Logopedia medialna z logopedią ogólną

Poniedziałek, 30 Stycznia 2023


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ
TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2022

UWAGA! REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14 PAŹDZIERNIKA 2022

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 października 2022 r.


Proponujemy następujące formy składania dokumentów:

1. Pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy wysyłać kserokopie dokumentów (potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonamy później).

2. Osobiście do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w specjalnie w tym celu przygotowanym pojemniku w punkcie dyżurnym na parterze, przy bocznym wejściu do budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173).

Uprzejmie prosimy, by dokumenty zostały zapakowane w kopertę z adnotacją:

Imię i nazwisko kandydata
Kierunek studiów podyplomowych
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

3. Osobiście w sekretariacie Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii (pok. 3.92) w dniu dyżuru pracownika jednostki po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

W celu umówienia wizyty należy wysłać prośbę drogą mailową na adres: dialektologia@uni.lodz.pl.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 42 635-67-57 .

Pytania mogą Państwo kierować także drogą mailową: dialektologia@uni.lodz.pl.


Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną istnieje możliwość, że część zajęć odbędzie się w formie zdalnej.


Tematyka:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.


 Program:

  • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
  • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
  • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
  • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
  • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata, jeśli takie posiada
  • CV
  • kwestionariusz osobowy – POBIERZ
  • wynik badania audiometrycznego słuchu [1]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty


Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 18 października 2022 r.


Opłata rekrutacyjna:

 Brak


Kandydaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.


 Czas trwania:

Studia trwają 4 semestry (2 lata), obejmują 630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik br. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę). Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki od godzin rannych we wskazanych placówkach.


Ilość miejsc:

30


Koszty uczestnictwa:

Przewidywana należność za pierwszy rok studiów będzie wynosić 3900 zł (rata semestralna: 1950 zł) [2].


Kierownik studiów:

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros


Osoba kontaktowa:

mgr Małgorzata Kokot


Inne informacje:

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia.


[1] „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów wstępnych badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości mowy (tj. 0,5–4 kHz).”

[źródło:http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/sluch/Zawodoweuszkodzeniasluchu/Opieka%20medyczna/Default.aspx ]

[2] *Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.