Dialektologiczne Koło Naukowe

Czwartek, 01 Października 2020

Jesteśmy studentami studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Razem tworzymy grupę przyjaciół, zainteresowanych regionalnymi odmianami polszczyzny i polską kulturą ludową. Dialektologiczne Koło Naukowe, którego jesteśmy członkami, działa przy Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii.

Opiekunem Dialektologicznego Koła Naukowego jest dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska.
kontakt: katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl


W czasie naszych spotkań zajmujemy się realizacją głównych zadań Koła:

 • analizujemy teksty gwarowe zgromadzone podczas badań terenowych,
 • badamy teksty kultury ludowej oraz jej przejawy w życiu codziennym dawnej i współczesnej wsi,
 • opracowujemy zagadnienia do kolejnych numerów wydawanego z ramienia Koła Biuletynu,
 • podczas jednodniowych wyjazdów na wieś oraz letnich obozów naukowych gromadzimy w terenie materiały gwarowe i później je opracowujemy,
 • staramy się zainteresować zagadnieniami gwarowymi naszych kolegów, organizując konferencje naukowe i spotkania z etnografami oraz twórcami ludowymi,
 • współpracujemy ze szkołami średnimi w regionie łódzkim, promując problematykę dialektologiczną,
 • nawiązujemy kontakty ze studenckimi kołami naukowymi z innych uczelni, by móc podzielić się doświadczeniami i zaprezentować nasze osiągnięcia.

ZARZĄD KOŁA

 • przewodnicząca: Jadwiga Bieniek
 • z-ca przewodniczącej: Jakub Sroka
 • skarbnik: Magdalena Wismont

PUBLIKACJE DIALEKTOLOGICZNEGO KOŁA NAUKOWEGO

Publikacja pokonferencyjna 2004

Publikacja pokonferencyjna 2008

Publikacja pokonferencyjna 2011

 

 

 

 

 

 


STATUT DIALEKTOLOGICZNEGO KOŁA NAUKOWEGO

I Dialektologiczne Koło Naukowe
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
Zakład Dialektologii Polskiej
ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

II Cele i zadania Koła
Celem Dialektologicznego Koła Naukowego jest inicjowanie i rozwijanie aktywności naukowej, poszerzającej zainteresowania studentów w zakresie dialektologii oraz organizowanie badań naukowych w terenie.

Zadania Koła

 • prowadzenie działalności badawczej w zakresie regionalnych odmian polszczyzny,
 • gromadzenie materiałów gwarowych w terenie, przede wszystkim z obszaru makroregionu Polski środkowej,
 • rozbudzanie zainteresowań językowych (dialektologicznych) wśród uzdolnionej młodzieży akademickiej,
 • współpraca z wybranymi szkołami średnimi w regionie w celu promocji problematyki dialektalnej,
 • organizacja obozów naukowych,
 • współpraca z innymi osobami i instytucjami ( np. muzea etnograficzne i ośrodki kultury ludowej),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych i ich organizacja.

III Zasady członkostwa

Członkiem Dialektologicznego Koła Naukowego może być każdy student zaintereso­wany dialektologią, chcący prowadzić działalność badawczą w terenie. Obowiązkiem członka jest aktywne uczestnictwo w zebraniach Koła i wypełnianie przydzielonych mu zadań w określonym czasie. Członek Koła może zostać odwołany zwykłą większością głosów, jeżeli nie spełnia wyżej wymienionych warunków.

IV Do kompetencji opiekuna Koła należą

 • reprezentowanie Koła wobec władz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • koordynacja działalności Koła,
 • dbanie o przestrzeganie Statutu Koła, Statutu Uniwersytetu Łódzkiego oraz przepisów ustawowych.

V Ogólne zasady działania Koła

 • spotkania Koła odbywają się (nie rzadziej niż raz w miesiącu),
 • do 30 marca każdego roku przedstawiciel Koła składa program działania wraz
  z preliminarzem finansowym do Dziekana Wydziału Filologicznego; zatwierdzony preliminarz wydatków zostaje złożony w Kwesturze i w Wydziale Filologicznym,
 • do 31 października każdego roku przedstawiciel Koła składa roczne sprawozdanie
  z działalności Koła za miniony rok akademicki u Dziekana Wydziału Filologicznego i w Dziale Nauczania.

VI Do władz Koła należą

Władze Koła reprezentują je na zewnątrz oraz koordynują jego działalność. Władze Koła… powoływane są metodą głosowania tajnego wśród członków co dwa lata akademickie lub
w innym terminie w przypadku rezygnacji z członkostwa lub innych przypadków losowych.

VII Zasady likwidacji Koła

Działalność Koła zostaje zawieszona w wypadku nie spełnienia zadań statutowych Koła Dziekan Wydziału Filologicznego i Dział Nauczania zostaje powiadomiony w terminie czternastu dni o zawieszeniu działalności Koła.

VIII Tryb uchwalania Statutu Koła i jego zmian

Statut i zmiany w statucie są uchwalane zwykłą większością głosów. O zmianach w Statucie Koła Dziekan Wydziału Filologicznego i Dział Nauczania zostaje powiadomiony w terminie czternastu dni.


DZIAŁALNOŚĆ DIALEKTOLOGICZNEGO KOŁA NAUKOWEGOOBÓZ DIALEKTOLOGICZNY NA PODLASIU

W dniach 16-19 lipca 2019 r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, pod opieką prof. Katarzyny Sicińskiej uczestniczyli w dialektologicznym badawczym obozie terenowym w Białymstoku na Podlasiu.

Obóz stał się okazją do poznania gwary mieszkańców Podlasia, ich kultury, tradycji i obyczajów. W trakcie pobytu uczestnicy obozu przeprowadzili wywiady z mieszkańcami regionu, gromadząc dzięki temu materiał gwarowy, który zostanie zaprezentowany podczas cyklu spotkań „Regiony Polski”, organizowanego na Wydziale Filologicznym UŁ. Studenci zwiedzili wiele interesujących miejsc i obiektów, m.in. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w którym znajduje się bogata ekspozycja architektury i przedmiotów codziennego użytku z Podlasia, Muzeum Ikon w Supraślu z jednym z najbogatszych zbiorów ikon w Polsce oraz monaster w Supraślu – jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce, Muzeum w Tykocinie, przedstawiające życie przedwojenne społeczności żydowskiej w tym mieście, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, czyli dawną letnią rezydencję hetmana Jana Klemensa Branickiego i jego małżonki Izabeli z Poniatowskich oraz ich pałac w Białymstoku, zwany Wersalem Północy, Muzeum Historyczne w Białymstoku, w którym dzięki interaktywnej makiecie można cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało miasto w XVIII w. oraz Ratusz w Białymstoku z bogatą kolekcją malarstwa.

Oprócz poznania gwary mieszkańców Podlasia, uczestnicy obozu mogli skosztować regionalnej kuchni, w której jako miejscowe specjały królują kartacze, czyli cepeliny, babki ziemniaczane, kiszki i sękacze.

  

 


DIALEKTOLOGICZNY OBÓZ NAUKOWY NA ORAWIE

W dniach 19-26 lipca 2018 r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, pod opieką prof. Ireny Jaros oraz prof. Katarzyny Sicińskiej uczestniczyli w dialektologicznym badawczym obozie terenowym w Zubrzycy Górnej na Orawie. Badania gwar orawskich zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolska Źródłem Tradycji” (zadanie „Etno-Wędrówki”), mającego na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie Małopolski. Kierownikiem naukowym obozu był prof. Józef Kąś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny znawca gwar południowomałopolskich, autor „Słownika gwar orawskich” oraz „Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury podhalańskiej”.

Obóz stał się okazją do poznania gwary mieszkańców Orawy, ich kultury, tradycji i obyczajów. Uczestnicy badań terenowych usłyszeli na żywo gwarę górali orawskich, poznali leksykę z zakresu życia codziennego, stroju ludowego, kuchni regionalnej, świąt i obyczajów, wzięli udział w biesiadzie góralskiej, podczas której mieli okazję wysłuchać okolicznych pieśni ludowych oraz spróbować swoich sił w regionalnych tańcach. Studenci zwiedzili również Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w którym znajduje się bogata ekspozycja architektury i przedmiotów codziennego użytku z regionu Orawy, oraz Zamek Orawski na Słowacji, zbudowany w XIII w., zamieszkiwany niegdyś przez właścicieli ziem na Górnej Orawie.

Podczas pobytu w Zubrzycy Górnej studenci łódzkiej filologii polskiej mogli wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z badań ze studentami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy również byli uczestnikami obozu.


REGIONY POLSKI


REGIONY POLSKI

Dialektologiczne Koło Naukowe UŁ 10 maja 2018 r. o godz. 15.15 zorganizowało kolejne już spotkanie z cyklu „Regiony Polski” poświęcone kulturze i gwarze ziemi sieradzkiej. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na spotkanie DKNu na temat Sieradza! Jeszcze raz gratulujemy osobom, które zdobyły nagrody w quizie! A oto fotorelacja z wydarzenia:


FILMOWE PORANKI

W dniu 31 stycznia 2018 r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego UŁ wspólnie z pracownikami Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo” w Łodzi przeprowadzili zabawy animacyjne dla dzieci w ramach „Filmowych Poranków” zorganizowanych w kinie Helios w Sukcesji.

Dzieci mogły się zapoznać z różnorodnymi polskimi strojami regionalnymi, m.in. łowickim, podhalańskim, kujawskim, kaszubskim, kurpiowskim i śląskim oraz z publikacjami dotyczącymi zwyczajów i obrzędów ludowych. Poza tym uczestnicy warsztatów sprawdzali swoje umiejętności w zakresie skręcania balonów i tworzenia z nich różnych postaci zwierząt, kwiatów itd.

Podczas zabaw animacyjnych wszyscy, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, świetnie się bawili. Mamy nadzieję, że podczas przyszłorocznych ferii zimowych będziemy mieli możliwość, aby ponownie zawitać w kinie Helios z naszymi warsztatami dla najmłodszych.


OBÓZ NAUKOWY W ZAKOPANEM

W dniach 11-15.08.2017r. członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego, pod opieką dr hab. Katarzyny Sicińskiej, uczestniczyli w obozie naukowym w Zakopanem. Celem wyjazdu było poznanie regionalnej historii, tradycji, sztuki a przede wszystkim gwary ludowej Podhala.W trakcie pobytu uczestnicy obozu przeprowadzili wywiady z mieszkańcami regionu, gromadząc dzięki temu materiał gwarowy, który zostanie zaprezentowany podczas cyklu spotkań „Regiony Polski”, organizowanego na Wydziale Filologicznym UŁ oraz w Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo”. Członkowie DKN-u mieli możliwość usłyszenia na żywo charakterystycznych cech gwary podhalańskiej, a także poznania leksyki z zakresu życia codziennego, stroju ludowego, kuchni regionalnej, a także hodowli owiec i przyrządzania słynnych oscypków.

Oprócz prowadzenia badań terenowych uczestnicy obozu zwiedzali piękne zabytkowe wille zbudowane w stylu zakopiańskim: „Kolibę”, czyli Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. S. Witkiewicza oraz „Atmę”, czyli Muzeum Karola Szymanowskiego, zapoznając się przy tym z historią Zakopanego, a ponadto przemierzali malownicze szlaki tatrzańskie, m.in. Doliną Chochołowską, Doliną Białego, nad Morskim Okiem i Czarnym Stawem pod Rysami.

Obóz był okazją do poznania gwary mieszkańców Zakopanego i okolic, miejscowych tradycji i obyczajów, jak np. strój góralski czy wyrób oscypków, a piękne widoki z górskich szlaków zapadły uczestnikom na długo w pamięci.

 


REGIONY POLSKI

17.03.2017 r. w Bałuckim Ośrodku Kultury Rondo w Łodzi członkowie Dialektologicznego Koła Naukowego poprowadzili pierwsze spotkanie z cyklu „Regiony Polski”. Tematem przewodnim było Podhale. Członkowie DKN-u w ciekawy sposób przedstawili różne zagadnienia związane z wierzeniami, kulinariami, ludowymi instrumentami, muzyką, strojem góralskim czy stylem zakopiańskim. Nie zabrakło również wykładu dotyczącego gwary Podhala. Goście mieli okazję usłyszeć m.in. instrumenty charakterystyczne dla polskich gór. Gościnnie wystąpiła także przedstawicielka Koła Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej, która przybliżyła wszystkim postać ks. prof. Józefa Tischnera. Na koniec spotkania wszyscy mogli spróbować swoich sił w konkursie wiedzy o Podhalu, odwołującym się do wygłoszonych prelekcji. Dialektologiczne Koło Naukowe dziękuje wszystkim za przybycie na spotkanie i zaprasza na kolejne.


OBÓZ NAUKOWY W ZABRZEŻY

W dniach 2-5 lipca 2015 r. członkinie Dialektologicznego Koła Naukowego, pod opieką dr Eweliny Zając, uczestniczyły w obozie naukowym w Zabrzeży (gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. małopolskie). Celem obozu było poznanie gwary wsi Ochotnica Dolna, położonej u podnóża Gorców. Uczestniczki obozu, podczas wywiadów z mieszkańcami, gromadziły leksykę związaną przede wszystkim z dawnymi kobiecymi zajęciami: uprawą i przędzeniem lnu, tkaniem. Przeprowadziły również wywiad z Miss Polskiej Wsi „Jagna” 2014 – Małgorzatą Cebulą.
Po trudach badawczych, członkinie DKN wraz z opiekunem, aktywnie odpoczywały na górskich szlakach, m.in. udało im się zdobyć jeden z najważniejszych szczytów we wschodniej części Górców – Gorc. Przemierzając górskie ścieżki, podziwiały panoramę Gorców, Pienin, a nawet Tatr. Te widoki na pewno pozostaną w pamięci na dłużej (miejmy nadzieję, że dłużej niż opalenizna przywieziona z Gorców)…
Obóz był nie tylko doskonałą okazją do zaznajomienia się z gwarą Ochotnicy Dolnej, ale także do poznania nowych osób, miejsc, a nawet pokonania własnych słabości…

IMG_4191IMG_4194IMG_4197IMG_4231IMG_4253IMG_4254WP_20150703_008WP_20150703_009


Warsztaty Dialektologicznego Koła Naukowego Tradycje ludowe w ramach Festiwalu Folkowe Inspiracje

Zdjęcie0317 Zdjęcie0318

 

 

 

 

 

 


Warsztaty Dialektologicznego Koła Naukowego Obrzędy i zwyczaje związane ze świętami ludowymi w ramach konferencji organizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego NOWE CZYTANIE TRADYCJI W ROKU KOLBERGOWSKIM

Zdjęcie0333


Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony
na facebook’u:

www.facebook.com/dkn.uni.lodz