prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Staszewska

Czwartek, 01 Października 2020

Pani Profesor rozpoczęła pracę na UŁ po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie pracy „Historia ustalania się rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim” promowanej przez prof. M. Kamińską. Po obronie została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Języka  Polskiego i Filologii Słowiańskiej, prowadząc zajęcia konwersatoryjne, ćwiczenia, wykłady z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, dialektologii polskiej, gramatyki historycznej i historii języka polskiego na wszystkich typach studiów.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor rozszerzyły się o nowe dziedziny. Poza kontynuacją badań nad językiem osobniczym Panią Profesor zajmowały problemy współczesnej dialektologii, a także zagadnienia związane z analizą tekstów staropolskich.
W ramach realizowanego w łódzkim ośrodku programu badań staropolskich zabytków językowych powstała rozprawa „Język Modlitw Wacława. Ortografia, fonetyka, fleksja” na podstawie której Pani Profesor uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Obecnie pracuje w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obrazuje tematyka prowadzonego przez Panią Profesor seminarium magisterskiego, które koncentruje się wokół: 1) problemów językoznawstwa diachronicznego; 2) zagadnień onomastycznych ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii (w tym także onomastyki literackiej); 3) kwestii stylistyczno-językowych w twórczości literackiej (język osobniczy) oraz
w polszczyźnie mówionej; 4) funkcjonalnych odmian polszczyzny dawnej i współczesnej; 5) związków języka ze zjawiskami życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego (historia i współczesność); 6) dialektologii opisowej i historycznej (odmian regionalnych języka staropolskiego); 7) języka religijnego.

Pani Profesor wykształciła ok. 60 magistrów i 2 doktorów: Anna Bagrowska „Językowy obraz Boga i świętych w twórczości P. Skargi”; Agnieszka Królak „Verbum aksjologiczne w leksyce staropolskiej”.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana studiów zaocznych i podyplomowych.

Ogłosiła ok. 50 rozpraw, studiów i artykułów, które lokują się w obrębie historii języka polskiego, dialektologii, onomastyki, języka religijnego.

Publikacje:
Artykuły i rozprawy:

 1. Wahania rodzaju gramatycznego rzeczowników we współczesnym języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XXI, 1975,
  s. 101-116.
 2. Ustalenie się rodzaju rzeczowników zapożyczonych w języku polskim, „Studia Językoznawcze” V, 1980,
  s. 101-144.
 3. Formalne przyczyny wahań i zmian rodzaju gramatycznego rzeczowników rodzimych w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XXVI, 1980, s. 87-97.
 4. Semantyczne przyczyny wahań i zmiany rodzaju gramatycznego rzeczowników rodzimych w języku polskim, AUL FL 3, 1982, s. 81-124;
 5. Formacje deminutywno-ekspresywne w gwarze okolic Radomska, „Poradnik Językowy” 1985, s. 226-248.
 6. Formacje pochodne od nazwisk i nazw miejscowych w gwarach okolic Radomska, „Onomastica” XXIX, 1984,
  s. 161-188.
 7. Wyrazy złożone w gwarze okolic Bełchatowa, AUL FL16, 1987, s. 139-147.
 8. Przezwiska ludności wieśniaczej w gwarze okolic Radomska, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XXXVIII, 1993,
  s. 125-138.
 9. Formy z kontrakcją i bez kontrakcji i bez kontrakcji w „Modlitwach Wacława” [w] „Opuscula Polonica et Rusica”, Łódź 1994, s. 85-98.
 10. Grupy spółgłoskowe w „Modlitwach Wacława” AUL FL 34, 1995, s. 85-101.
 11. Język Modlitw Wacława. Ortografia, fonetyka, fleksja, Łódź 1997, ss. 362.
 12. Najstarsze polskie teksty ewangelizacyjne [w] Funkcja słowa w ewangelizacji, Łódź 1998, s. 47-61.
 13. Słownictwo odzwierciedlające relacje człowieka z Bogiem [w] Między kulturą niską a wysoką — zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Łódź 2001,
  s. 263-277.
 14. Potrzeba kształcenia historycznojęzykowego w szkole średniej
  [w] Problemy poznawcze dzieła literackiego w szkole. Tekst. Kontekst. Znak, Łódź 2001, s. 125-134.
 15. Tekst staropolski we współczesnych mediach [w] Tekst w mediach, Łódź 2002, s. 125-134.
 16.  Jak badać i opisywać przysłówki gwarowe [w] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, Łódź 2002, s. 449-507.
 17. Formacje deminutywno-ekspresywne w ludowym „słowniku” religijnym
  [w] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, Siedlce 2006, s. 251-278.