mgr Mateusz Szurek

Czwartek, 01 Października 2020

mgr Mateusz Szurek – językoznawca, glottodydaktyk, neurologopeda

Kontakt e-mail: mateusz.szurek@uni.lodz.pl

Magister Mateusz Szurek pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku asystenta. Ukończył studia na kierunkach: filologia polska (specjalizacje: nauczycielska, nauczanie języka polskiego jako obcego), logopedia z audiologiąlogopedia oraz neurologopedia. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej dotyczącej kompetencji słowotwórczej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Jest wiceprzewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz opiekunem naukowym Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Jest pełnomocnikiem ds. promocji kierunków: logopedia z audiologią oraz logopedia.

Zainteresowania naukowo-badawcze magistra Mateusza Szurka koncentrują się wokół zagadnień związanych z kompetencjami i sprawnościami językowo-komunikacyjnymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zależnością między bilingwizmem a rozwojem mowy.

Na co dzień pracuje jako neurologopeda z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, niesłyszącymi oraz w normie intelektualnej: dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi. Zajmuje się także diagnozą i terapią logopedyczną osób dorosłych, w szczególności rehabilitacją głosu u osób dotkniętych zaburzeniami głosu oraz terapią logopedyczną osób zawodowo posługujących się głosem.

Pan magister prowadzi zajęcia na studiach licencjackich na kierunku logopedia z audiologią, studiach magisterskich na kierunku logopedia oraz na studiach podyplomowych Neurologopedia.

 


PUBLIKACJE:
 1. Przegląd narzędzi przydatnych w diagnozie logopedycznej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (w druku)
 2. Ocena umiejętności tworzenia i rozumienia konstrukcji słowotwórczych przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (w druku)
 3. Twórczość językowa dzieci w wieku przedszkolnym (w druku)
 4. Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, ,,Edukacja”, nr 4(147)/2018, s. 80–91.
 5. Przesiewowe badania mowy jako działanie służące identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń mowy[w:] Gacka E., Kaźmierczak M. (red.), Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, Łódź 2018, s. 199-211.
 6. Wady wymowy a nauka języka obcego. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli z perspektywy logopedy, ,,Językoznawstwo”, nr 1(12)/2018, s. 209-217.
 7. Gry komputerowe w terapii logopedycznej – możliwości i zagrożenia, ,,Irydion”, nr 5/2018, s. 83-92.
 8. Sprawozdanie z działalności Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 2014-2018, ,,Logopaedica Lodziensia”, nr 2/2018, s. 169-172.
 9. Detailed logopaedic diagnosis of a child affected with moderate intellectual disability as the basis for effective therapy, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18/2017, s. 161-180.
 10. Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18/2017, s. 165-184.
 11. W jaki sposób kształtować sprawność językową dziecka bilingwalnego?, ,,Językoznawstwo”, nr 11/2017, s. 171-182.
 12. Czy współczesny logopeda powinien wykorzystywać multimedia w terapii logopedycznej?[w:] Brzyszcz E., Koziej S. (red.), Zastosowanie nowych mediów w edukacji dzieci i młodzieży, Kielce 2017, s. 133-143.
 13. Chyba cię poszalało, czyli o błędach językowych dziecka bilingwalnego[w:] Cygan S. (red.), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, Kielce 2017, s. 241-250.
 14. Report from the 3rd International Scientific Conference ,,The child and the teacher in the media world, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18/2017, s. 203-206.
 15. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Dziecko 
  i nauczyciel w świecie mediów”, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 18/2017, s. 209-211
 16. Testowanie kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego. Studium przypadku czternastoletniego chłopca z Australii [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.),Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce 2016, s. 205-214.
 17. Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 14/2016, s. 137-157.
 18. Sprawozdanie z II Łódzkiego Seminarium Logopedycznego pt. ,,Mutyzm w praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej”, ,,Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 14/2016, s. 173-177.
 19. Neologizmy w języku dzieci w wieku przedszkolnym [w:] Gaze M., Góralczyk-Mowczan P. (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3, Łódź 2015, s. 115-124.