Dialektologiczne Koło Naukowe

Niedziela, 17 Lutego 2019

Jesteśmy studentami studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Razem tworzymy grupę przyjaciół, zainteresowanych regionalnymi odmianami polszczyzny i polską kulturą ludową. Dialektologiczne Koło Naukowe, którego jesteśmy członkami, działa przy Katedrze Dialektologii Polskiej
i Logopedii.

W czasie naszych spotkań zajmujemy się realizacją głównych zadań Koła:

 • analizujemy teksty gwarowe zgromadzone podczas badań terenowych,
 • badamy teksty kultury ludowej oraz jej przejawy w życiu codziennym dawnej i współczesnej wsi,
 • opracowujemy zagadnienia do kolejnych numerów wydawanego z ramienia Koła Biuletynu,
 • podczas jednodniowych wyjazdów na wieś oraz letnich obozów naukowych gromadzimy w terenie materiały gwarowe i później je opracowujemy,
 • staramy się zainteresować zagadnieniami gwarowymi naszych kolegów, organizując konferencje naukowe i spotkania z etnografami oraz twórcami ludowymi,
 • współpracujemy ze szkołami średnimi w regionie łódzkim, promując problematykę dialektologiczną,
 • nawiązujemy kontakty ze studenckimi kołami naukowymi z innych uczelni, by móc podzielić się doświadczeniami i zaprezentować nasze osiągnięcia.

Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony

na facebook’u:

https://www.facebook.com/dkn.uni.lodz/

Dialektologiczne Koło Naukowe bierze udział w prestiżowym projekcie „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci” wysoko ocenionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacja zaczerpnięta ze strony: www.uni.lodz.pl

UŁDD Miejscem Odkrywania Talentów!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż uruchomienie Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci zostało zauważone i wysoko ocenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przyznało uczelni tytuł Miejsca Odkrywania Talentów. Tym samym UŁ znajdzie się na internetowej stronie ministerstwa www.roktalentow.men.gov.pl, która jest swoistą mapą placówek pomagających w odkrywaniu i promowaniu utalentowanej młodzieży.

Opiekunem Dialektologicznego Koła Naukowego jest dr hab. Katarzyna Sicińska.
kontakt: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

Publikacje Dialektologicznego Koła Naukowego

Publikacja pokonferencyjna 2004

Publikacja pokonferencyjna 2008

Publikacja pokonferencyjna 2011

 

 

 

 

 

 

STATUT DIALEKTOLOGICZNEGO KOŁA NAUKOWEGO

I Dialektologiczne Koło Naukowe
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
Zakład Dialektologii Polskiej
ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

II Cele i zadania Koła
Celem Dialektologicznego Koła Naukowego jest inicjowanie i rozwijanie aktywności naukowej, poszerzającej zainteresowania studentów w zakresie dialektologii oraz organizowanie badań naukowych w terenie.

Zadania Koła

 • prowadzenie działalności badawczej w zakresie regionalnych odmian polszczyzny,
 • gromadzenie materiałów gwarowych w terenie, przede wszystkim z obszaru makroregionu Polski środkowej,
 • rozbudzanie zainteresowań językowych (dialektologicznych) wśród uzdolnionej młodzieży akademickiej,
 • współpraca z wybranymi szkołami średnimi w regionie w celu promocji problematyki dialektalnej,
 • organizacja obozów naukowych,
 • współpraca z innymi osobami i instytucjami ( np. muzea etnograficzne i ośrodki kultury ludowej),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych i ich organizacja.

III Zasady członkostwa

Członkiem Dialektologicznego Koła Naukowego może być każdy student zaintereso­wany dialektologią, chcący prowadzić działalność badawczą w terenie. Obowiązkiem członka jest aktywne uczestnictwo w zebraniach Koła i wypełnianie przydzielonych mu zadań w określonym czasie. Członek Koła może zostać odwołany zwykłą większością głosów, jeżeli nie spełnia wyżej wymienionych warunków.

IV Do kompetencji opiekuna Koła należą

 • reprezentowanie Koła wobec władz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • koordynacja działalności Koła,
 • dbanie o przestrzeganie Statutu Koła, Statutu Uniwersytetu Łódzkiego oraz przepisów ustawowych.

V Ogólne zasady działania Koła

 • spotkania Koła odbywają się (nie rzadziej niż raz w miesiącu),
 • do 30 marca każdego roku przedstawiciel Koła składa program działania wraz
  z preliminarzem finansowym do Dziekana Wydziału Filologicznego; zatwierdzony preliminarz wydatków zostaje złożony w Kwesturze i w Wydziale Filologicznym,
 • do 31 października każdego roku przedstawiciel Koła składa roczne sprawozdanie
  z działalności Koła za miniony rok akademicki u Dziekana Wydziału Filologicznego i w Dziale Nauczania.

VI Do władz Koła należą

Władze Koła reprezentują je na zewnątrz oraz koordynują jego działalność. Władze Koła… powoływane są metodą głosowania tajnego wśród członków co dwa lata akademickie lub
w innym terminie w przypadku rezygnacji z członkostwa lub innych przypadków losowych.

Skład zarządu koła
przewodnicząca: Jadwiga Bieniek
z-ca przewodniczącej: Aleksandra Ciarkowska
skarbnik: Magdalena Wismont

Członkowie koła
Aleksandra Ciarkowska
Bartosz Balcerek
Jadwiga Bieniek
Aleksandra Marusińska
Magdalena Wismont
VII Zasady likwidacji Koła

Działalność Koła zostaje zawieszona w wypadku nie spełnienia zadań statutowych Koła Dziekan Wydziału Filologicznego i Dział Nauczania zostaje powiadomiony w terminie czternastu dni o zawieszeniu działalności Koła.

VIII Tryb uchwalania Statutu Koła i jego zmian

Statut i zmiany w statucie są uchwalane zwykłą większością głosów. O zmianach w Statucie Koła Dziekan Wydziału Filologicznego i Dział Nauczania zostaje powiadomiony w terminie czternastu dni.