Logopedia medialna z logopedią ogólną

Środa, 26 Kwietnia 2017

Podyplomowe studia:

Logopedia medialna z logopedią ogólną

 

Tematyka:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.

 Program:

  • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
  • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
  • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
  • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
  • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Dokumenty:

 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 BRAK

Kandydaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, głównie kierunków: filologia polska, neofilologie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo – szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

 Czas trwania:

Studia trwają 4 semestry (2 lata), obejmują 630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik br. Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę). Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

Ilość miejsc:

30

Koszty uczestnictwa:

Przewidywana należność za pierwszy rok studiów będzie wynosić 3600 zł (rata semestralna: 1800 zł)[2].

Kierownik studiów:

dr hab. prof. nadzw. UŁ Irena Jaros

Osoba/y kontaktowa:

mgr Grażyna Frank-Rakowska

mgr Małgorzata Kokot

Dane teleadresowe:

Adresy: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: +48 42 635 67 57
Fax: +48 42 665 52 54
Email: dialekt@uni.lodz.pl
WWW: dialektologia.uni.lodz.pl

Inne informacje:

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualne wirtualne rachunki bankowe w systemie USOS, generowane dopiero po przyjęciu na studia.


[1] „Zgodnie z oceną kliniczną za prawidłowy próg słuchu przyjmowane są wartości w zakresie
do 20 dB HL w całym paśmie ocenianych częstotliwości 125 Hz – 8 kHz. Zgodnie z klasyfikacją
stopnia niedosłuchu według WHO bardzo małe ubytki słuchu, tj. ubytki w zakresie do 25 dB HL
w paśmie częstotliwości mowy, nie mają wpływu na wydolność społeczną narządu słuchu.
Dla celów wstępnych badań profilaktycznych za granicę szeroko rozumianej normy
można uznać więc wartości progów słuchu do 25 dB HL w paśmie częstotliwości
mowy (tj. 0,5–4 kHz)
.”
[2] *Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.