Analiza wyników ankiet studenckich

Czwartek, 01 Października 2020

ANALIZA ANKIET OCENY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018, zgodnie z wytycznymi Komisji ds. jakości kształcenia studentów, na kierunkach: logopedia z audiologią oraz logopedia przeprowadzono ankiety oceniające zajęcia z  31 przedmiotów. W ankiecie wzięli udział studenci I i II stopnia (studia licencjackie i magisterskie) na koniec semestru letniego. Zebrano 722 ankiety indywidualne.

Ankiety mające jednakowe brzmienie na całym Wydziale Filologicznym wypełniane były  anonimowo i bez udziału wykładowcy. W ankiecie ocenie podlegały następujące kwestie: satysfakcja z udziału w zajęciach, zdobyta w czasie zajęć wiedza i umiejętności, wymagania stawiane studentom przez nauczycieli akademickich, obiektywizm wykładowcy, jego dostępność oraz punktualność.

 Na potrzeby niniejszego zestawienia przeanalizowano 31 przedmiotów objętych ankietami. Analizie poddano wszystkie poprawnie wypełnione ankiety, w których studenci udzielili odpowiedzi na 3610 zadanych pytań. Średnia ze wszystkich ankiet wyniosła 4,36, przy czym oceny z poszczególnych przedmiotów zawierały się pomiędzy 3,19 a 5,0.

Ogólna ocena zajęć, którą można sformułować na podstawie przebadanych ankiet jest wysoka. Oceny negatywne stanowią mały procent wszystkich udzielanych odpowiedzi. Studenci wysoko ocenili przede wszystkim przedmioty specjalistyczne, podstawowe dla kierunku. Uwagi krytyczne dotyczyły np. niedostatecznej wizualizacji przekazywanych treści, braku jednoznacznie określonych wymagań wobec studenta, mało uporządkowanego sposobu przekazywania wiedzy, formy przekazywania wiedzy (np. zbyt szybkiego tempa mówienia) oraz za obszernego materiału.

Wszystkie zgłaszane przez studentów uwagi i postulaty zostały przedyskutowane na zebraniu Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii w celu poprawy jakości kształcenia.