Zasady uczestnictwa

Czwartek, 01 Października 2020

ZASADY UCZESTNICTWA STUDENTÓW W DZIAŁALNOŚCI 
„LABORATORIUM LOGOPEDYCZNEGO”

1. Uczestnictwo w działalności „Laboratorium Logopedycznego”, wchodzącego w skład Katedry ­­Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ (zwanego dalej „Laboratorium”) stanowi formę praktycznych zajęć fakultatywnych dla studentów kierunków: logopedia z audiologią (studenci I stopnia) i logopedia (studenci II stopnia), za które student otrzymuje 6 punktów ECTS lub w odniesieniu do studiów I stopnia – zaliczenie 30 godzin praktyk studenckich.

2. Celem zajęć w ramach „Laboratorium” jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń wymowy i opóźnień rozwoju mowy o różnej etiologii.

3. Praktyczne zajęcia fakultatywne przeznaczone są dla studentów III roku kierunku logopedia z audiologią oraz studentów I i II roku kierunku logopedia. Przewidywana liczba miejsc na zajęciach fakultatywnych wynosi łącznie 20-24, w 4 grupach. Każdy ze studentów zobowiązany jest do zaliczenia 30 godzin dydaktycznych w dwóch semestrach, po 15 godzin w semestrze zimowym i letnim.

4. Prawo pierwszeństwa przy wyborze zajęć fakultatywnych w ramach „Laboratorium” mają studenci, którzy otrzymali ocenę bardzo dobrą z przedmiotów: Dydaktyka postępowania logopedycznego oraz Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia i działają aktywnie w studenckim Naukowym Kole Logopedycznym. W przypadku większej liczby chętnych, spełniających powyższe kryteria, zastrzega się losowy wybór uczestników zajęć.

5. Podstawą zaliczenia zajęć fakultatywnych jest:

– obserwacja przebiegu sesji terapeutycznych, prowadzonych przez logopedę lub przez pozostałych studentów,

– umiejętność analizowania przebiegu terapii w poszczególnych przypadkach,

– przeprowadzenie co najmniej 4 sesji  terapeutycznych pod kierunkiem logopedy.

6. Do przeprowadzenia sesji terapeutycznej student przygotuje się w ramach pracy własnej, na podstawie informacji o rozpoznaniu logopedycznym i etapie procesu terapeutycznego, uzyskanych od logopedy prowadzącego pacjenta. W ramach przygotowania się do przeprowadzenia sesji terapeutycznych student zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednią  literaturą przedmiotu. Czas na przygotowanie do prowadzenia sesji terapeutycznej wynosi 14 dni. W tym terminie student jest zobowiązany do skonsultowania planu terapii z logopedą.

7. Student przeprowadzający samodzielnie sesję terapeutyczną zobowiązany jest do jej zaplanowania oraz opracowania w ramach pracy własnej odpowiedniego postępowania np. wyboru koniecznych ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, ćwiczeń fonacyjnych, oddechowych, ćwiczeń słuchu fonematycznego, metod wywołania głoski, sposobów stymulowania rozwoju językowego, sposobów usprawnienia zaburzonych funkcji mowy, a także doboru materiału fonetycznego, zaleceń do realizacji w domu, w zależności od potrzeb.

8. Podstawą oceny przeprowadzonych sesji terapeutycznych jest trafny dobór zastosowanych przez studenta metod/ strategii/ćwiczeń terapeutycznych oraz sposób ich realizacji, w tym sposób nawiązywania kontaktu z pacjentem.

9. Każdy student ma obowiązek dochować należytej staranności w prowadzeniu terapii przydzielonych mu pacjentów i przestrzegać prawa pacjentów do poufności.

10. Student nie może udzielić rodzicom pacjenta żadnych zaleceń do realizacji w domu, bez uprzedniej konsultacji z logopedą.

11. Student zobowiązany jest do sporządzenia roboczej wersji notatki z przebiegu prowadzonej sesji terapeutycznej, która po zatwierdzeniu przez logopedę znajdzie się w dokumentacji pacjenta.

12. Każdy student uczestniczący w zajęciach fakultatywny zobowiązany jest do pełnienia dyżuru telefonicznego w „Laboratorium”, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Zasady uczestnictwa – pobierz