Regulamin praktyk

Czwartek, 01 Października 2020

Regulamin praktyk studiów podyplomowych „Neurologopedia” – pobierz

 UCZESTNICY PRAKTYK:

Uczestnikami praktyk są słuchacze Podyplomowych Studiów „Neurologopedia”, zorganizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyki obejmują 120 godzin, w tym 30 godzin hospitacji zajęć terapeutycznych.

 MIEJSCA PRAKTYK:

W semestrze I słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (fundacje, poradnie dla dzieci z wadami rozwojowymi)

W semestrze II słuchacze odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin w placówkach prowadzących diagnozę i terapię osób dorosłych (poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne, zakłady opieki leczniczej).

I CELE OGÓLNE PRAKTYK:

Głównym celem praktyk jest możliwość skonfrontowania zdobytej na zajęciach teoretycznych wiedzy z sytuacją realnej terapii pacjenta. Ważnym celem jest także praktyczne zapoznanie słuchaczy z różnymi formami diagnozy i terapii logopedycznej w odniesieniu do konkretnych pacjentów oraz podniesienie kompetencji słuchaczy i umożliwienie im sprawdzenia się w zawodzie neurologopedy.

 II UMIEJĘTNOŚCI WYNIKOWE:

Efektem odbycia praktyk jest osiągnięcie przez słuchacza następujących kompetencji:

 • słuchacz zna mechanizm działania, zalety i skutki uboczne czynności  terapeutycznych stosowanych w neurologopedii;
 • słuchacz zna metodologię postępowania neurologopedycznego; zna zasady budowania kontaktu terapeutycznego z pacjentem neurologicznym;
 • słuchacz diagnozuje i ocenia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży, mające podłoże neurologiczne; diagnozuje i ocenia nieprawidłowości u osób dorosłych;
 • słuchacz przygotowuje na podstawie diagnozy program terapii neurologopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, u których występują dysfuknkcje lub uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i wynikające z nich problemy z komunikacją;
 • słuchacz potrafi dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości pacjentów;
 • słuchacz sprawnie posługuje się aparaturą, sprzętem i narzędziami diagnostycznymi przydatnymi w pracy neurologopedy;
 • słuchacz okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu logopedy;
 • słuchacz zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą logopedy.

Osiągnięcie tych efektów jest sprawdzane przez opiekunów praktyk w poszczególnych placówkach, którzy oceniają prowadzoną przez studenta dokumentację praktyk i scenariusze terapii.

III ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK:

Praktyki odbywają się w I i II semestrze studiów, w terminach uzgodnionych z opiekunami praktyk.

Dokumentację stanowi: skierowanie, regulamin praktyk, dziennik praktyk oraz porozumienie o prowadzeniu praktyk zawarte z Uniwersytetem Łódzkim. Słuchacze odbywają zajęcia wg ustalonego z opiekunem praktyk z danej placówki planu zajęć, który powinien zawierać rozkład obserwowanych oraz samodzielnie prowadzonych zajęć. Słuchacze powinni w czasie odbywania praktyk obserwować 30 godz. zajęć oraz przeprowadzić 90 godz. zajęć. Zajęcia praktyczne dotyczyć mogą udziału słuchaczy w przygotowaniu zajęć prowadzonych przez logopedę oraz w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, narzędzi i materiałów do zajęć grupowych i indywidualnych.

Każdy słuchacz prowadzi w czasie trwania praktyk DZIENNIK PRAKTYK, w  którym zapisuje realizację poszczególnych godzin praktyk logopedycznych, oraz w którym umieszcza: 1. Plan swoich zajęć, 2. Scenariusze obserwowanych zajęć, 3. Konspekty zajęć
prowadzonych samodzielnie, 4. Własne uwagi i. spostrzeżenia.

UWAGA! Na ostatniej stronie Dziennika Praktyk logopeda – opiekun praktyk z danej placówki – wpisuje (i podpisuje) ocenę opisową oraz ocenę w skali 2-5 (2 ocena niedostateczna = niezaliczenie praktyki), na podstawie której słuchacz otrzyma zaliczenie praktyk.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Słuchacz zobowiązany jest przygotowywać się pisemnie do prowadzonych przez siebie zajęć i skonsultować tę pracę z logopedą – opiekunem praktyk w danej placówce
 2. Słuchacz, przebywając w placówce, podlega dyscyplinie obowiązującej pracowników danej placówki.
 3. Po zakończeniu praktyk, w ciągu 14 dni, słuchacz zobowiązany jest do dostarczenia. kierownictwu Studium dziennika praktyk (wraz z wpisaną oceną) oraz jako załącznik konspekty samodzielnie przeprowadzonych zajęć (po 2 w każdej placówce).
 4. Warunkiem zaliczenia praktyk przez uczelnię jest realizacja wymiaru godzin, uzyskanie pozytywnej opinii (neuro)logopedy – opiekuna praktyk w danej placówce, terminowe złożenie dokumentacji oraz akceptacja dziennika praktyk przez kierownika Studium. Ocena z praktyk jest średnią wszystkich ocen wystawionych przez opiekunów praktyk w placówce.