, analiza wybranych środków językowych).
3. Stylizacja językowa w utworach literackich i tekstach użytkowych (np. archaizacja, stylizacja gwarowa, środowiskowa; stylizacja gatunkowa).
4. Przemiany języka i stylu polskiej epistolografii (np. analiza pragmalingwistyczna listów wybranego autora, etykieta epistolarna).
5. Dawna i współczesna polszczyzna kresowa, także w utworach literackich.
6. Leksyka dawna jako odbicie realiów dawnego życia społecznego, gospodarczego i obyczajowego na przykładzie wybranych tekstów (zwłaszcza z XVII i XVIII w.)
7. Leksyka gwarowa jako zwierciadło kultury ludowej (analiza materiałów słownikowych, atlasowych lub samodzielnie zgromadzonych).
8. Język folkloru (np. analiza językowa i stylistyczna pieśni ludowych lub gawęd z wybranego regionu).
9. Nazwy własne w utworach literackich.
10. Przyjmowane są także propozycje własne studentów.

 dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

Proponowana tematyka seminarium magisterskiego:

1. Zróżnicowanie socjolektalne współczesnej polszczyzny — słownictwo środowiskowe
i zawodowe.
2. Zapożyczenia w różnych typach tekstów współczesnych.
3. Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego i słowotwórstwo w gwarach.
4. Nazwy własne — osobowe (imiona, nazwiska, przezwiska), geograficzne (miejscowe, terenowe, miejskie), nazwy własne firm, sklepów itp.
5. Stylizacja językowa tekstów literackich i użytkowych.
6. Charakterystyka językowa regionalnych odmian polszczyzny; opis cech fonetycznych
i słowotwórczych gwar.
7. Leksyka ludowa i jej znaczenie dla poznania kultury regionu.
8. Regionalizmy i dialektyzmy w utworach literackich i polszczyźnie współczesnej.
9. Inne tematy zaproponowane przez studentów.