Sylabusy

Czwartek, 01 Października 2020

BLOK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:
Alternatywne sposoby porozumiewania się
Metodyka postępowania logopedycznego 1
Metodyka postępowania logopedycznego 2
Dyslalia audiogenna
Fonetyka audytywna
Nietypowe zaburzenia rozwoju języka
Technika mówienia
Teoria zaburzeń mowy
Warsztaty terapii wspomagającej
Wprowadzenie do surdologopedii
Wstęp do logopedii
Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia
Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria
Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja
Zaburzenia mowy w demencji
Zaburzenia płynności mówienia-jąkanie
BLOK ZAJĘĆ MEDYCZNYCH:
Akustyka mowy z elem. psychoakustyki
Anatomia,fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu
Audiometria tonalna,słowna i elektrofizjolog.
Badanie przesiewowe słuchu
Centralne zaburzenia słuchu
Diagnostyka różnicowa zaburzeń słuchu
Dydaktyka audiofonologii
Elementy ortodoncji
Foniatria
Hałas a narząd słuchu
Implanty i aparaty słuchowe
Neurologia z elementami pediatrii
Otoneurologia
Patologia narządu słuchu
Podstawy techniki medycznej
Psychiatria z elementami geriatrii
Wybrane zagadnienia z genetyki, embriologii, anatomii i fizjologii człowieka
BLOK ZAJĘĆ JĘZYKOZNAWCZYCH:
Fonologia i fonetyka artykulacyjna 1 i 2
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka                                                                                                    Językoznawcze podstawy logopedii 1
Językoznawcze podstawy logopedii 2
Praktyczna stylistyka
Psycholingwistyka
Regionalne odmiany polszczyzny
Trudności w czytaniu i pisaniu
Wstęp do nauki o języku
BLOK ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Emisja głosu
Metody statystyczne
Neuropsychologia
Pedagogika ogólna
Pedagogika pierwszych etapów edukacyjnych
Podstawy dydaktyki ogólnej
Psychologia ogólna
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:
Praktyki pedagogiczno-psychologiczne śródroczne
Praktyki z zakresu dydaktyki ciągłe
Praktyki z zakresu dydaktyki śródroczne
BLOK ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
Etyka
Informatyka i informacja naukowa
Język obcy do wyboru 1 i 2: język angielski

BLOK ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:
Seminarium dyplomowe

BLOK ZAJĘĆ DO WYBORU:
B: zajęcia kierunkowe
C: zajęcia ogólnouczelniane/ogólnowydziałowe